Vše kolem daňového zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě představuje slevu na dani. Daňovým zvýhodněním se snižuje daň z příjmu pro rodiče dětí, které s nimi žijí ve společné domácnosti. Na příkladech Vám mimo jiné objasníme, kdy vzniká nárok na daňové zvýhodnění, kdo na něj má nárok.

Kdo má nárok na daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění může uplatnit každý zaměstnanec nebo samostatně výdělečná osoba (OSVČ), žijící s dítětem ve společné domácnosti.

Na vyživované dítě si může vždy uplatnit jen jeden z poplatníků v kalendářním měsíci u jednoho zaměstnavatele. Nic nebrání tomu, že po část roku si uplatňuje daňové zvýhodnění jeden z manželů, případně partnerů a po zbytek roku druhý. Toto rozdělení je především výhodné v případě, že manželka (případně partnerka) v průběhu roku porodí. Již od nástupu na mateřskou dovolenou je výhodné, aby si daňové zvýhodnění na první dítě uplatnil manžel (případně partner), protože manželka již od nástupu na mateřskou dovolenou nemá příjem. V případě, že manželka porodila první dítě, manžel uplatní daňové zvýhodnění v měsíci, kdy se dítě narodilo.

Na jaké dítě lze uplatnit nárok na daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě:

 • vlastní
 • osvojené
 • v péči, která nahrazuje péči rodičů
 • druhého z manželů, od měsíce sňatku
 • vnuka (vnučku), pokud příjmy rodičů jsou tak nízké, že daňové zvýhodnění u nich nelze uplatnit, ovšem je splněna podmínka společné domácnosti s prarodiči.
 • nezletilé dítě
 • zletilé dítě do dovršení věku 26 let

Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění

Podmínky jsou:

Společná domácnost s vyživujícím dítětem

Jedna z podmínek pro uznání daňového zvýhodnění je společná domácnost s dítětem, které vyživujete.

Příklady:

 • Svobodná maminka žije se svým dítětem v jedné domácnosti. Biologický otec neuplatňuje daňového zvýhodnění. V tomto případě je splněna podmínka společné domácnosti.
 • Rozvedení manželé, každý bydlí v jiném městě, dítě bydlí společně s matkou. Matce bylo dítě soudem svěřeno do péče. V tomto případě je splněna podmínka společné domácnosti pro matku, která má nárok na daňové zvýhodnění na dítě, na rozdíl od otce dítěte. Otec dítěte by měl ještě matce poukazovat alimenty na dítě.
 • Rozvedená žena, nyní podruhé vdaná, má dvě děti. Jedno dítě má s bývalým manželem, druhé dítě má se současným manželem, se kterým žije ve společné domácnosti. Nyní je žena na rodičovské dovolené. Pokud bylo ženě opět soudem svěřeno dítě z prvního manželství do péče, je splněna podmínka společné domácnosti pro obě děti a daňové zvýhodnění si může uplatnit na děti současný manžel. Jelikož je žena na rodičovské dovolené, nebyla by sleva na dani jí z ničeho odečtena, protože nemá příjem, pouze rodičovský příspěvek. Je-li současný manžel zaměstnán, bude potřebovat pro svého zaměstnavatele, respektive mzdovou účetní tyto doklady, aby mu bylo uznáno daňové zvýhodnění na obě děti: kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jeho manželce, potvrzení od zaměstnavatele manželky, že ona si neuplatňuje daňového zvýhodnění na děti, případně čestné prohlášení, že si neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, nebyla-li zaměstnána a před nástupem na mateřskou dovolenou byla studentkou, nebo byla v evidenci na úřadu práce. Kromě těchto dokumentů, pak bude manžel potřebovat rodné listy dětí a oddací list.

Doložení soustavné přípravy na budoucí povolání u zletilého dítěte

Dosáhne-li dítě zletilosti, tj. 18 let a dále studuje, dokládáte tuto skutečnost potvrzením ze školy, kde dítě studuje.

Svěření dítěte do výchovy

V případě, že Vám bylo soudem svěřeno dítě do výchovy (například při rozvodu), dokládáte tuto skutečnost zaměstnavateli, abyste si mohli uplatnit daňové zvýhodnění.

