Účetnictví, daňová evidence - Čeladná a okolí

Pořádek ve financích společnosti a v platbě daní není jen podmínkou pro úspěšné podnikání, ale také zákonnou povinností. Dá se tato jinak náročná a nepříjemná práce nějak usnadnit?

Účetnictví - sledování hospodaření firmy

Účetnictví je sledování finančních toků podnikatelského subjektu. Je z něj možné vyčíst, jak si společnost vede (z finančního hlediska) a jaké finanční transakce za dané účetní období provedla. Slouží také pro zhodnocení vynaložených nákladů a sledování efektivity výrobního procesu nebo podnikatelské činnost. Krom toho slouží také jako základ pro výpočet daňové povinnosti. Proto je ze správního hlediska tak důležité a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost. Jako institut je účetnictví upraveno v Zákoně o účetnictví (563/1991Sb.). Kromě jeho nutnosti pro zjištění finančního stavu společnosti je tedy účetnictví také zákonnou povinností. Protože se jedná o poměrně náročnou a čas zabírající činnost, počítá zmíněný zákon v §5 s možností, převést tuto zákonnou povinnost na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Pojďme se tedy podívat na možnosti využití tohoto paragrafu.

Účetnictví finanční, účetnictví manažerské Čeladná

Účetnictví se dělí na** finanční a manažerské**. Finanční účetnictví je tím, co si pod tímto pojmem nejspíše představíme jako první – tedy informací o hospodaření subjektu, určené především pro externí subjekty a případné akcionáře nebo investory. Ti se jeho prostřednictvím mohou dozvědět o finančních operacích subjektu a jeho stavu. Naopak manažerské účetnictví (jak název napovídá) je určeno pro interní použití. To znamená, že může obsahovat i jiné, pro danou společnost specifické, ukazatele, které se hodí pro zlepšení vedení a fungování společnosti a výrobního procesu. Je také vhodné pro zjištění neefektivně vynaložených nákladů (byť ty lze vyčíst samozřejmě i z účetnictví finančního). Z hlediska daňové povinnosti a zákonné povinnosti účetnictví vést, je relevantní účetnictví finanční. Oba typy však jsou pro společnost z výše zmíněných důvodů velmi podstatné.

Co všechno musí splňovat účetnictví?

Účetnictví musí splňovat určité zákonné předpoklady, aby ho za tento druh dokumentu bylo možné považovat. V první řadě musí obsahovat** hospodářské výsledky** subjektu pro daný časový úsek. Informace jsou sdělovány prostřednictvím** účetních výkazů**. Kromě jistých formálních požadavků (které také jistě nejsou zanedbatelné) je nutné, aby tyto výkazy byly srozumitelné, jasné a především správné. Je tedy poměrně velkou zodpovědností, se vytvářením těchto dokumentů zabývat. Tato zodpovědnost je ještě posílena skutečností, že se na základě v tomto dokumentu uvedených skutečností vyměřují** daně**. Jeho nepřesnost tedy může mít velmi závažné následky.

Problémy nastávají z hlediska účetnictví především v případech zvláštních transakcí a právních úkonů. Zde je třeba zmínit především reklamace, slev nebo výměny zboží za jiné. Řeší se také, jak zaúčtovat různé bonusy nebo slevy od dodavatelů. Samostatnou kapitolou je pak účtování nákladů před vznikem společnosti (ale po jejím založení – jinými slovy v mezidobí mezi založením společnosti a jejím zapsáním do Obchodního rejstříku). Toto je jen náčrt různých situací, které je třeba zvláštně řešit, oproti běžnému účetnictví a na které se vztahují zvláštní podmínky. Dále se pak specificky účtují také například zásoby, nedokončené výrobky a podobně.  Zde je obzvláště zásadní otázka, jak tento majetek podnikatelského subjektu ocenit. Obvykle se použije produkční cena (nebo její poměrná část) nebo reprodukční pořizovací cena.

Služby vypracování účetnictví a daňové evidence Čeladná

Samozřejmě můžete účetnictví dělat sám. Pokud vaše společnost není příliš veliká, asi to bude zvládnutelné. S vedením účetnictví profesionály jsou navíc spojené jisté náklady. Problém ale je, že je tato činnost nesmírně časově náročná. Jako podnikatel musíte zhodnotit cenu vašeho času, ale pokud to s podnikáním myslíte vážně, asi budete mít na práci jiné věci, než zdlouhavé papírování a sepisování. Navíc si také asi občas budete chtít i odpočinout. Časová úspora, spojená s předáním vedení účetnictví profesionálům, je jednou ze zásadních výhod tohoto řešení. Hlavní výhodou je však skutečnost, že bude věc v rukou profesionálů. To se na první pohled může zdát ne až tak podstatné. V momentě případného sporu (který vám samozřejmě nepřeji) si však ještě můžete děkovat, že jste nechali** účetnictví zpracovat profesionálně a odpovědně**.

Je ale třeba říci, že podle §5 odst. 2 zmíněného Zákona o účetnictví se pověřením jiné osoby prováděním účetnictví, nezbavujete zodpovědnosti za jeho správnost. Nelze tedy poukazovat na jeho špatné vypracování pověřenou právnickou nebo fyzickou osobou. Pokud ovšem nejste v oboru profesionál, dá se předpokládat, že bude větší pravděpodobnost správnosti účetnictví v případě jeho vedení profesionály. Navíc, je bezesporu pravdou, že je pro úspěch podstatné věnovat více času samotnému podnikání, než zanášením jeho výsledků do evidence. Jakkoliv jeho vedení zákon přikazuje, přenesení na jinou osobu se jeví jako velmi osvobozující řešení.

Daňová evidence a její zpracování Čeladná

Daňová evidence je shrnutí všech peněžitých i nepeněžitých závazků podnikatelského subjektu. Dále obsahuje také přehled pohledávek a závazků a nakonec samozřejmě samotný majetek společnosti k danému datu.  Lze ji tedy dělit na evidenci příjmů a výdajů a evidenci majetku daného podnikatelského subjektu. Mezi první kategorii patří mimo jiné také odpisy, stravné, výdaje na dopravu a podobně. Daňová evidence majetku pak obsahuje jednak inventuru všeho majetku společnosti a také všechny závazky – tedy pohledávky a případné dluhy.

Vedení účetnictví externí firmou Čeladná

Jak je v tomto článku řečeno – účetnictví lze vést sám (a někteří to tak dělají), ale je to činnost, která zabere mnoho času a je navíc pro většinu podnikatelů velmi nepříjemná. Vedení účetnictví soukromou firmou nebo osobou není jen výsadou velkých a finančně vybavených podnikatelských subjektů. Naopak i menší podnikatelské subjekty objevily kouzlo tohoto řešení a nesmírnou časovou úsporu s ním spojenou. Z hlediska ekonomického lze navíc v mnoha případech mluvit i o finanční úspoře, protože čas vynaložený efektivně (tedy samotným podnikáním) je bezesporu hodnotnější než čas strávený vedením účetnictví. Pak se může ukázat, že i náklady vynaložené na vedení účetnictví profesionálem, jsou nižší než náklady na vedení účetnictví sám. Pokud by tomu tak nebylo, tak by toto řešení nebylo tak populárním. Mohu proto tento způsob vedení účetnictví jen doporučit. Zhodnocení ceny vašeho času je však samozřejmě na vašem vlastním posouzení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16778 (novesluzby.cz#23182)


Přidat komentář