Školení řidičů dle zákoníku práce 2012

Školení řidičů – referentů upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. Samozřejmě i v této oblasti existují specializované firmy, které školení řidičů dle zákoníku práce zajišťují. Zaměstnavatel se pak již nemusí vůbec o nic starat.

Kdy je školení řidičů dle zákoníku práce povinné?

V případě, kdy je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, což je u velkého počtu různých zaměstnání, vznikají podle zákoníku práce** č. 262/2006 Sb.** určité povinnosti. V § 103 odst. 2 zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".

Profesní školení zaměstnanců

Specializované firmy nabízí možnost vyškolit zaměstnance. Je na zaměstnavateli, zda své zaměstnance vyšle do sídla autoškoly v termínu, který bude vyhovovat potřebám firmy, nebo zda s autoškolou dohodne, že kompletní školení bude probíhat v sídle zaměstnavatele nebo na jiném, zaměstnavateli vyhovujícím, místě. Firmy provádějící školení se nebrání žádné variantě a vždy se snaží vyjít maximálně vstříc klientům, jak v místě, tak i v čase a ceně za školení.

Podmínky školení řidičů

Školení řidičů, kteří v rámci svého zaměstnání používají motorové vozidlo, probíhá pravidelně. Na jeho zajištění dohlíží zaměstnavatel, který je povinen své zaměstnance na školení pravidelně vysílat, z čehož vyplývá, že zaměstnanec je povinen účastnit se školení a podrobit se ověření svých znalostí. Tato povinnost, která vyplývá ze zákona, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo. V praxi se jedná například o takové zaměstnance, kteří řídí vozidlo na** služební cestě,** přičemž nezáleží na tom, zda se na služební cestu vydali služebním nebo soukromým vozidlem, ale může se jednat také o zaměstnance, kteří budou při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném objektu. Pravidelné školení řidičů musí samozřejmě pravidelně absolvovat i policisté, hasiči, záchranáři a další zaměstnanci, kteří každodenně používají motorové vozidlo k výkonu své činnosti. Na konci školení může účastník obdržet potvrzení o proškolení, nebo bude zaměstnavateli doručen seznam účastníků, kteří školení úspěšně absolvovali.

Druhy profesního školení řidičů

Profesní školení řidičů se týká všech řidičů, kteří jsou řidiči motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny B, C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.

Vstupní školení řidičů

Školení může být o rozsahu až 140 nebo i 280 hodin. Záleží na věku řidiče a na skupině řidičského oprávnění. Školení bývá realizováno formou výuky a výcviku a jeho zakončením je zkouška z profesní způsobilosti řidičů. Poté, co řidič úspěšně absolvuje vstupní školení a zkoušku, obdrží Průkaz profesní způsobilosti řidiče. Školení bývá prováděno zvlášť pro vozidla motorová a zvlášť pro nákladní dopravu.

Rozšiřující vstupní školení řidičů

Rozšiřující vstupní školení trvá 45 hodin za podmínky, že řidič dosáhl věku 21 let. Tento typ školení opravňuje k získání rozšíření profesního průkazu ze skupiny** C na skupinu D.**

Pravidelné školení řidičů

Pravidelné školení se provádí formou výuky a jeho cílem je prohloubení znalostí získaných při školení vstupním. V rámci pravidelného školení se řidič účastní pravidelného školení v rozsahu o 35 hodinách do konce 5. roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení řidičů je rozděleno do pravidelných ročník kurzů v rozsahu 7 hodin.

Co je obsahem profesního školení řidičů

Obsahem profesního školení řidičů jsou pravidla silničního provozu, teorie řízení a zásady bezpečné jízdy, zdravotnická příprava, ovládání a údržba vozidla, ochrana životního prostředí před škodlivými důsledky provozu vozidel a mnoho dalších předpisů a pravidel. Každé profesní školení je zakončeno závěrečným testem, případě je možné takové školení zakončit jízdou, zejména v případech, kdy je žadatel o profesní školení mladší 21 let.

Jaké jsou ceny za profesní školení řidičů?

Ceník se různí od počtu školených osob. Jiné ceny jsou, když je školena pouze jedna osoba, jiné ceny jsou, když je školeno 30 lidí. Ceny se také různí podle školících firem, podle toho, zda školení probíhá v autoškole, nebo zda školící osoby musí přijít proškolit zaměstnance do firmy, podle toho, jak moc se musí školicí středisko přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele, apod. Velmi orientačně můžeme uvést, že ceny školení za 1 až 5 osob, můžou činit cca 350 korun za osobu, u 6 až 10 osob jsou ceny za jednu školící hodinu 300 korun na osobu a u 11 a více osob se pohybují ceny od 250 korun za osobu. Jak jsme již zmínili, ceny se samozřejmě případ od případu liší, a můžou představovat až stokorunové rozdíly oproti námi uvedeným cenám.

Co zahrnuje praktická část školení?

Tato část profesního praktického školení je určena ve většině případů nově příchozím zaměstnancům, kteří jsou majiteli řidičského oprávnění kratší dobu a budou muset ve svém zaměstnání řídit drahá vozidla. Tento druh školení samozřejmě není povinný, ale pokud má zaměstnavatel o takové školení zájem, specializovaná firma jej přímo firmě na míru připraví.

Jak nezapomenout na pravidelné proškolení zaměstnanců?

Specializované školicí firmy si poctivě vedou evidence o všech účastnících školení. Proto mají naprosto přesný přehled o tom, kteří zaměstnanci by měli po roku opět absolvovat školení. Sami bez vyzvání proto každý další rok před ukončením platnosti školení nabídnou zaměstnavateli možnosti opětovného školení a znovu zaměstnance proškolí. Tento způsob je pro samotného zaměstnavatele velmi pohodlný, neboť při nadměrném množství práce nemusí myslet na to a sledovat, kdy má který zaměstnanec opět absolvovat školení a vyhne se tak postihu pro případ, že by zaměstnance zapomněl na školení vyslat. Od školící firmy dostane zaměstnavatel protokol o proškolení zaměstnanců, průkazky pro proškolené zaměstnance, některé firmy nabízejí proškoleným zaměstnancům CD s pravidly silničního provozu a tabulku s bodovým systémem.

Co zahrnuje program školení řidičů referentů podle zákoníku práce?

Tento program zahrnuje** kompletní školení** o dokladech pro provozování služebního vozidla, informace o době řízení a bezpečnostních přestávkách v řízení, pravidla silničního provozu, jejich změny a novinky, vše o dopravních nehodách, postupech v případě dopravní nehody s ohledem na pojištění vozidla, vše o bodovém systému a přestupkovém zákoně, informace o trestní odpovědnosti související s řízením motorových vozidel, technické přepisy, základy první pomoci, atd. Obsah a délka kurzu se samozřejmě dají přizpůsobit vždy přání zadavatele, s čímž školicí firmy počítají. Cena školení se vždy odvozuje od počtu účastníků kurzu. Zákazníky školicích firem jsou jak malé, tak i střední a velké firmy. Stejně tak specializované firmy proškolí zaměstnance státní správy i zaměstnance neziskového sektoru. Školení se zkrátka přizpůsobí každému.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17176 (novesluzby.cz#24019)


Přidat komentář