V případě, že jste nebyli s partnerem oddáni a chcete si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, budete potřebovat potvrzení od partnera (ať už spolu žijete či ne), že on si neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Je-li partner v pracovním poměru, toto potvrzení obdrží od svého zaměstnavatele. Není-li v pracovním poměru (je například v evidenci na úřadu práce), napíše partner čestné prohlášení.

Vyživující dítě v domácnosti

Další z podmínek pro uznání daňového zvýhodnění je, že rodič vyživuje dítě, které je:

 • nezletilé, tj. do 18 let věku
 • zletilé, tj. do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, či úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Odkdy lze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě

 • Daňové zvýhodnění na dítě je možné uplatnit již v měsíci, kdy se dítě narodilo. Příklad: dítě se narodilo 30. 4. 2010. Již za měsíc duben je možné uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.
 • Dále je možné uplatnit daňové zvýhodnění v měsíci, kdy začíná dítěti soustavná příprava na budoucí povolání. Příklad: Dítě dovršilo zletilosti, tj. 18. let dne 30.4.2010, jeho soustavná příprava na budoucí povolání trvá do konce července. Poté dítě začalo studovat vysokou školu od prosince 2010. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit za období leden až červenec a následně od prosince.
 • Pokud uplatníte nárok na daňové zvýhodnění pozdě, například po termínu mzdové uzávěrky, poskytne Vám plátce (zaměstnavatel, jste-li zaměstnáni) daňové zvýhodnění až do měsíce následujícího po uplatnění. Zpětně si pak můžete uplatnit daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování daní nebo přiznání k dani z příjmů, podáváte-li si daňové přiznání sami.
 • Nárok na daňové zvýhodnění trvá i pod dobu skončení výuky v jednom školním roce do začátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu. Školní rok začíná 1.9. běžného roku a končí 31.8. následujícího roku. Člení se na období školního vyučování a období školních prázdnin.
 • Nárok na daňové zvýhodnění trvá i po dobu školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia na střední škole, pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nevznikl nárok po celý kalendářní měsíc na podporu v nezaměstnanosti, nebo na podporu při rekvalifikaci. Pokud dítě vykonávalo výdělečnou činnost (brigádu formou Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti nebo byl uzavřen pracovní poměr pracovní smlouvou) pouze po část měsíce, je v tomto měsíci dítě považováno stále za vyživované a Vy máte nárok na daňové zvýhodnění na dítě.
 • Nárok na daňové zvýhodnění trvá po dobu od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška vykonána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, tj. do konce června příslušného roku.
 • Nárok na daňové zvýhodnění trvá v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo vysokoškolské studium, pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo nevznikl nárok po celý kalendářní měsíc na podporu v nezaměstnanosti, nebo na podporu při rekvalifikaci.
 • Nárok na daňové zvýhodnění trvá po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem shodné nebo jiné vysoké školy, pokud studium na dané vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole. Příklad: dítě ukončilo jednu vysokou školu 31.5.2010, další vysokou školu začalo studovat 1.9.2010. V období od 1.6. do 31.8. nevykonávalo po žádný celý měsíc výdělečnou činnost, ani mu nevznikla podpora v nezaměstnanosti. Nárok na daňové zvýhodnění trvá v tomto případě i v mezičase, kdy dítě nestuduje, tj. od 1.6. do 31.8.
 • Nárok na daňové zvýhodnění vzniká, navštěvuje-li dítě jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou organizovaný pro absolventy středních škol ve státních jazykových školách a soukromých jazykových školách a institucích v ČR.

Výše daňového zvýhodnění na dítě

Od 1.1.2010 činí výše daňového zvýhodnění na jedno dítě 967 Kč, tj. 11 604 Kč za rok.

Celková výše daňového zvýhodnění není zákonem omezena, tj. pokud máte tři děti, které vyživujete, můžete si na ně uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 2901 Kč za měsíc, tj. 34 812 Kč za rok.

Daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování

V rámci** ročního zúčtování daní**, případně přiznání k dani z příjmů, podáváte-li si daňové přiznání sám přes příslušný finanční úřad, můžete zpětně žádat o daňové zvýhodnění na dítě, a to například, kdy jste nestihli odevzdat včas mzdové účetní podklady pro přiznání daňového zvýhodnění, nebo nastali jiné okolnosti.

