Výlety - Žatec a okolí

V blízkém okolí města najdeme osídlení různých kultur ve všech historických dobách. Od Keltů až po slovanské kmeny, které sem lákala řeka Ohře, bohatá rybami a nabízející přirozenou dopravní cestu. Do kterého města dnes zavítáme?

Dnešní pozvánka je do města Žatec a jeho okolí

  • Žatec
  • Liběšice
  • Klůček
  • Líčkov
  • Krásný dvůr

Město Žatec

V historických pramenech se jméno Žatce uvádí poprvé v kronice Thietmara Meserburského v r. 1004. Další písemné zprávy z 11. - 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko. Vznik feudálního města je završen listinou z r. 1265, kterou král Přemysl Otakar II. uděluje Žatci důležitá privilegia. Zdrojem prosperity města byla zejména řemesla, zemědělství a obchod. Zanedbatelná není ani kulturní historie města - zejména jeho Latinská škola. Kolem r. 1400 zde jako rektor působil Jan ze Žatce, autor literárního německého díla "Oráč z Čech". Pod jeho vedením se žatecká městská škola stala jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších v Čechách. Historický střed města, který byl v r. 1961 vyhlášen městskou památkovou rezervací, je souborem významných staveb a architektonických slohů od doby románské po secesi.

Město chmele

Později se Žatec prosadil jako centrum známé chmelařské oblasti. Za Karla IV. Patřil mezi tři největší města v Čechách a jeho sláva sahala až do zahraničí. Pěstování chmele v Žatci a jeho okolí má více než sedmisetletou tradici. Současně s udělením práv městu, dostal Žatec i právo vařit pivo. 19.století již můžeme považovat za zlatou éru českého chmelařství. Žatecký chmel (poloraný červeňák) se stal pro své typické vlastnosti měřítkem pro stanovení kvality a ceny na evropském trhu a město se stalo chmelařskou metropolí. Ve dvacátém století se žatecký chmel vyvážel zhruba do 70 zemí celého světa. Žatecký chmel stál u zrodu těch nejslavnějších značek piv a i dnes je symbolem kvality pěnivého moku.

Slavnosti chmele - Dočesná

Slavnost chmele a piva je tradičně vrcholnou akcí královského města, které v roce 2004 oslavilo 1000 let od první písemné zmínky. Slavnosti se konají pravidelně vždy na konci prázdnin, letos 5. a 6. září a vstupné je ZDARMA. Tato akce vznikla původně jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a v průběhu let doznávala mnoha proměn. V dnešní podobě se těžištěm oslav a zábavy stalo centrální náměstí Svobody, kde je před radnicí umístěno hlavní pódium, na kterém se po oba dny střídají zábavné pořady především hudebních žánrů.

Nedílnou součástí jsou chmelové a pivní soutěže, mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Výjimečnost programu umocňuje historická divadelní scénka jejímž vyvrcholením je pasování vybraného pěstitele do rytířského stavu a dekorování jej chmelovým věncem, slavnostní narážení pivního sudu a strhnutí posledního štoku v nejmenší chmelnici na světě, která se nachází přímo na žateckém náměstí. Speciální programy jsou na dalších dvou scénách.

Na dětské scéně do podvečera probíhají pásma soutěží, písniček a her, do kterých se děti zapojují a mají možnost vyhrát zajímavé věcné ceny. Ve večerních hodinách na tomto pódiu probíhá rockový program převážně amatérských skupin, doplněný o vystoupení jedné či dvou rockových hvězd. Druhou scénu tvoří pódium s programem zaměřeným na folkovou a country muziku. Na žatecké Dočesné se představují pivovary z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Památky a zajímavosti města

Přírodní poměry Žatecka charakterizuje asi nejlépe povodí řeky Ohře. Regionální muzeum Karla Aloise Polánka - přibližuje pravěk středního Poohří. Úrodné a klimaticky poměrně příhodné území Žatecké tabule přilákalo první obyvatele již v době kamenné. Bohaté archeologické nálezy, dokumentované také v žateckém Regionálním muzeu, dokládají v blízkém okolí města osídlení různých kultur ve všech historických dobách. Od Keltů až po slovanské kmeny, které sem lákala řeka bohatá rybami a nabízející přirozenou dopravní cestu.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie. Jde o jednu z nejvýznamnějších památek města, jejíž založení spadá do románského období.

Křížova vila - Objekt je unikátním dokladem novorenesanční architektury.

Obec Liběšice

Kostel Liběšice diecézní poutní svatyně. Liběšice jsou centrem farního obvodu, který zahrnuje 10 farností a 40 vesnic. Liběšice tvoří přirozené duchovní centrum, kam se také shromažďují nejen místní věřící a poutníci, ale i děti z blízkých a vzdálenějších vesnic, které jsou pravidelně sváženy k různým aktivitám, které se snaží liběšická fara vytvářet. Vznik tohoto poutního místa je spojen se zjevením Panny Marie v sousední vesnici, kde se na její přímluvu zachránil při povodni tonoucí sedlák s malým synkem. To se stalo v roce 1743. Původně gotický kostel sv. Martina ze 14. století byl poté přestaven a k jednolodnímu kostelu přibylo triumfální průčelí, kterým vcházíme do nové lodě uzavřené na protilehlé straně poutní kaplí Navštívení Panny Marie s milostnou soškou Panny Marie.

Obec Klůček

Pokud při toulkách lesem, bohatém na houby, narazíte mezi obcemi Lhota a Kluček na venké křemencové balvany osazené do řad, podařilo se Vám najít další z pozoruhodností našeho okresu. Kameny, které původně byly uspořádány do 5 - 6 řad, se nacházejí na mírně nakloněné terase nad samotou Tasov. Podrobněji se o nich dočtete v knížce J. Helšuse a A. Hluštíka "Kamenné otazníky aneb megality v Čechách", vyd. nakladatelstvím Svojtka a Vašut v r. 1991.

Obec Líčkov

Zámek v Líčkově leží na severním okraji obce asi 8 km od Žatce. Cestou k němu si pod zámkem při silnici povšimněte mohutného dubu. Tento památný strom má obvod kmene 650 cm a jeho stáří se odhaduje na 300 let. Zámek vznikl mnoha přestavbami z původně gotického hrádku. Jeho dnešní rokoková úprava pochází ze šedesátých let 18. století. K zajímavostem lokality lze uvést, že zde byl vězněn Jiří Popel z Lobkovic, odsouzený Rudolfem II. za vlastizradu. Roku 1633 zde přespal Albrecht z Valdštejna. Dnes zde naleznete galerii připomínající tvorbu malíře Oskara Brázdy, který zde žil v letech 1925 - 1977.

Státní zámek Krásný Dvůr

Nejstarší písemná zmínka o Krásném Dvoře je známa z roku 1295, kdy je připomínán Vilém z Krásného Dvora. V letech 1783 – 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy. Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř 100 ha.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16853 (novesluzby.cz#20137)


Přidat komentář