Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Náchod

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, případně protipožární ochrana, jsou oblasti, které jsou popsány v zákoně a které jsou občas zaměstnavateli podceňovány. Jejich zanedbání však může mít pro firmy a společnosti velice nepříjemné důsledky.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP Náchod

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, označována jako BOZP, má za úkol, obdobně jak je tomu u protipožární ochrany, vyloučit, případně omezit veškerá rizika vzniku úrazu při dané činnosti. BOZP si klade za cíl vyhledávat a vyhodnocovat všechna rizika při práci, kategorizovat práci, dále se zabývá bezpečnostní technických zařízení, ochrannými prostředky, hygienou práce a pracovního prostředí, pracovním lékařstvím a v neposlední řadě požární ochranou. Dle zákona je každý zaměstnavatel povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, jejich příčiny a zdroje. Obdobně jako je tomu u protipožární ochrany, je zaměstnavatel povinen dle zákona zabezpečit pravidelné školení bezpečnosti práce a musí dohlížet na to, aby se takového školení zúčastnili všichni zaměstnanci a bezpečnost důsledně dodržovali. Většina firem, jež se zabývá problematikou protipožární ochrany, se také zabývá i bezpečností práce. Taková firma provádí školení, vede dokumentaci a v neposlední řadě se zabývá poradenstvím.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Náchod

Jak je již zmíněno, existují dnes firmy, které nabízejí rozsáhlé služby v oblasti bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Důležité je, aby taková firma měla potřebná oprávnění k proškolování a měla profesionální přístup k zákazníkovi. Mezi takové firmy, které se touto problematikou zabývají, patří i firma pana Jiřího Karáska, KARASO. ** **

Firma pana Karáska má v nabídce vše, co s BOZP a požární ochranou souvisí.

Mezi hlavní činnosti této firmy patří zejména:** **

  • odborné poradenství v dané problematice
  • zpracování základní dokumentace požární ochrany
  • kvalitní školení zaměstnanců a vedoucích
  • odborná příprava
  • dodávka hasicích přístrojů, požárních hydrantů, jejich kontrola, revize, opravy nebo servis

Pokud si objednáte tuto firmu, můžete si být jisti, že veškeré starosti s** požární ochranou a BOZP** můžete hodit za hlavu, protože firma KARASO se o vše za Vás postará.

Firmu pana Karáska naleznete na adrese: Smetanova 616, 549 31 Hronov. S firmou se můžete také spojit prostřednictvím e-mailu: karaso@email.cz nebo telefonicky na čísle: +420 604 203 137.

**
**

Veškeré informace o této profesionální firmě najdete na stránkách http://www.karaso.cz nebo kliknutím přímo zde.** **

**
**

Zajištění protipožární ochrany Náchod

Protipožární ochrana ukládá jak právnickým tak i fyzickým osobám povinnost dodržování různých předpisů a povinností, jež souvisí s požární ochranou. Mezi tyto nejdůležitější právní předpisy patří především zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., dále zákoník práce, vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, dále vyhlášky o požární ochraně staveb a mnoho jiného. Riziko vzniku požáru může být zapříčiněno rozličnými činnostmi, proto jsou výše uvedené vyhlášky a předpisy, které toto riziko značně eliminují, samozřejmě pokud jsou dodržovány. Za dodržování těchto předpisů odpovídá například statutární orgán, podnikající fyzická osoba případně její zástupce nebo majitel objektu. V zákoně o požární ochraně je uvedeno, že každý člověk je povinen si počínat tak, aby nezadal příčinu ke vzniku požáru a tím neohrozil život a zdraví osob, zvířata, majetek, atd.  V provozech a činnostech, kde je riziko vzniku požáru větší, je dle zákona nutné zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně s odbornou přípravou. Pravidelné školení zaměstnanců o této problematice určitě zvyšuje jejich odbornost a tím snižuje možné** riziko vzniku požáru.** Dnes existují specializované firmy, které se problematikou požární ochrany zabývají a mají oprávnění provádět odborné školení. Každé takové školení musí být dle předpisů řádně zdokumentováno.

