Účetnictví, daňová evidence - Havířov a okolí

Potřebujete zpracovat a vyplnit daňové přiznání? Hledáte někoho, kdo vám povede účetnictví nebo daňovou evidenci, a to dobře, rychle a levně? Obraťte se na odborníky, kteří se o vaše doklady spolehlivě postarají.

Vedení účetnictví účetní firmou Havířov

Účetní firma zbavuje vedoucí pracovníky starostí a povinností, které jsou spojené s celou řadou každodenních záležitostí, které jsou tito vedoucí pracovníci povinni zajišťovat a umožňuje jim se stoprocentně věnovat pouze své podnikatelské činnosti. Externí účetní firmy zajistí účetní činnosti na vysoké úrovni, tyto služby jsou provedeny kvalitně a s minimálními náklady, které jsou s vedením účetních služeb spojené. Pokud se rozhodnete svěřit své účetnictví externí účetní firmy, odpadne vám nutnost zaměstnat kvalifikované účetní a v případě jejich nepřítomnosti zajišťovat náhradu.

Kde externí účetní pracuje a jak se účetnictví vede

Vedení účetnictví externí firmou provádí účetní v sídle své firmy. Společně se s účetní dohodnete, kde dojde k předání všech dokladů – tedy zda si je účetní vyzvedne ve vaší firmě, nebo zda jí je zavezete na předem dohodnuté místo. Účetnictví se vede na základě originálních účetních dokladů a výpisů z účtu, po předchozím uzavření smlouvy. Účetní firma by se měla smluvně zavázat k mlčenlivosti. Externí účetní firma vede účetnictví vždy jen dle platné legislativy, neboť takoví odborníci neustále sledují veškeré legislativní změny a s těmito neprodleně pracují. Proto je celková práce na hodně vysoké úrovni. Současně je při zpracování účetní firmou prováděna i kontrola účetních dokladů a v případě, že dojde ke zjištění nějakých nedostatků nebo chyb, je neprodleně navržen postup nápravy, aby nedošlo k žádným škodám. Ve většině případů účetní firmy zastupují svého klienta i při jednání s úřady, jako je finanční úřad, atd.

Vedení účetnictví Havířov a okolí

V této oblasti si můžete především představit zpracování účetní osnovy, zaúčtování všech účetních dokladů, které předložíte, kontrola všech dokladů, aby v případě zjištění nedostatků mohlo dojít neprodleně k nápravě, vedení knih pohledávek a závazků, sledování sald jednotlivých účtů, zpracování přiznání k DPH, analýza hospodářského výsledku a daňového zatížení, zpracování účetní závěry, zpracování všech nutných a důležitých podkladů pro daňové přiznání, zpracování samotného daňového přiznání, atd.

Vedení daňové evidence Havířov a okolí

Mezi základní činnosti, které se provádějí při vedení daňové evidence, patří vedení peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků, dále vedení knihy investičního majetku, také analýza hospodářského výsledku, zpracování přiznání k DPH, zpracování účetní závěrky, zpracování podkladů pro daňové přiznání včetně zpracování daňového přiznání a další služby.

Daňové přiznání, pomoc s podáním daňového přiznání

Závěr roku je tady a s ním i příprava na podání daňového přiznání. Pro mnoho firem je zpracování a podávání daňového přiznání otrava a starost a raději by se celého zpracování a podání obloukem vyhnuli. To ovšem nejde, a proto jim nezbývá nic jiného, než postupovat v souladu se zákonem. Pokud si však nechcete znepříjemňovat vánoční svátky a začátek Nového roku těmito záležitostmi, oslovte účetní firmu, která za vás všechno zařídí. Na konci každého roku se řeší hospodářský výsledek za uplynulý rok.

Daňová optimalizace, výpočet daně

Na konci roku se vždy zvyšuje zájem o daňovou optimalizaci a to, jak upravit daňový základ a jak provést podstatné a důležité změny ve vedení účetnictví. Mnoho firem řeší otázku, zda výpočet daně za uplynulý rok svěřit účetní firmě stávající, nebo zda účetní firmu vyměnit. Ať už se rozhodnete pro jakékoliv řešení, vždy však přenechejte starosti o daňové zákony odborníkům. Daňové zákony patří k těm nejkomplikovanějším vůbec a navíc velmi často dochází k jejich změnám. A daňové penále nejsou opravdu zanedbatelné. Proto pokud nechcete platit nehorázné sumy, přenechejte daňové záležitosti profesionální účetní firmě.

Termíny podání daňového přiznání

Každá fyzická nebo právnická osoba, s výjimkou zaměstnanců, podává daňové přiznání do 31.3.2012, nebo může požádat o odklad podání daňového přiznání do 30.6.2012. V takovém případě je však povinna doručit plnou moc na finanční úřad o tom, že daňové přiznání za ni podá daňový poradce, kterého si tato osoba určila. Díky tomu, že si zvolíte daňového poradce v podobě externí účetní firmy, vyhnete se tak nebezpečí sankcí za špatně vedené účetnictví.

Daňová evidence a její vedení Havířov a okolí

Daňovou evidenci můžou vést všichni podnikatelé, kteří jsou fyzickými osobami a kteří nemají ze zákona povinnost vést účetnictví. Vedení účetnictví je upraveno zákonem o účetnictví a to zákonem č. 563/1991 Sb. Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví.

Kdo je to podnikatel

Podnikatel je vymezen obchodním zákoníkem a rozumí je jím ta osoba, která je zapsaná do obchodního rejstříku, nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, dále se podnikatelem rozumí osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění dle zvláštních předpisů a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a která je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Kdo může vést účetnictví

Účetnictví můžou vést všichni podnikatelé, daňovou evidenci ne. Vedení účetnictví ve vyjmenovaných případech ze zákona povinné, ale osoby jej můžou vést i dobrovolně. V případě, že se podnikatel sám rozhodne, že účetnictví povede, tak již nemá možnost své rozhodnutí v průběhu roku změnit a musí již nadále vést účetnictví.

Výhody vedení daňové evidence

Mezi hlavní výhody vedení daňové evidenci proti tomu, když se vede účetnictví, patří nižší náklady, které jsou spojené s nižšími náklady na software a administrativu, dále pokud můžete vést daňovou evidenci, nepotřebujete k tomu zaměstnat účetní, protože buď ji zvládnete sami, nebo vám s jejím zpracováním pomůže externí účetní firma, což je podstatně výhodnější a levnější. Tím, že vedete daňovou evidenci, máte o dost větší svobodu, protože daňová evidence se tak striktně nepodřizuje zákonům, jak je tomu u účetnictví a rozsah daňové evidence je podstatně menší. Ovšem přesto, že je daňová evidence o něco jednodušší než je účetnictví, mnoho podnikatelů přesto, že mají možnost vést daňovou evidenci, dávají přednost vedení účetnictví, neboť je o dost víc přehlednější, a díky účetnictví přesně ví, jak si jako podnikatelé stojí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16781 (novesluzby.cz#23190)


Přidat komentář