Kongresová turistika

Důležitost významu kongresové turistiky neustále roste. Například hlavní město Praha v současnosti zaujímá 6. místo v kongresové turistice. Jaké jsou však rozhodující faktory rozvoje kongresové turistiky? V čem se skýtá budoucnost kongresové turistiky?

Charakteristika kongresu

Kongres může vyjadřovat:

 • Sjezd
 • Shromáždění
 • Parlament některých států
 • Politickou stranu v některých státech

Charakteristika turistiky

Turistika vyjadřuje:

 • Souhrn činností, které souvisejí s určitým pohybem

Charakteristika kongresového cestovního ruchu

Jedná se o formu cestovního ruchu, kdy účastníci jsou motivováni setkáváním s odborníky a odborným programem na kongresech, sympóziích aj. Má zpravidla tematické zaměření, předem stanovený cíl jednání, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení a na bezprostřední infrastrukturu. Jedná se o jednu z forem cestovního ruchu, který většinou není provozován ve volném čase daných účastníků.

Charakteristika kongresového turisty

Kongresový turista je především muž v produktivním věku, okolo 30 - 40 let, který má v jedné ruce diplomatku, nebo notebook přes rameno a vytištěnou mapku daného města.

Kongresový turista utratí průměrně cca 3000 Kč denně, jeho celkové výdaje se však za den pohybují kolem 6000 Kč.

Klasický turista utratí průměrně 2500 až 3000 Kč denně.

Oproti zahraničí je u nás v ČR žádoucí nárůst kongresové turistiky. V zahraničí činí průměrná denní útrata 9000 Kč.

Členění akcí kongresového turismu

 • Kongresové akce
 • Výstavní a veletržní akce

Rozdělení kongresových akcí

 • Podle počtu účastníků - malé, střední, velké. Nad 300 účastníků již hovoříme o kongresu.
 • Podle délky trvání - malé akce trvají 1 - 2 dny. Velké akce trvají 3 dny a více.
 • Podle formy - kongres (setkání odborníků ze stejného nebo příbuzného oboru, kde počet účastníků dosahuje až několik set nebo tisíc osob. Kongres je pořádán s cílem diskutovat konkrétní oblast nebo témata a diskusní příspěvky jsou zpravidla omezeny na členy); konference; sympozium; kolokvium; seminář.
 • Podle tematického zaměření - obchodní; profesní; vědecké; náboženské; vzdělávací; charitativní; odborové; neprofesní; společenské.
 • Podle struktury účastníků - struktura je dána například tím, kdo jsou členové a nečlenové, kolik je vlastních účastníků a kolik hostů aj.
 • Podle významu - místní; regionální; národní; mezinárodní; kontinentální; světové.
 • Podle možnosti účasti na akci - otevřené; uzavřené.
 • Podle způsobu organizace - pravidelné; nepravidelné; putovní; telekongresy; telekonference.

Kongresová turistika v Praze

Podle údajů  ICCA (International Congress and Convention Association), které byly zveřejněny na konci roku 2006, zaujímá naše hlavní město v kongresové turistice, na léta 2007 - 2013, celosvětově 6. místo, a to oproti metropolím: Londýn, Hongkong, Berlín. Pro léta 2007 - 2013 je naplánováno celkem 70 kongresů, ovšem vzhledem k rostoucím nákladům v Praze bude mít regionální kongresová turistika poměrně velký potenciál pro růst.

Historie kongresové turistiky

Kongresový cestovní ruch má bohatou historii. První zmínky lze vystopovat již v 17. století.

Mezníky v rozvoji kongresového cestovního ruchu

 • 1681 - první lékařský kongres v Římě
 • 1814-15 - Evropský kongres o politickém uspořádání v Evropě
 • 1841 - první organizovaný výlet (Thomas Cook)
 • 1845 - založení první cestovní kanceláře Thomas Cook
 • 1851 - Světová výstava Londýn a další
 • 1855 - 1889 Světové výstavy v Paříži
  1. léta 20. století - rozvoj kongresového cestovního ruchu

Akce kongresového cestovního ruchu byly až do druhé světové války spíše nahodilé, nesystematické a jejich organizace

nebyla na vědeckém základě. Ke změně došlo až v 70. letech 20. století, kdy se začala budovat specializovaná

kongresová a konferenční centra ve světě, především v USA.

Budoucnost kongresové turistiky

Domácí-regionální kongresová turistika, která splňuje požadavky na kvalitu, blízkost letiště, historické zázemí, ceny za kongresové zázemí, má jednoznačnou budoucnost. Preferovanými městy budou Český Krumlov, Plzeň, Brno, Hradec Králové aj.

Je předpoklad, že počet kongresových turistů by mohl v následujících letech vzrůst až o 1/3 tzn. z 550tisíc na cca 730tisíc. Nárůst však bude souviset nejen s kvalitou služeb, ale s také cenovými změnami u konkurenčních měst, tedy Vídní a Budapeští.