Může se stát, že Vaše daňové zvýhodnění za celý rok bude vyšší než Vaše daňová povinnost. Vznikne Vám v tom případě nárok na tzv. daňový bonus. To znamená, že jako plátce daně neodvedete na dani nic, navíc obdržíte od finančního úřadu (do mzdy, či na účet) daňový bonus.

Podmínky pro přiznání daňového bonusu

 • Daňový bonus v rámci ročního, případně přiznání k dani z příjmu můžete uplatnit, pokud jeho výše činí minimálně 100 Kč, maximálně však 52 200 Kč.
 • Na daňový bonus máte nárok, pokud v příslušném zdaňovacím období (kalendářní rok) jste měli příjem alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy platné k počátku kalendářního roku. Pro rok 2010 činí minimální mzda 8 000 Kč, tj. 6násobek minimální mzdy za rok 2010 činí 48 000 Kč.

Příklad: v rámci ročního zúčtování Vám vyšel při spočítání daní daňový bonus ve výši 1 000 Kč. Váš příjem za rok 2010 činil 48 000 Kč. V tomto případě máte nárok na vyplacení daňového bonusu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16724 (novesluzby.cz#20357)


Diskuze a zkušenosti

Eva Nová | 18.05.2010 14:40
Samoživitelka na rodičovské daňové zvýhod. Jsem matka na rodičovské dovolené, druh se ode mne odstěhoval. Vzhledem k tomu, že nemám jiný příjem nemám tedy nárok ani na daňové zvýhodnění ?? Je to možné, abych byla takto znevýhodněna ??

jindřich | 30.12.2010 20:49
Vše kolem daňového zvýhodnění na dítě Může žádat o daňové zvýhodnění na dítě manžel, který je zaregistrován na pracovním úřadě?

Wiktoria | 01.02.2011 13:12
EU a daňové zvýhodnění Chtěla bych se teptat, zda můžou uplatnit daňové zvýhodnění oba partneři ve své zemi. Jde o to, že jde úplně o jiné podmínky než u nás v ČR.

zdeva | 24.03.2011 07:58
Daňové zvýhodnění Dobrý den, pracuji u zaměstnavatele, který neprovádí zaměstnancům roční zúčtování záloh - všichni zaměstnanci podávají daňové přiznání, ve kterém si uplatňují i daňové zvýhodnění na dítě, protože zaměstnavatel jim měsíčně daňové zvýhodnění nechce přiznat. Jsem matka samoživitelka, mám dvě děti a je pro mě výhodnější uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě každý měsíc. Má zaměstnavatel povinnost přiznat zaměstnanci daňové zvýhodnění (na základě doložení příslušným potvrzením o studiu dětí) každý měsíc nebo jej přiznat skutečně nemusí a já si jej uplatním najednou až v daňovém přiznání v následujícím roce?

Pavla | 02.08.2012 13:22
Re: Vše kolem daňového zvýhodnění na dítě Dobrý den Chtěla jsem se zeptat jestli by měl manžel nárok na danové zvýhodnění kdyz jsem tehotná ale vedená na uřadu prace.A máme 3letého syna

Anonym | 11.08.2012 22:33
Re: Vše kolem daňového zvýhodnění na dítě Má nárok uplatnit daňové zvýhodnění na Vašeho syna a po narození dalšího dítěte i na něj.

Eva Voster | 13.01.2013 19:49
Re: Vše kolem daňového zvýhodnění na dítě Dobrý den, jsem rozvedená a děti mám ve své péči.Jsem třetí měsíc na ÚP a žiji 3 roky ve společné domácnosti s přítelem.Může můj přítel uplatňovat nárok na bonus na děti,když spolu žijeme?

Andrea | 23.01.2013 09:52
Re: Vše kolem daňového zvýhodnění na dítě Dobrý den,jsem rozvedená a na rodičovské dovolené, dítě je soudem svěřeno do mé péče .Mám nárok žádat o bonus na dítě? Děkuji za radu

ja | 21.03.2013 12:06
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Zdravim....mam dotaz...jsem OSVC a ziju s pritelkyni, ktera ma z predesleho manzelstvi dite. Mam narok na uplatneni danoveho zvyhodneni na dite, kdyz nejsme manzele? Byvaly manzel danove zvyhodneni neuplatnuje...ani pritelkyne

Iva | 19.05.2013 11:44
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Danove zvyhodneni na dite:Chtela jsem se zeptat pritel je OSVC a uplatnil danove zvyhodneni na dite,me na to neupozornil a ja jsem ho take uplatnila jak lze vratit dan zpet?

