Elektroinstalace a revize - Ostrava, Opava

V současné době stále více uživatelů starších domů a bytů přistupuje k rekonstrukci elektroinstalačního zařízení. Nově provedená elektroinstalace bude maximálně bezpečná a bude přesně vyhovovat Vašim požadavkům.

Elektroinstalační práce Ostrava, Opava

Elektroinstalační práce je v podstatě soubor různých prací v oboru elektro, které jsou prováděny jak v interiéru, tak i v exteriéru. Bez elektroinstalačních prací se neobejde žádná výstavba, například rodinného domu, ani žádná rozsáhlejší rekonstrukce. Díky elektroinstalaci můžeme doma svítit, používat zásuvky, elektrické spotřebiče, apod. Jestliže jste se rozhodli dosavadní elektroinstalaci rekonstruovat nebo budovat úplně novou, je důležité svěřit tyto úkony kvalifikovanému elektrikáři, kteří mají potřebná oprávnění. Pod elektroinstalaci také spadají práce týkající se úpravy odběrných míst v distribuční síti anebo vybudování elektroměrových rozvaděčů. Před samotnou realizací elektroinstalace je nezbytné vše přesně dopředu naplánovat, s ohledem na zařízení, které v té dané místnosti bude. Při tomto plánování je důležité brát ohledy nejen na vlastní požadavky, ale také na příslušné normy a zákony. Kvalitní elektrikářská firma je schopná přesně vyprojektovat a následně také zrealizovat novou elektroinstalaci. Díky takové firmě si budete jistí, že elektroinstalace bude nejen plně funkční, ale také především bezpečná.

Elektroinstalace v interiéru Ostravsko

Elektroinstalaci v interiéru se rozumí zejména elektrické rozvody v bytech, rodinných domech, kancelářích, obchodních prostor, apod. V dnešní době čím dál větší množství lidí přistupuje k rekonstrukci elektroinstalace jak v panelových a bytových domech, tak i ve starších rodinných domech. Děje se tak zejména z důvodu zastaralé hliníkové elektroinstalace, která již nemusí být plně bezpečná a je zcela nevyhovující modernímu stylu bydlení. Jestliže koupíte starší panelový byt a provedete rekonstrukci elektroinstalace, můžete si ji naplánovat přesně dle vašich požadavků a také si budete jisti její bezpečností.

V současné době, s neustálým technickým pokrokem, jsou možnosti provedení elektroinstalace velmi široké. Je možné si tak vybrat senzorové osvětlení prostor, moderní LED osvětlení, zabezpečovací zařízení, elektrické žaluzie, designové prvky elektroinstalace a mnoho dalšího.Před samotnou realizací je nutné plánování, kdy je potřeba si ujasnit k čemu bude která místnost sloužit, co v ní chceme mít, zejména jedná-li se o kuchyni, kdy by měl mít každý spotřebič svoji zásuvku. Vnitřní elektroinstalace se musí také řídit platnými zákony a normami, které slouží k prevenci úrazu, zvláště pokud se jedná o takové místnosti jako koupelna, sauna, bazén, apod.

Elektroinstalace v exteriéru Ostravsko

Venkovní elektroinstalace je všude tam, kde je potřeba vést elektrické rozvody venkovním prostředím. Pro venkovní prostory je třeba použít elektroinstalační materiály, které jsou pro exteriér určeny a jsou chráněni vůči povětrnostním vlivům. Jedná se tak například o venkovní zásuvky s ochrannými víčky, venkovní osvětlení, vypínače a další. Elektroinstalační kabely se musí v zahradě vést v zemi, v předepsané hloubce a s barevnou fólií, která v případě kopání na kabel upozorní. Venkovní elektroinstalace nachází své uplatnění zejména jako osvětlení či zásuvky na různých terasách, balkónech, pergolách, v zahradních altánech nebo v zahradním domku. Díky venkovní elektroinstalaci můžete mít zahradní osvětlení, čerpadlo u studny, automatické zavlažovací zařízení a mnoho dalšího.

Revize elektrozařízení Ostrava, Opava

Vzhledem k tomu, že elektrický proud je schopný založit požár, nebo ohrozit na zdraví a životě člověka, je důležité veškeré elektroinstalační zařízení pravidelně kontrolovat, neboli provádět revize. Díky pravidelným revizím budete vědět, v jakém stavu se Vaše elektrozařízení, mezi které patří elektroinstalace, elektrospotřebiče, apod., nachází. Díky pravidelným revizím snížíte riziko požáru a újmy na životech, na zdraví a na majetku. Revize je dobrá také z toho důvodu, že odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení dříve, než k takovému poškození dojde. Pravidelnými revizemi ušetříte peníze, které byste jinak museli vynaložit na opravy a pořizování nových elektrozařízení nebo elektrospotřebičů. Revize se provádí dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády a to podle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

Co je to elektromotor

Elektromotorem se rozumí elektrický stroj, jehož funkce spočívá v přeměně elektrické energie na mechanickou práci. V naprosté většině případů se jedná o točivý stroj, ale existují i elektromotory, které jsou netočivé, a tím může být lineární elektromotor. Opačnou přeměnu, která spočívá ve změně mechanické práce na elektrickou energii, provádí generátor.

Jak elektromotor funguje?

Fungování elektromotoru vám jistě nejlépe zodpoví zkušený elektroinstalatér. My vám alespoň jeho funkci přiblížíme. Elektromotor přeměňuje elektrickou energii na energii mechanickou. Velké množství elektromotorů je založeno na tom, že využívá silové účinky magnetického pole. Na vodič, který se nachází v magnetickém poli, působí síla, která je úměrná složce magnetické indukce, ale i velikost elektrického proudu, který prochází vodičem. Kromě elektromagnetické síly je nutné počítat i s tím, že na vodiči pohybujícím se vůči magnetickému poli, dochází ke vzniku elektrického napětí. Více vám o fungování elektromotoru poví odborník, který elektromotory vyrábí a který je tedy znalý dané problematiky.

Co je elektrický generátor

Pod pojmem elektrický generátor se nachází elektrický stroj, jehož funkce spočívá v přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. V drtivé většině případů jde o točivé stroje, které využívají točivého magnetického pole a cívek, v nichž dochází k indukci elektrického napětí. Takové stroje bývají využívány nejčastěji, protože mohou dosahovat velkých výkonů a jsou tedy vysoce účinné.

Transformátor jednofázový, trojfázový, speciální

Transformátorem se rozumí elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do obvodu jiného. Děje se tak s pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Transformátory se používají velmi často pro přeměnu střídavého napětí nebo pro galvanické oddělení obvodů. Transformátory se dělí např. z hlediska počtu fází na jednofázové, trojfázové nebo speciální, dle konstrukce magnetického obvodu na transformátory plášťové, jádrové a toroidní, dle použití na energetické blokové, distribuční, napájecí, bezpečnostní, rozptylové, regulační nebo měřící, atd. Jde o velmi složitou problematiku, a tyto stroje může vyrábět pouze opravdový profesionál v elektroinstalačních činnostech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17557 (novesluzby.cz#23702)


Přidat komentář