Křivoklátsko - cestování po CHKO ČR

Přijmete-li pozvání naučnou stezkou Brdatka, poznáte územím chráněné oblasti Křivoklátska. Celková délka trasy měří 6,4 km. Vyberte si pěší turistiku nebo nasedněte na bicykl.

Chráněná krajinná oblast - Křivoklátsko

Křivoklátsko bylo vyhlášeno Českou chráněnou krajinnou oblastí dne 24. 11. 1978

Mezi biosférické rezervace organizací UNESCO bylo zahrnuto již 1.3.1977

Ministerstvo životního prostředí Vás zve na výlet

Brdatkou ze Zbečna do Křivoklátu

Křivoklátsko nabízí návštěvníkům celou škálu možností pro výlety pěšky, na kole i po vodě. K nejhezčím bezesporu patří** návštěva přírodní rezervace Brdatka**. Je určena pěším turistům a díky malé obtížnosti je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory. Zbečno a Křivoklát - výchozí místa výletu jsou snadno dostupná návštěvníkům přijíždějícím po vlastní ose i veřejnou dopravou.

Na jednom konci je výchozím bodem hrad Křivoklát

a na druhém konci Hamousův statek, památka lidové architektury, ve Zbečně. Půjdete-li od vlakového nádraží ve Zbečně podél trati kousek proti proudu řeky Berounky, dovede vás silnička přes most až na náves. Zde se již, téměř proti Hamousově statku, nachází první (poslední) panel naučné stezky.

Odtud cesta pokračuje po zelené turistické značce, byť ještě chvíli po silnici. Kousek za hřbitovem pokračuje mezi domečky až k řece, po jejímž břehu proti proudu dojdete až k ústí potůčku Štíhlice do Berounky. Můžete zde zahlédnout některé nepůvodní živočichy - nápadného velkého vodního hlodavce - ondatru pižmovou a také lasicovitou šelmu norka amerického.

Nad řekou, v níž loví ryby užovka podplamatá

občas proletí jasně modrý ptáček ledňáček říční. Typickými dřevinami zde jsou olše, vrby a topoly. Údolím Štíhlice pokračuje stezka vzhůru kolem studánky, přes prameniště a lesní louku s dnes neobvyklým názvem Fořtmanská seč až na křižovatku cest v blízkosti silnice Písky - Křivoklát.

Při troše štěstí možná v průběhu této části výletu zahlédnete skorce vodního

kterak pod hladinou v tůňkách Štíhlice loví vodní hmyz či žlutavého konipasa horského. Od jara do léta jsou vodní tišiny domovem larev zdejších obojživelníků, mloka skvrnitého, čolka horského a skokana hnědého. Při bližším pohledu spatříte na dně blešivce, larvy chrostíků a jepic, dokonce zde žijí i ploštěnky.

Zejména v horní části údolí nalezneme v okolí potoka typické rostlinné představitele

vlhkomilných společenstev, z jara je zde hojný mokrýš střídavolistý a rozrazil potoční, dále různé mechy a játrovky. Na Fořtmanské seči potkáte díky pestrému společenstvu lučních rostlin spousty motýlů a jiného hmyzu, z výšky vyhlíží svou kořist** káně lesní**, v podvečer sem zavítá lesní zvěř.

Od křižovatky u silnice pokračuje naučná stezka

dále po vrstevnicové červené turistické trase až do Křivoklátu. V této druhé části cesty budete procházet různými typy lesních porostů, které jsou typické pro přírodu Křivoklátska. Zejména na jaře a počátkem léta tak můžete v plném květu a zeleni vidět vysýchavou bukovou doubravu lipnicovou s mařinkou vonnou či zakrslou doubravu, v níž mají dřeviny pokroucené kmeny.

Všechna pásma lesních typů jsou celoročně dobře pozorovatelná z vyhlídek

směrem dolů do údolí řeky Berounky a na strmých svazích nad a pod pěšinou. Občas zaslechnete, a možná i zahlédnete některé z obyvatel zdejších lesů - žlunu zelenou, strakapouda prostředního či ještěrku obecnou. Nejkrásnější panoramatická vyhlídka do krajiny s širokým údolím řeky Berounky se bezesporu naskýtá u vyhlídkového altánu Gloriet, který zde, v centru rezervace, byl obnoven v roce 1999.

Jeho okolí se každé jaro prosvětlí bělavými kvítky bělozářky liliovité, skály pod ním žlutě rozzáří rozkvetlá tařice skalní. Lesní pěšinou dále pokračujete až do Křivoklátu. A že po celou dobu nevíte, proč nese tato naučná stezka a přírodní rezervace, kterou prochází, právě toto jméno? Odpověď naleznete na samém okraji lesa, kde lesní cestička navazuje na zpevněnou cestu a po pár metrech ústí na silnici u prvních křivoklátských domů.

