Vše okolo nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou dobrovolně platit nemocenské pojištění. Cílem dávek je finančně zabezpečit pojištěnce v okamžiku, kdy se jim kvůli nemoci, ošetřování, mateřství krátí výdělek.

Nemocenské dávky

Z nemocenského pojištění se nevyplácí pouze nemocenská. Vyplácí se také ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. Veškeré dávky vyplácí vždy příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

Kdo je nemocensky pojištěn

 • zaměstnanci,
 • příslušníci policie ČR,
 • členové družstva,
 • zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti,
 • soudci,
 • členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí,
 • poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu ČR a poslanci Evropského parlamentu zvolení na území ČR,
 • dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
 • pěstouni,
 • odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce,
 • státní zaměstnanci podle služebního zákona,
 • pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
 • OSVČ platí-li si nemocenské pojištění

Kdo není nemocensky pojištěn

 • společníci a jednatelé s.r.o.,
 • komanditisté komanditních společností,
 • členové družstva, kde podmínkou členství není pracovní vztah k družstvu,
 • studenti a žáci,
 • zaměstnanci na základě dohody o provedení práce

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění

Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže jejich zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů, sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc činí alespoň částku ve výši 2000 Kč.

Princip nemocenské

Nemocenská náleží pojištěnci od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, a to za kalendářní dny. Od 1. do 14. kalendářního dne náleží pojištěnci, je-li zaměstnán tzv. náhrada mzdy, kterou vyplácí příslušný zaměstnavatel, kdy za první tři dny je však náhrada mzdy v nulové výši. Při nařízené karanténě však náhrada mzdy přísluší i za první 3 dny, a to ve výši 25% upraveného průměrného výdělku. Výše samotného nemocenského za kalendářní den činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ představuje započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost), který se dělí počtem započitatelných kalendářních dnů. Jestliže zaměstnanec nemá v rozhodném období (12 kalendářních měsíců) započitatelný příjem, bude rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a v němž je alespoň 30 dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.

Výše nemocenského za kalendářní den

Nemocenské z kalendářní den činí:

 • 60% denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti,
 • 66% denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti,
 • 72% denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

Maximální nemocenské činí za kalendářní den pro:

    1. den dočasné pracovní neschopnosti 778 Kč,
    1. den dočasné pracovní neschopnosti 856 Kč,
 • od 61. dne dočasné pracovní neschopnosti 934 Kč

Podpůrčí doba u nemocenského

Podpůrčí doba představuje dobu, po kterou lze poskytnout dávku nemocenského pojištění. Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost.

Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů u nemocenského, 70 kalendářních dnů u poživatelů starobního nebo plného invalidního důchodu, 9 nebo 16 kalendářních dnů u ošetřovného, 28 týdnů, 37 týdnů u peněžité podpory v mateřství.

Nárok na dávky v ochranné lhůtě

Ochranná lhůta je doba, ve které má zaměstnanec po zániku pojištění (skončení pracovního poměru) nárok na výplatu nemocenského a peněžité podpory v mateřství. Nárok na dávky z titulu ochranné lhůty uplatňují zaměstnanci u svého posledního zaměstnavatele.

Ochranná lhůta činí:

 • Pro nemocenské, karanténu 7 kalendářních dnů. Pokud pojištění (pracovní poměr) trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Příklad: Zaměstnancovi skončil pracovní poměr 1.1.2010. Dne 6.1.2010 byl uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným. Tomuto zaměstnanci náleží nemocenské z titulu ochranné lhůty.
 • Pro peněžitou podporu v mateřství 180 kalendářních dnů.

Lékař může uznat zaměstnanci pracovní neschopnost zpětně až 3 kalendářní dny přede dnem, v němž pracovní neschopnost zjistil.

Tiskopisy k uplatnění dávek

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je předepsaným tiskopisem, který má celkem 4 díly:

 • I. díl: Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnost. Zasílá ošetřující lékař následující den příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Slouží k zadání údajů do evidence práce neschopných pojištěnců.
 • II. díl: Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Představuje legitimaci práce neschopného. Po ukončení pracovní neschopnosti ji pojištěnec (zaměstnanec) odevzdá ošetřujícímu lékaři k založení do evidence.
 • III. díl: Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tento díl zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli. Tímto tiskopisem uplatňuje nárok na náhradu mzdy.
 • IV. díl: Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli. Při pracovní neschopnosti do 14 kalendářních dnů si ponechá, a to k ukončení výplaty náhrady mzdy. Při pracovní neschopnosti nad 14 kalendářních dnů zasílá zaměstnavatel příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Kromě těchto tiskopisů vystavuje ošetřující lékař potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, pokračuje-li pracovní neschopnost po 14 kalendářním dni. Dále vystavujete tzv. lístky na peníze, vždy na konci příslušného kalendářního měsíce. Tyto tiskopisy odevzdává pojištěnec (zaměstnanec) zaměstnavateli.

Výplata dávek

Dávky vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen. Dávky se poukazují na účet pojištěnce nebo se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou. V případě, že si vybere pojištěnec výplatu poštovní poukázkou, hradí náklady na její doručení.

Povinnosti dočasně práceneschopného pojištěnce

 • Dodržovat léčebný režim dočasně práceneschopného pojištěnce: zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, dodržovat povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby.
 • Dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušné OSSZ ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti.
 • Povolení změny místa pobytu v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti oznámit předem písemně nebo jinak prokazatelně zaměstnavateli.
 • Předat zaměstnavateli neprodleně: rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o změně povolených vycházek nebo o změně místa pobytu v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.
 • Umožnit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a v prvních 14 kalendářních dnech zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Při kontrole pojištěnec prokazuje svoji totožnost a předloží rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
 • Oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování dočasně práceneschopného pojištěnce. Pokud kontrolu provedl zaměstnavatel v prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti, je povinen pojištěnec oznámit tyto důvody též zaměstnavateli. Oznámení je povinen učinit nejpozději v pracovní den následující po dni kontroly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16717 (novesluzby.cz#20239)


Diskuze a zkušenosti

Marta | 27.05.2010 21:16
sazby se pro rok 2010 změnily Hezký článek, ale pozor je v něm chyba - sazby dle kterých se počítá nemocenské jsou pro rok 2010 jiné - resp. je jediná 60 % a nerozlišuje se doba trvání nemoci. Viz. http://www.mpsv.cz/cs/7


Přidat komentář