Demoliční práce - Praha

Demoliční práce patří svým provedením mezi ty víc nebezpečné, neboť při nich hrozí nejen úraz, ale i smrt. Chystáte-li se tedy k provedení demoličních prací, měli byste ve vlastním zájmu oslovit profesionální firmu.

Ať se nám to líbí nebo ne, je občas potřeba zbourat nějakou tu budovu. Třeba právě proto, abyste si na jejím místě mohli postavit svůj vysněný domeček se zahrádkou a bazénem. Jak se ale taková demolice provádí? Hlavní je, oslovit profesionální firmu Praha, která demolice provádí.

Potřebujete zbourat budovu v Praze nebo okolí?

Demoliční práce patří způsobem svého provedení mezi ten druh činností, do kterých bychom se neměli pouštět my sami. Co to tedy demolice je a jakým způsobem ji lze provádět? Ve své podstatě se jedná o činnost, která je opačná ke stavbě budov a dalších staveb. Jsou-li k demolici určeny budovy o výšce cca. tři patra, jedná se o demolici snadnou. Tento druh budovy lze totiž velmi jednoduše zbourat kupříkladu bagrem či buldozerem. Pokud je však potřeba zbourat budovu vyšší, je způsob provedení daleko složitější a lze jej provést několika způsoby. Jak tedy zbourat vysokou budovu, aby bylo provedení co nejefektivnější?

Demoliční práce - PrahaBourání větších budov Praha

Jak již bylo uvedeno výše, lze vysoké budovy bourat hned několika způsoby. Prvním z nich jsou bourací hydraulické nůžky, které patří mezi nejvhodnější a nejekonomičtější varianty, neboť nabízí možnosti, jako práce v různých polohách, což umožňují díky snížení hladiny otřesů. Nesmírnou výhodou hydraulických nůžek je také fakt, že jimi lze danou budovu pozvolna rozebírat. Tato technika je velmi bezpečná pro okolí a také bere ohledy na ekologii. Další metodou je demoliční koule, která je ideální proti zděným budovám. Tato metoda je však velmi pomalá a proto se v současné době již příliš nepoužívá.

Bourání výškových budov a komínů Praha

Kolem nás se vyskytují také výškové budovy či komíny, kterých je potřeba se po čase zbavit, aby nemohly svým špatným technickým stavem ohrožovat životy a majetek okolo žijících lidí. Jak se bourají takovéto budovy? Odpověď je zde více než jasná. Výškové budovy a komíny se bourají prostřednictvím výbušnin tedy odstřelem. Oproti tomu jsou zde také zničené vozovky, chodníky a betonové opěrné zdi, kterých je potřeba se taky v mnoha případech zcela zbavit. Jak se k takovému bourání přistupuje? V těchto případech se používají pneumatická kladiva čili sbíječky a v případě, že jsou v dané stavbě kovové skelety, jako je tomu třeba u mostních konstrukcí apod., pak přichází na řadu autogen. Ať již se rozhodneme provádět demolici jakýmkoli způsobem, je nejdůležitější věcí a to vždy, zajistit bezpečnost všech lidí, kteří se v jejím okolí vyskytují. Ohled je nutno brát rovněž na jiné budovy, které se v blízkosti té, kterou bouráme, vyskytují.

Lze provádět demoliční práce svépomocí?

Tuto otázku si zajisté položilo mnoho z nás, kteří byli nuceni cokoli zbourat. Na první pohled se zdá, že nelze demoliční práce provádět svépomocí, avšak jedná-li se kupříkladu o demolici stěny, pak ji dokážeme docela dobře zbourat sami. Jedná se zejména o zdi postavené z cihel, které se chystáme opět použít. Pokud se tedy rozhodneme, že si zbouráme tento druh stěn sami, pak bychom měli dát velký pozor hlavně na bezpečnost všech, kteří se při této práci vyskytují.

Odvoz sutin po demolici Praha

Při každé demolici je zapotřebí mít zajištěn také odvoz sutin, které po demolici na daném místě vzniknou. Nelze je jen tak někde vysypat. Tato práce je podmíněna přesným naplánováním. Pokud tedy nevíme, jak provést nejen samotnou demolici, ale také, kam odvézt vzniklé sutiny, pak bychom měli oslovit profesionální firmu, která vše provede za nás. Hlavní problém pro nás může být, tedy pokud se rozhodneme řešit vše sami nejen, kam sutiny odvezeme, ale také jak. Velké firmy provádějící demolice disponují nákladními automobily a také mají již svá místa, kam lze stavební sutiny uložit.

Zemní práce, úpravy terénu, práce se zeminou Praha

Zemní práce - PrahaPod pojmem zemní práce si můžeme vybavit širokou škálu prací, které je potřeba provést při úpravě terénu. Co to tedy zemní práce jsou? Z velké části se jedná o práce jako již zmiňovaná úprava terénu v prostředí stavenišť. Těmito pracemi jsou tak svahování, při kterém se terén upravuje buďto do rovin či svahů a v neposlední řadě se pak může také jednat o sejmutí ornice z pozemku. Potřebujete-li naopak ornici na pozemek navést, pak se jedná také o úpravu terénu respektive zemní práce.

Rekultivace pozemků, hloubení sklepů, bazénů Praha

Nejčastěji prováděnými zemními pracemi jsou již výše zmiňované terénní úpravy pozemků. K těmto terénním úpravám patří zejména rekultivace, která se provádí vždy, když se jedná o pozemek, zatížený skládkami či těžbou apod. A je to právě rekultivace, která navrátí zničené půdě její úrodnost a vegetaci. Jakmile je pozemek rekultivován, mohou nastoupit další zemní práce. Těmito pracemi je hloubení jímek, sklepů, bazénů a v neposlední řadě také základů staveb. Velký podíl mají při zemních pracích také zhrnovací práce, které jsou prováděny v případě, že je nutno zahrnout potrubí, výkopy atd. Mezi zemní práce se řadí také sejmutí ornice, zpevňování a úprava komunikací, úpravy zahrad apod.

Jak lze provádět zemní práce?

Jak již bylo uvedeno výše, jsou zemní práce velmi rozličné a proto je lze také realizovat hned několik způsoby. Ve své podstatě lze zemní práce realizovat ručně nebo za pomoci strojů. Mezi těmito dvěma způsoby je rozdíl pouze v rychlosti a ceně. Zemní práce prováděné ručně trvají obvykle delší dobu, než kdybychom si na ně vzali stroje. Také již zmiňovaná cena je mnohdy velký problém. Může se zdát, že jsou strojově prováděné zemní práce dražší, avšak opak je pravdou. Že nechápete jak je to možné? Odpověď je snadná, neboť stroje mají danou práci hotovu v daleko kratším termínu, než kdybychom je prováděli ručně. Podmínkou pro strojově provedené zemní práce je pouze to, aby byly dostatečně odolné komunikace, po kterých se musí stroje na danou stavbu dopravit. Řešíte-li právě nyní problém s provedením zemních prací, tak neváhejte a oslovte odbornou firmu, která k jejich realizaci použije stroje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17389 (novesluzby.cz#23457)


Přidat komentář