Bezpečnost práce a požární ochrana Cheb

Ne nadarmo se říká, že opatrnosti není nikdy dost. A to platí pro jakoukoli činnost, kterou vykonáváme doma, ale i v práci. Jste-li navíc současně i zaměstnavatelem, pak máte povinnosti ohledně BOZP a PO.

Neznamená to však, že byste museli sami zabezpečovat komplexní oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblast požární ochrany. Mnohem efektivnější, ale i úspornější stran času a financí je využít odborných služeb specializované firmy na BOZP a PO Cheb.

Bezpečnost práce a požární ochrana - Cheb

Zaměříme-li se na okres Cheb, pak Vám můžeme dát tip na firmu APOSTAV spol. s r.o., adresa Plzeňská 159/1, 353 01 Mariánské Lázně. Námi doporučená firma se zabývá protipožární technikou, prodejem ochranných prostředků, oděvů, ale i dalších pomůcek, které zajišťují ochranu na stavbě.

Poptávat můžete zpracování dokumentace PO a BOZP, montáž prvků pasivní bezpečnosti staveb a protipožární konstrukce, revize a servis zařízení požární ochrany, školení zaměstnanců aj., více viz http://www.apostav.cz/. Budete-li se chtít domluvit na konkrétní službě, pak můžete Vaši objednávku, ale i dotazy směřovat na e-mail: apostav@seznam.cz.Připojujeme také telefonní kontakty +420 354 621 877, +420 724 949 560.

Zpracování kompletní dokumentace BOZP a PO Cheb

Jak dokumentace BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), tak PO (požární ochrany) by měla vycházet, respektive brát v potaz konkrétní prostředí, pro které je zpracována. Nelze tedy použít určitý mustr, vzor dokumentace, který je možná k dispozici na internetu apod. Každé pracoviště je totiž specifické, zaměřené na jinou činnost, výrobu aj. Pokud by se do zpracování dokumentace pustila neznalá osoba, velmi snadno by mohlo dojít k opomenutí, které by se v konečném důsledku mohlo promítnout ve finančních ztrátách, případně i ztrátách nejdražších, nejcennějších, tj. ztrátách na životech.

Dokumentace BOZP a PO – dle právních předpisů

Není to však jen specifikace pracoviště, které je třeba brát v potaz při zpracování dokumentace BOZP a PO. Dokumentace by měla být vyhotovena v součinnosti s platnou legislativou. Netřeba pak snad ani dodávat, že řada právních předpisů se průběžně mění, doplňuje. A na základě toho, je třeba již vypracovanou dokumentaci BOZP a PO upravovat.

Plán BOZP Cheb

Vlastníte stavební firmu? Pak se neobejdete bez plánu BOZP, tj. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Nabízí se záměna mezi dokumentací BOZP a plánem BOZP. Jedná se však o dvě odlišné oblasti. V plánu BOZP jsou zachycená opatření k zajištění bezpečné i zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP nechybí například povinnosti, odpovědnosti účastníků konkrétní výstavby - dále stanovení způsobu, jak je staveniště zajištěné - evidence osob, kteří mají přístup na staveniště – uvedení činností, rozsah práce, odpovědnosti – uvedení způsobu při ohlašování mimořádné události na staveništi aj.

Školení BOZP a PO na Chebsku

K dalším povinnostem zaměstnavatele je zajištění patřičného školení BOZP a PO. Školení BOZP a PO na základní úrovni musí absolvovat každý zaměstnanec, a to při nástupu do práce. Nejedná se však jen o jednorázové školení, které se týká nových pracovníků. Školení BOZP a PO probíhá v pravidelných intervalech, jak určuje příslušný právní předpis. Vedle základního školení BOZP a PO, je třeba pamatovat také na školení vedoucích pracovníků, specializovaná školení, případně dle povahy práce a pracoviště na školení pro práci ve výškách, školení bezpečné obsluhy strojů aj.

