Vatikán - centrum římskokatolické církve

Ačkoliv je Vatikán nejmenším státem na světě, má velký vliv na dění ve světě. Jeho rozloha v žádném případě nebrání tomu, aby byl hlavním centrem takřka miliardy věřících katolíků. Vatikán je jedna z nejznámějších zemí planety!

Vatikán – základní informace o zemi

Název: Vatikánský městský stát (Svatý stolec)

Státní zřízení: absolutistická církevní monarchie v čele s papežem

Rozloha: 0,44 km2

Počet obyvatel: cca 1000

Hlavní město: Vatikán

Úřední jazyk: italština, latina

Měna: euro (dříve italská lira, vatikánská lira)

Náboženství: plně římskokatolické

Sousedící státy: Itálie

Mezinárodní poznávací značka: SCV

Vatikán se rozkládá blízko centra Říma na západním břehu řeky Tibery. Je nejmenším nezávislým státem na světě z hlediska rozlohy i počtu obyvatel.

Vatikán má své noviny, rozhlasovou stanici, vlastní policii, železniční stanici a je vydavatelem známek a mincí. Stát představuje centrum římskokatolické církve.

Ve Vatikánu je náměstí a chrám sv. Petra, významné jsou fresky v sixtinské kapli od Michelangela, jsou zde muzea s množstvím obrazů a soch, ve vatikánské knihovně najdeme největší sbírku raných rukopisů,…Jsou zde soustředěny jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě.

Ačkoliv je Vatikán nejmenším státem na světě, má velký vliv na dění ve světě. Jeho rozloha v žádném případě nebrání tomu, aby byl hlavním centrem takřka miliardy věřících katolíků. Vatikán je jedna z nejznámějších zemí planety.

Vatikán se původně jmenoval Monte Vaticano. Pojmenování vzniklo podle tzv. vatticani, pohanských věštců a knězů, kteří zde měli svůj chrám.

Vatikán – podnebí

Vatikán má podnebí podobné s celou Jižní Itálií. Panují zde teplá a suchá léta  a mírné a vlhké zimy. Čas od času nastanou mezi listopadem a březnem i chladná období a občas se objeví i sníh.

Vatikán – politický systém

V čele absolutistické církevní monarchie Vatikán stojí doživotně volený papež. Papeže vždy volí shromáždění kardinálů (konkláve). Konkláve je situováno v Sixtinské kapli a jakmile dojde ke zvolení nového papeže, kouřové znamení ohlásí konec shromáždění.

Papež je vůbec největší představitel katolické církve a považuje se za nástupce apoštola sv. Petra a za Kristova zástupce na zemi. Co se týká církevních záležitostí, papež má své poradní sbory (církevní koncil, kolegium kardinálů a biskupský synod). Existuje tzv. Apoštolská ústava z r. 1968, a tou se Vatikán řídí. O chod Vatikánu se stará tzv. papežská kurie – instituce pod vedením papeže. Nejvyšším je státní sekretariát – zde rozlišujeme sekci pro veřejné záležitosti církve a sekci pro vztahy mezi církví a státem. Nejvyšším představitelem sekretariátu je státní tajemník, kterého jmenuje papež. Mezi další instituce kurie patří 3 tribunály, 9 posvátných kongregací, 12 pontifikálních rad, 15 komisí a výborů a další.

Diplomatické zastoupení Vatikánu je ve více než 140 zemích světa.

Vatikán je pod obranou Itálie. Ve Vatikánu působí tzv. Švýcarská garda a zhruba 100 mužů hlídá vchody do Vatikánského města, dohlíží na veřejný pořádek a chrání papeže.

V zemi neexistují žádné politické strany.

Vatikán – hospodářství

Příjmy Vatikánu plynou z příspěvků katolíků z celého světa (tzv. Petrův peníz), dále z prodeje poštovních známek, pamětních mincí a dalších suvenýrů, z cestovního ruchu, prodeje publikací a z působení země v bankovní a finanční sféře. Vatikán také vlastní spoustu nemovitostí, které leží mimo území státu a má akciové podíly v některých italských firmách a jiných firmách v zahraničí.