Tudy a ještě dál, až kolem hradu Křivoklátu a na vlakové nádraží, už půjdete stále jen z kopce, po červené turistické značce.** Naučná stezka Brdatka** je nejstarší a zároveň nejobsáhlejší naučnou stezkou na území CHKO Křivoklátsko. Lze jí procházet z obou stran, celková délka trasy měří 6,4 km, s terénním převýšením 186 m.

Celková rozloha oblasti činí 628 km²

Na území CHKO Křivoklátsko byly doposud pro ochranu nejvýznamnějších hodnot a nejzachovalejších ekosystémů vyhlášeny čtyři národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací, pět přírodních památek a 43 památných stromů a jejich skupin.

Dále je uvnitř CHKO v rámci soustavy NATURA 2000 vymezena ptačí oblast a je tu navrženo a do národního seznamu zařazeno 10 evropsky významných lokalit. CHKO Křivoklátsko leží v západní části středních Čech.

Městys Křivoklát, jako střed oblasti, je vzdálen vzdušnou čarou zhruba 40 km na západ od centra hlavního města Prahy. Téměř celá oblast se nalézá v Křivoklátské vrchovině a v severní části Plaské pahorkatiny s výrazným podílem polopřirozených a přirozených lesů, se zastoupením 84 druhů původních lesních dřevin a více než 1.800 druhů a poddruhů cévnatých rostlin.

Typickou rostlinou jarní přírody Křivoklátska je kyčelnice devítilistá. Osou Křivoklátska je údolí středního toku řeky Berounky. Pravý břeh patří ke Zbirožské vrchovině, v níž leží i nejvyšší bod oblasti, zatímco levý břeh tvoří Lánská pahorkatina. Nejvyšším bodem je vrch Těchovín 616 m n. m., nejnižším místem Křivoklátska je hladina Berounky v Hýskově 217 m n. m..

Geologie

Geologický vývoj území Křivoklátska trval téměř miliardu let a je dokumentován několika geologickými jednotkami starohorního, prvohorního, druhohorního, třetihorního i čtvrtohorního stáří.

Řeka Berounka

Bohatství a zachovalost celé oblasti je podmíněno velikou členitostí terénu Křivoklátské vrchoviny, která je řekou Berounkou rozdělena na severní část, Lánskou pahorkatinu a jižní část, Zbirožskou vrchovinu. Řeka Berounka, která celé území odvodňuje, do chráněné krajinné oblasti vtéká ve Zvíkovci - délka toku činí 42,5 km a spád je 39 m. Na území CHKO Křivoklátsko je nepravidelně rozptýleno cca 340 drobnějších vodních nádrží, rybníků a rybníčků. Významným vodním dílem je přehrada Klíčava na stejnojmenném potoce s rozlohou 72,5 ha a maximální hloubkou 37,7 m při plném stavu.

Národní přírodní rezervace v CHKO Křivoklátsko

 • NPR Chlumská stráň
 • NPR Kohoutov
 • NPR Pochválovská stráň
 • NPR Týřov
 • NPR Velká Pleš
 • NPR Vůznice
 • NPP Bílichovské údolí
 • NPP Cikánský dolík
 • NPP Odlezelské jezero
 • NPP Vosek

Příklad NPK Vleká Pleš

Plocha NPK 95,7 ha je významnou lokalitou teplomilných bezobratlých živočichů.

 • Brouků tesaříků
 • dva druhy reliktních nosatčíků
 • zobonoska
 • nosateček
 • mandelinkovití dřepčíci
 • nelze opomenout ani vzácné teplomilné pavouky – několik druhů skálovek, sklípkánka hnědého, stepníci černonozí, chladnomilná pavučenka, chladnomilný sekáč, plošík
 • při průzkumu motýlů bylo zjištěno 65 druhů, z nichž 15 je hodnoceno jako v Čechách vzácných
 • u řeky žije užovka podplamatá a skokan skřehotavý
 • na celém území rezervace pak mlok skvrnitý
 • skalní stepi a stepní trávníky jsou stanovištěm užovky hladké
 • z ptáků jsou hojní drobní pěvci, ale též druhy vázané na dutiny např. holub doupňák a datel černý ...

Dlouhodobým problémem této rezervace je vysoká koncentrace zvěře, zejména mufloní, která brání přirozené obnově porostů. Proto je nutno cíleně obnovu podporovat, včetně doplňování původní jedle a výchovných zásahů do expanzivně se šířících jasanů. Rezervace není přístupná, nevede do ní žádná značená turistická stezka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16899 (novesluzby.cz#20625)


Přidat komentář