Výhody pojištění

Cestujete do zahraničí a nemáte strach odjet bez řádného cestovního pojištění? Znáte výhody například pojištění obcí a měst nebo pojištění právní ochrany? Kdo si takové pojistné smlouvy má uzavřít a proč, to se dozvíte v tomto článku.

Jaké jsou výhody pojištění

Stále váháte s rozhodnutím pojistit sebe, své blízké, majetek nebo využít další druhy pojistných garancí? Dnes Vám přinášíme výhody pojištění z hlediska daňových odpočtů a blíže se zaměříme také na pojištění na cesty.

Daňové výhody při pojištění

Každý rok – máte-li uzavřenu smlouvu o Životním pojištění, máte nárok odečíst od základu daně z příjmu pojistné zaplacené na základě této smlouvy. Stejnou možnost nabízí stát podnikatelům a velkým podnikům, pokud svým zaměstnancům platí část nebo celé** životní pojištění** v rámci zaměstnaneckých výhod. Pokud se tyto výhody sečtou, lze si jeden občan odečíst z daní maximálně 24 000 Kč ročně.

Je-li tato částka vyšší vzniká povinnost na straně zaměstnance odvést daň z příjmu, stejně tak jako uhradit sociální a zdravotní pojištění z částky nad tento limit. Nepřipravujte svoji rodinu o peníze, na které máte ze zákona právo.

U kterých pojištění lze využít daňových výhod?

Daňové výhody můžete využít u těchto pojištění:

 • Kapitálové životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění jednorázově placené
 • Životní pojištění
 • Penzijní připojištění

Pojištění majetku - proti požáru, vichřici, nárazu

Různé pojišťovny nabízejí také různé pojistné smlouvy, ale v zásadě lze rozsah základního pojištění majetku sjednat takto:

 • požár, výbuch, úder blesku
 • pád letadla, jeho části nebo nákladu
 • vichřice, krupobití
 • sesuv půdy nebo sněhové laviny
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • zemětřesení
 • voda vytékající z vodovodního zařízení
 • náraz vozidla
 • kouř, nadzvuková vlna
 • zkrat nebo přepětí

Možnost připojištění - šperků, uměleckých děl

Kromě takového základu, nabízejí pojišťovny také nadstandardní připojištění pro Váš klid a zabezpečení. Zajistí tak ochranu věcí a majetku vyšších hodnot. Například uměleckých děl, šperků, sběratelských souborů … toto pojištění je dražší a je spojeno s výdaji na posudky, ocenění, větší administrativu, ale následně je zabezpečena hrozba krádeže, poškození …

Výhody připojištění

 • jednak možnost zahrnout do pojištění věci či rizika, na které se nevztahuje základní pojištění
 • umožňují pojištění cenných věcí v domácnosti na jejich skutečnou hodnotu, která může mnohonásobně překračovat maximální limity pojistného plnění základního pojištění.

Pojištění měst a obcí a jeho výhody

Toto pojištěné je určeno obcím, městům, městysům, krajům a organizacím, kterých jsou zřizovatelé. Pojištění měst a je speciálně připraven tak, aby vyhovoval specifickým pojistným potřebám měst, obcí a subjektů zřizovaných obcemi. Zahrnuje komplexní pojistnou ochranu – kromě pojištění movitého i nemovitého majetku i pojištění odpovědnosti

Výhody pojištění měst a obcí

 • přizpůsobí se potřebám konkrétní obce nebo města
 • komplexně pojistí obecní majetek a odpovědnost
 • celý pojistný program uzavřete v rámci jedné smlouvy

Co pojištění měst a obcí ochraňuje?

 • Pojištění nemovitého a movitého majetku – školky, školy,
 • Pojištění elektroniky – obecní rozhlas, internetové rozvody, kamerové systémy...
 • Pojištění odpovědnosti – hřiště, pískoviště, chodníky...
 • Zemědělské pojištění – lesy, dřeviny, požáry, skleníky, chov zvířat...
 • Pojištění strojů - poškození nebo zničení požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, lavinou, zřícením skal nebo zemin, krupobitím, povodní, záplavou, nárazem, pádem, úmyslným poškozením ...

Cestovního pojištění

Když se Vám stane nějaká nepříjemná situace jako je krádež zavazadel nebo úraz při cestování po naší vlasti, je to sice nepříjemné, ale bez problémů se domůžete sami pomoci. Když se však taková situace stane daleko od domova na zahraniční dovolené – rázem zůstaneme odříznuti bez pomoci. Pro zabezpečení na cestách proto doporučujeme cestovní pojištění.