Jana | 05.06.2013 18:59
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Dobrý večer, jsem OSVČ (s 20%podílem), s malým příjmem, proto si přivydělávám (pletu, šiju, ovoce ze zahádky)manžel má poloviční invalidní důchod. Mám nárok na da?ové zvýhodněnís přívýdělkem to bylo dohromady kolem - 50 000Kč za rok? Do kolonky jsem to v da?ovém přiznání uvedla, ale nebylo mi nic vráceno již druhým rokem.Moc děkuji za radu

Anonym | 05.01.2014 13:11
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě vnuk chce studovat vysokou školu a letos bude mít 20 let,zatím nepracoval a je na ÚP

Anonym | 05.01.2014 13:11
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě vnuk chce studovat vysokou školu a letos bude mít 20 let,zatím nepracoval a je na ÚP

bobeš | 05.01.2014 13:17
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě syn je osvč, a jeho syn půjde na VŠ,zatím nepracoval a je veden na PÚ,pokud budou společně bydlet v pronajmutém bytě,mají nárok na sociální dávky,když syn nevydělá tolik aby ho mohl živit a platit nájem bytu??

Iva | 05.02.2014 14:53
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Zaměstnání na hl. pracovní poměr, OSVČ jako vedlejší, výdaje uplatněné procentem ( řemeslná živnost ) lze uplatnit da?ové zvýhodnění na dítě v zaměstnání ?

Luděk Čejka | 17.02.2014 09:09
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Mám dceru ve věku 11 let, narozenou mimo manželství. Vzhledem k tomu, že jsme s její matkou zpočátku nežili ve společné domácnosti, byla rozsudkem OS svěřena do její péče, mně stanovena vyživovací povinnost. Asi před pěti lety jsme obnovili soužití s ohledem na dceru. Nyní zajištujeme její péči společně. Dcera je převážně v mé domácnosti a matka k nám denně dochází. Já jsem v pracovním poměru, matka v evidenci ÚP, pečuje o starou babičku. Tuto skutečnosti, že o dceru pečujeme společně nechce zohlednit zaměstnavatel, ani příslušnýFÚ, když jsem požádal o da?ové zvýhodnění. Zpočátku bylo pro FÚ dostačující, že jsem předložil čestné prohlášení. Nyní se odvolávají na rozsudek vydaný před deseti lety. Právní názor, který jsem zjistil u OS je však ten, že pokud rodiče soužití obnoví, zejména společně zajišťují péči o nezl. dítě, stávají rozsudek je neplatný a společná péče nepotřebuje žádné soudní rozh

NINA | 19.04.2014 13:07
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Dcera studující VŠ, pobírající invalidní důchod, se mnou ve společné domácnosti žijící....mám nárok na slevu na dani?

Lucka | 01.05.2014 19:09
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Jsem rozvedena a z toho manželství mam 11leteho syna na kterého jsem mela danove zvýhodnění . Tedy mam pritele s kterým cekam dite a od 1.4 jsem nastoupila na mateřskou . Jak to bude s danovym zvýhodněním tedy na obě de ti?

Lucka | 01.05.2014 19:09
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Jsem rozvedena a z toho manželství mam 11leteho syna na kterého jsem mela danove zvýhodnění . Tedy mam pritele s kterým cekam dite a od 1.4 jsem nastoupila na mateřskou . Jak to bude s danovym zvýhodněním tedy na obě de ti?

Marie | 09.06.2014 09:39
Re: Vše kolem da?ového zvýhodnění na dítě Měla bych nárok na da?ové zvýhodnění studentky,která by měla brigádu a kolik si může max. vydělat, abych nepřišla o da?ové zvýhodnění?

Anonym | 26.12.2015 16:48
Dobrý den, obnoví se daňové zvýhodnění na dítě, pokud syn přeruší studium na VŠ po prvním semestru a v dalším roce se bude hlásit na jiný obor?


Přidat komentář