Firmy Náchod zabývající se protipožární ochranou a BOZP

Firma, která se zabývá touto problematikou, ušetří každému zaměstnavateli či podnikateli spoustu času a starostí. Taková specializovaná firma, pokud si ji objednáte, v první řadě provede vstupní analýzu a zjistí aktuální stav ve Vaší společnosti na úseku protipožární ochrany a BOZP. Během tohoto průzkumu zjistí, nakolik dochází k plnění zákonů a norem, které jsou dány na úseku protipožární ochrany a bezpečnosti práce. Tímto průzkumem získá firma dostatek informací, které jsou nutné k vypracování povinné dokumentace požární ochrany. Firma dále navrhne ideální opatření, které povedou k nápravě zjištěných nedostatků nebo k jejich minimalizaci. Taková firma je vhodná nejen ke školení, ale jak vyplývá z textu i k poradenství. Díky takovému poradenství lze předejít nepříjemným událostem, které by mohli neznalostí této problematiky vzniknout.

Dokumentace požární ochrany Náchod

Dokumentaci požární ochrany je nutné mít zpracovanou v takovém rozsahu, který vyplývá z podmínek požární bezpečnosti v tom daném případě. Povinnost vlastnit takovou dokumentaci nám ukládá zákon o požární ochraně, který ji ovšem umožňuje zpracovávat variabilně. Některé požadavky určitých druhů dokumentace je možné zapracovat do jiných druhů dokumentace. Jedná se o velmi náročnou a specifickou činnost, která je časově náročná, proto je vždy lepší nechat si ji vypracovat odbornou a specializovanou firmou. Taková dokumentace obsahuje zejména začlenění dané činnosti do kategorie, např. se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, dále posouzení požárního nebezpečí. V dokumentaci musí být zpracovány požární poplachové směrnice, evakuační plán v případě požáru, požární řád. Dále jsou v ní uvedeny dokumentace o provedeném školení, požární kniha, tematický plán školení zaměstnanců, plán odborné přípravy a mnoho jiného. Jak je vidět, bez odborné firmy se zpracování takové dokumentace zcela jistě neobejde.

Školení zaměstnanců a vedoucích z požární ochrany Náchod

Podmínky pro základní školení požární ochrany vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V průběhu školení jsou ze strany školících odborníků zejména rozebírány nejčastější příčiny požárů a jak takovým situacím předcházet, apod. V podobném duchu se odvíjí i školení o bezpečnosti práce, kdy jsou posluchači seznamováni s možnými riziky úrazu a jak jim předcházet.  Takové školení musí být dle zákona prováděno pravidelně, většinou jednou ročně, zejména pokud zaměstnavatel provozuje činnost, kde je zvýšené riziko nebezpečí požáru. Školení musí být prováděno zvlášť pro vedoucí a zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro osoby, které jsou začleněny do preventivních požárních hlídek.

Hasicí přístroje a jejich revize Náchod

Většina firem, které se specializují na požární ochranu a BOZP mají často v nabídce svých služeb i prodej hasicích přístrojů a jejich pravidelnou revizi. Hasicí přístroje se navzájem od sebe liší jak velikostí, tak náplní, způsobem použití, apod. Hasicí přístroje slouží k uhašení případného požáru a v zastavení jeho dalšího šíření. Mezi hlavní druhy hasicích přístrojů patří tzv. přístroje přenosné, které naleznou své uplatnění nejčastěji v objektech či vozidlech. Přenosné hasicí přístroje lze rozdělit dle náplně, a to na práškové, sněhové, pěnové, vodní nebo halotronové, přičemž každá náplň má svá specifika. Umístění hasicích přístrojů v objektech je také podmíněno daným zákonem. Mimo umístění hasicích přístrojů, nám zákon také ukládá pravidelnou kontrolu těchto zařízení, tzv. revizi. Revize hasicích zařízení musí být prováděna minimálně jednou do roka, což je také zpracováno ve zmíněné dokumentaci požární ochrany. Revize těchto přístrojů také provádějí odborné firmy, které se zabývají školením, dokumentací a vším co s tím souvisí. Revize daného přístroje je také nutná v případě, že dojde z nějakého důvodu k pochybnostem o jeho funkčnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17381 (novesluzby.cz#23446)


Přidat komentář