Rozhodující faktory pro kongresovou turistiku

Rozhodujícími faktory, dle průzkumu GM Consulting a CzechTourism, mimo kvalitu kongresu jsou:

 • památky: 57%,
 • obchodní kontakty: 33%
 • cena: 31%

Předpoklady pro rozvoj kongresové turistiky

 • Image destinace - dobrá image je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby se destinace mohla stát úspěšnou z hlediska. Mezi základní faktory dlouhodobé image patří politická stabilita, dobrá bezpečnostní situace, ekonomická a sociální vyspělost, historické a kulturní tradice, vysoká úroveň poskytovaných služeb. Sezónní image je výsledkem aktuálních politických, profesních, hospodářských, ekologických, zdravotních dalších vlivů kongresového turismu.
 • Místo konání kongresu
 • Služby spojené s kongresem
 • Doprovodné akce

Témata převažující v kongresové turistice

V kongresové turistice jsou nejžádanější témata z medicíny a farmacie, následovány strojírenstvím, IT a high-tech technologiemi, vědou a vzděláním, financemi a bankovnictvím.

Funkce kongresové turistiky

Vědecko-informační funkce kongresové turistiky

Vědecko-informační funkce spočívá ve vzájemné výměně vědeckých a odborných znalostí z oblasti vědy, výzkumu, ale také politiky, sociální oblasti, životního prostředí aj.

Kulturně-poznávací funkce kongresové turistiky

Pořádání kongresových akcí je spojeno s poznáváním nových míst a destinací. Součástí bývá často společenský

a kulturní program, návštěva významných památek aj.

Ekonomická funkce kongresové turistiky

Kongresová turistika má také ekonomický význam, který spočívá například v podílu na zaměstnanosti, podílu na HDP (hrubý domácí produkt), podílu na devizových příjmech, vytváření podnikatelských příležitostí aj.

Funkce regionálního rozvoje kongresové turistiky

Kongresový turismus je nástrojem rozvoje území. V některých případech dokonce slouží k revitalizaci území, které bylo opuštěno předchozí činností, například těžební.

Způsob prodeje kongresů

Většina kongresů, zhruba 73%, se prodává pomocí mezinárodního kongresového systému přes internet.

Hotely v ČR vhodné pro kongresovou turistiku

V České republice je přes 220 hotelů, které jsou vybavené pro nejrůznější kongresy a konference. Součástí kongresových a konferenčních hotelů jsou kongresové, konferenční anebo školící** ** místnosti. Hotely jsou vybaveny potřebnou technikou (laptop, počítač, fax, kopírka, TV, LCD, TV, CD přehrávač, DVD přehrávač, video VHS, flip chart, promítací plátno, projektor, pevný mikrofon, mobilní mikrofon, hlasovací zařízení, tlumočnické zařízení aj.) a mají zkušenosti s pořádáním různých firemních nebo privátních akcí.

Některé kongresové sály lze díky jejich variabilitě rozdělit na menší prostory odpovídající požadavkům delegátů i velikosti konferencí. Několik konferenčních center disponuje více sály. Sály a salonky mají kvalitní konferenční a technické zázemí.

Tipy kongresových hotelů v ČR podle krajů

Kongresové hotely v Jihočeském kraji

Hotel Concertino - Zlatá husa, Jindřichův Hradec

Hotel Palcát, Tábor

Wellness hotel Frymburk, Frymburk

Hotel Sloup, Soběslav

Hotel Mas, Sezimovo Ústí

Kongresové hotely v Jihomoravském kraji

Hotel MBZ M Mikulov, Mikulov

Hotel Radějov, Radějov

Hotel N, Znojmo

Hotel Centro, Hustopeče

Kongresové hotely v Královohradeckém kraji

Hotel U královny Elišky, Hradec Králové

Kongresové hotely v Moravskoslezkém kraji

Hotel Terasa, Frýdek Místek

Clarion Congress Hotel Ostrava, Ostrava

Hotel Koruna, Opava

Seminární centrum Akademie Ostrava, Ostrava

Kongresové hotely v Olomouckém kraji

Hotel Hesperia, Olomouc

Seminární hotel Akademie, Hrubá Voda

Kongresové hotely v Pardubickém kraji

Kongres Hotel Jezerka, Seč

Kongresové hotely v Plzeňském kraji

Hotel Wellness Gondola, Plzeň

Ibis Hotel Plzeň, Plzeň

Wellness Hotel Centrál, Klatovy

Kongresové hotely v Praze

Hotel Crystal, Praha

Best Western Hotel Kampa, Praha

Ramada Airport Hotel Prague, Praha

Hotel Prokopka, Praha

Hotel Extol Inn, Praha

TOP HOTEL Praha, Praha

Kongresové hotely v Středočeském kraji

Hotel Floret, Průhonice

Hotel Brandýský dvůr, Brandýs nad Labem

Seminární hotel Akademie, Naháč

Kongresové hotely na Vysočině

Business Hotel Jihlava, Jihlava

Hotel Vivaldi, Jihlava

Hotel Brixen, Havlíčkův Brod

Hotel Svratka, Svratka

Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou

Nejvýznamnější české organizace zabývající se kongresovou turistikou

 • Pražská asociace kongresové turistiky (PAKT) - hlavním posláním asociace je totiž prezentace Prahy jako
 • významné kongresové lokality především v zahraničí, nejdůležitější aktivitou členů pak příprava, produkce
 • a kompletní realizace kongresů, veletrhů, a seminářů.
 • Czech Tourism - dříve česká centrály cestovního ruchu. Marketingová organizace Ministerstva pro místní rozvoj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16935 (novesluzby.cz#20956)


Přidat komentář