Revize a servis zařízení požární ochrany v Chebu

Vypracovanou dokumentací a zajištěním školení však stále ještě nejsou Vaše povinnosti ohledně BOZP a PO u konce. Pracoviště je třeba mít také vybavené hasicími přístroji. A jak již možná tušíte, pak samotné umístění hasicích přístrojů je postačující jen pro začátek. V rámci hasicích přístrojů, ale i dalších zařízení požární ochrany, je třeba pamatovat na nezbytnou revizi a servis. Které služby můžete v oblasti požární ochrany u specializované firmy poptávat? Začneme prodejem hasicích přístrojů, zpracováním požárního posouzení, již zmíněným školením. Pokračovat můžeme kontrolou hasicích přístrojů, kontrolou klapek pro odvody kouře, tepla, kontrolou protipožárních klapek, aj.

Zajištění bezpečnosti staveb Cheb

Na jaké požadavky je třeba pamatovat při výstavbě objektu z hlediska komfortu, modernosti, bezpečnosti? Nejedná se například jen o ochranu vůči hluku, úsporu energie a ochranu tepla, či mechanickou odolnost, stabilitu, ekologickou bezpečnost, ale také uživatelskou a požární bezpečnost.

Montáž prvků pasivní bezpečnosti staveb Cheb

Co se týká samotné požární bezpečnosti staveb, pak by mělo být cílem zamezit rozvoji, šíření případného ohně, kouře – omezení šíření požáru na okolní stavby – umožnění účinného, bezpečného zásahu záchranné jednotce – zajištění evakuace osob, zvířat, je-li stavba ohrožena požárem, či již došlo ke vzniku požáru. Pro naplnění veškerých uvedených cílů je zde důležitost spočívající například v celistvosti a izolaci požárně dělících konstrukcí. K technickým požárním bezpečnostním opatřením a zařízením pak patří již zmíněná hasicí zařízení, dále požární odvětrávání, ale také zařízení EPS (elektrické požární signalizace).

Pasivní zabezpečení staveb – záruka

Co Vám zaručí pasivní zabezpečení staveb? Kupříkladu se jedná o stabilitu objektu – bezpečnost únikových cest – rozdělení stavby na požární úseky – zamezení šíření požáru na další stavby aj.

Nutnost zajištění požární bezpečnosti

U jakých budov je vyžadováno zajištění požární bezpečnosti? Především se jedná o stavby výrobní i nevýrobní, stavby inženýrské a podzemní. Nejste-li si jisti, zda zrovna Vaše stavba vyžaduje zajištění požární bezpečnosti, určitě kontaktujte firmu specializující se na problematiku požární bezpečnosti staveb.

Protipožární nátěry, nástřiky kovových a dřevěných konstrukcí Cheb

A ještě zůstaneme u ochrany budov a navíc zahrneme i konstrukce. Zde se však povinnost ochrany a zamezení vzniku požáru, jeho šíření, týká nejen zaměstnavatelů, ale i majitelů budov. Pro efektivní ochranu budov a konstrukcí se využívá tzv. protipožárních nátěrů a nástřiků.

Nebezpečí spočívající v kovových a dřevěných konstrukcích

Jaké nosníky jsou ve Vaší budově? Jaké preventivní kroky jste učinili, kdyby došlo k případnému vzniku požáru? Svým způsobem je jedno, zda máte dřevěnou, nebo kovovou konstrukci. V obou případech se při požáru mohou změnit v nemalého „škůdce“, tedy pokud neučiníte patřičnou ochranu. Je celkem jasné, že dřevěná konstrukce se při požáru postupně „ztrácí“, tj. její nosnost bude menší a menší. A v případě kovové konstrukce? Ta sice neprohoří, ale může se zkroutit, ohnout, praskat.

Role protipožárních nátěrů

Protipožární nátěry nejsou sice všemocným řešením, kterým by v maximální míře odolaly požáru. Zato však mohou ve významné míře poskytnout čas. A to čas, tolik důležitý pro příjezd požární jednotky a následné zlikvidování požáru. Čas, který může zachránit značnou část majetku, ale i životy.

Možnosti protipožárních nátěrů

Již z výše uvedeného vyplývá, že můžete u specializované firmy poptávat protipožární nátěry, či nástřiky dřevěných konstrukcí, kovových konstrukcí, ale také zděných konstrukcí. Krom toho se u firmy také můžete dohodnout na kontrole současného stavu nátěru, nástřiku, obnově poškozeného nátěru aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17796 (novesluzby.cz#24161)


Přidat komentář