Ve Vatikánu pracují zejména vysocí církevní hodnostáři, kněží, řeholníci, Švýcarská garda a několik italských dělníků. Ve Vatikánu se tisknou periodika a publikace, šijí se uniformy a vyrábí se mozaiky - mimo to zde neexistuje žádná vlastní výroba.

Jsou vydávány noviny Osservatore Romano a v provozu je rozhlasová stanice Radio Vaticana, která vysílá do různých koutů světa (ve více než 30 jazycích).

Životní úroveň ve Vatikánu je vysoká. Je zde kvalitní zdravotní a sociální systém, vědecké a vzdělávací instituce.

Zajímavá místa ve Vatikánu

Celý Vatikán je obestavěn zdí a návštěvníci se dovnitř mohou dostat pouze západní otevřenou stranou náměstí Sv. Petra

Náměstí sv. Petra

Autorem barokního náměstí elipsovitého tvaru je Gian Lorenzo Bernii. Náměstí vzniklo v letech 1656 – 1667. Náměstí je dlouhé 340 metrů a v bodě největší šířky má 240 metrů. Náměstí se skládá ze čtyř polokruhovitých kolonád, kde najdeme 284 dórských sloupů a 88 pilířů se 140 sochami světců.

Střed náměstí zdobí zhruba 25 metrů vysoký obelisk, který se datuje do období 37 – 41 našeho letopočtu. Vedle obelisku jsou dva překrásné, 14 metrů vysoké vodotrysky, pocházející z let 1613 – 1675.

Chrám sv. Petra

Je dominantou náměstí sv. Petra. Na místě chrámu kdysi stávala bazilika, kde byli korunováno mnozí významní panovníci (například Karel I. Veliký, Karel IV. aj.). V r. 1506 se začalo s budováním nového chrámu a během dlouhých let se na stavbě vystřídalo mnoho umělců a mistrů. Chrám vysvětil v r. 1626 papež Urban VIII. Chrám sv. Petra má vůbec největší interiér ze všech chrámů na světě. Předsálí je 71 metrů dlouhé, 13,5 metrů široké a 20 metrů vysoké. Nalevo je situována socha Karla Velikého, napravo socha Konstantina Velikého. Jak do předsálí, tak do vlastního chrámu, vede vždy pět dveří. V chrámu se nachází tzv. Svatá brána, která se otevírá pouze v tzv. Svaté roky a ten, kdo jí projde, tomu jsou odpuštěny hříchy. Na opačné straně od Svaté brány je i Brána smrti – tudy jsou přenášena těla zemřelých papežů.

V bočních lodích jsou kaple, oltáře, sochy a náhrobky papežů. První kaple je místem, kde se nachází slavná Michelangelova Pieta.

Vatikánský palác

Napravo od chrámu sv. Petra se rozprostírá Vatikánský palác. Jeho výstavba se datuje od r. 1272 a budova se stala sídlem papežů v r. 1377. Po dlouhá staletí byl přestavován a rozšiřován a dnes v něm nejdeme 1400 místností. Dovnitř vede tzv. Bronzová brána, kterou střeží Švýcarská garda. Do těchto prostor nemá veřejnost přístup.

V budově jsou mimo jiné obytné místnosti a pracovní prostory papeže. Pokud je papež ve Vatikánu přítomen, každou neděli ve 13 hodin z oken, směřujících na Svatopetrské náměstí, uděluje věřícím požehnání.

Tzv. Vatikánská muzea

Jsou historicky nejvýznamnější částí paláce. Monumentální palácové prostory zahrnují Sixtinskou kapli, Vatikánskou knihovnu, Belvedere a mnoho dalších místností s cennými sbírkami, malbami a díly za starověku a středověku. Pokud máte zájem o kompletní prohlídku, čeká vás 7 km.

Můžeme zmínit například Egyptské muzeum, Etruské muzeum, místnosti Stanze, Muzeum Pio – Clementio, Atrium čtyř mříží aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17126 (novesluzby.cz#21695)


Přidat komentář