Výhody cestovního pojištění

Kdyby se při cestách do zahraničí stal například úraz, můžete využít pojištění léčebných výloh, kdy za Vás pojišťovna uhradí náklady na léčení, léky, hospitalizaci ...nebo komplexní balíček, který zahrnuje i riziko ztráty zavazadel, úrazu či Vaši odpovědnost za způsobené škody. Varovný je třeba případ pána z naší vlasti, který – ovšemže nechtěně způsobil požár v kempu Vira na ostrově Hvar.

 • pojištění dětí i dospělých
 • pojištění léčebných výloh se může vztahovat i na teroristické útoky
 • lze sjednat doplněk náhrad nákladů za zásah horské služby
 • pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti

Vykonáváte práci, kde je vysoké riziko pro případ, že by jste způsobili zaměstnavateli škodu – že ji nejste schopni uhradit? V takovém případě si dobře rozmyslete, zda se Vám nevyplatí tato pojistná smlouva. Může se jednat o řidiče z povolání – odpovědnost za škody způsobené řízením automobilu, odpovědnost za věci svěřené, můžete zavinit špatným technologickým postupem vadnou výrobu, počítačový experti mohou ztratit neuložená data...

Škodu, kterou způsobíte svému zaměstnavateli, ošetřuje zákoník práce. Zaměstnavatel po Vás může chtít nejvýše 4,5 násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního platu. Tuto částku můžete zaplatit jednorázově, anebo, což je častější případ, Vám ji zaměstnavatel rozdělí do měsíčních splátek a ty pak strhává z Vaší mzdy. Zaměstnavatel má důkazní povinnost - škodu, kterou mu způsobíte, musí nejdříve dokázat.

Výhody pojištění odpovědnosti

Vzniklou škodu, tedy povinnost úhrady škody přebírá na svá bedra pojišťovna, se kterou zaměstnanec uzavřel pojistnou smlouvu. Pojišťovna se zavazuje, že zaměstnavateli uhradí nahodilou škodní událost, kterou způsobil zaměstnanec vinou porušením jeho pracovních nebo služebních povinností nebo v přímých souvislostech s nimi. Pojistná událost musí vzniknout výhradně podle ustanovení zákoníku práce. Nespadá sem však několik situací – například jste -li pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek...

Pojištění právní ochrany

Koho se toho pojištění týká? Lékařů, podnikatelů, soukromých osob, celých rodin, řidiče nebo vozidla, nemovitosti nebo pracovněprávních vztahů. A nyní čeho se toto pojištění týká? V zásadě jde o to, že pokud budete mít takovou pojistnou smlouvu podepsánu, pojišťovna za Vás zaplatí právníky, soudní výlohy, škodu … Zpravidla pojišťovny svým klientům garantují osobního poradce, který se o ně stará od podepsání smlouvy, je neustále v kontaktu, radí a prosazuje klientovy zájmy.

Příklady situací, kdy je dobré mít pojistku

 • Řidiči z povolání se stane dopravní nehoda, bez jeho zavinění, což dokládá také policejní protokol. Při nehodě byl však zraněn a v tomto důsledku utrpěl také ztrátu na ušlé mzdě /nebo je-li podnikatel též ušlém zisku. V rámci pojištění právní ochrany svému klientovi pojišťovna zajistí uplatnění nároku na odškodnění u viníka dopravní nehody, respektive u pojišťovny, u které má viník dopravní nehody sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody.
 • Rodiče pro syna sjednali úrazovou pojistku, po úraze však pojišťovna nechce řádně svého pojištěnce odškodnit a dělá problémy. Práva na tuto náhradu zajistí právník, na kterého mají rodiče nárok z pojištění právní ochrany
 • Lékař je také jen člověk a pokud se v rámci svých pracovních povinností dopustí nějaké chyby a následně je obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti - má nárok na úhradu nákladů za obhájce v trestním řízení, na úhradu nákladů za soudem nařízené znalecké posudky a také na úhradu nákladů za cesty k soudnímu řízení.
 • Zaměstnavatel s Vámi okamžitě zruší pracovní poměr, avšak z důvodu, který neodpovídal ustanovením Zákoníku práce. V rámci pojištění právní ochrany je zajištěno prosazování všech Vašich oprávněných zájmů, v tomto případě včetně náhrady mzdy za dobu, po kterou mu zaměstnavatel neumožnil pracovat. Pojištěná osoba má právo na právní ochranu v případě všech sporů vzniklých v důsledku porušení pracovněprávních vztahů s jejím zaměstnavatelem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16764 (novesluzby.cz#22125)


Přidat komentář