Účetnictví, daně - Třebíč, Brno

Daně, účty, mzdy, finance…. Ze všech stran se na nás valí tato slovíčka. Podnikáte či potřebujete vyplnit daňová přiznání? Obraťte se na účetní firmy, které Vám pomůžou v oblasti vedení účetnictví včetně vedení všech potřebných agend.

Každý podnikatel jistě brzy zjistí, že není vůbec jednoduché studovat a dodržovat neustále se měnící daňové zákony. Studium zákonů a nařízení vlády, ale i návštěvy úřadů jsou časově velmi náročné a přímo odpoutávají podnikatele od jeho podnikatelské činnosti. Pokud podnikatel rovnou nezaměstnává účetní, je velmi výhodné řešení nechat si vést daňovou evidenci či účetnictví firmou, která zaměstnává odborníky, odvádí kvalitní práci a předchází účetním chybám a finanční ztrátě. Účetní firmy Třebíč, Brno sledují dodržování termínů odevzdání daňových přiznání či placení daní. Nehrozí tak zbytečné pokuty či penále. Takže se dá říct, že účetní firmy šetří podnikatelům čas i peníze a usnadní podnikatelům život.

Vedení účetní agendy externě Třebíč, Brno

Podnikání znamená dodržování mnoho zákonem daných povinností. Vedení daňové evidence či účetnictví, vedení mzdové agendy, evidenci pro účely DHP, skladovou evidenci, vedení daně silniční, daně z nemovitostí, přehledy pro Okresní správu sociální zabezpečení a pro Zdravotní pojišťovny, odevzdání daňových přiznání na Finanční úřady, vyplňování statistických formulářů a mnoho dalších dokumentů. Pokud při svém podnikání všechny tyto operace nezvládnete, obraťte se na externí účetní firmy, které všechny tyto služby provádějí.

Externí účetní firmy také zastupují firmy při pravidelných či nahodilých kontrolách na finančních úřadech, úřadech práce, úřadech sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách.

Daňová evidence i vedení účetnictví Třebíč, Brno

Pojmy daňová evidence a vedení účetnictví, dříve známy jako jednoduché a podvojné účetnictví, se zaměřují na souhrnné vedení účetnické agendy k zjištění finančního stavu podnikání.

Daňovou evidenci používají fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Cílem daňové evidence je určení a stanovení základu daně z příjmu. Pro právnické osoby je povinnost vést účetnictví, jejímž smyslem je správně vyhotovit účetní rozvahu a výsledovku, které slouží pro výpočet základu daně z příjmů. Tyto dva systémy daňová evidence a účetnictví se v některých záležitostech prolínají, jinde se naprosto rozlišně specifikují.  Záměr obou systémů je zjistit finanční přehled o podnikání, o zisku či ztrátě, o výši placení daně z příjmů, která se eviduje na daňovém přiznání.

Daňová evidence je na rozdíl od vedení účetnictví jednodušší. Míra vedení daňové evidence je nižší. Účetnictví je adaptováno výrazně více zákony, právními normami a vyhláškami.

Personalistika a zpracování mezd na Brněnsku

Vedení personalistiky a zpracování mezd se prolíná, proto je většinou ve větších firmách vede jedna účetní, tzv. mzdová účetní. V případě, že mzdovou agendu svěříte účetní firmě, jste ušetřeni od neustálého běhání na finanční úřady, sociální a zdravotní úřady, při přihlašování a odhlašování zaměstnanců, a také od neustálého sledování nových zákonů a změn ve výpočtech mezd. Mzdová agenda zahrnuje správný výpočet mzdy, ať už měsíčních, hodinových či úkolových. Každému zaměstnanci musí být veden mzdový list, kde je přesně vedena odpracovaná doba, výpočet mzdy včetně odvodů daní a povinných pojištění na sociální, důchodové a zdravotní pojištění. Mzdová účetní dohlíží na přesných termínech pro odvod mezd i povinných odvodů. Práci mzdové účetní je také potvrzování různých potvrzení o příjmech pro banky, úřady sociální či vystavování zápočtových listů.

Daňová problematika, pomoc s daněmi Třebíč, Brno

Česká republika má značně rozsáhlou daňovou problematiku. Daně se rozlišují na přímé a nepřímé. Obecně lze říci, že daně nepřímé se odvádějí při koupi služby či zboží státu, zatímco daně přímé se odvádějí na účet poplatníka na finančním úřadě. Mezi daně nepřímé patří daň z přidané hodnoty, známá pod zkratkou DPH a daň spotřební. Všechny ostatní daně, jako jsou daň z příjmů, daň silniční, darovací a dědická daň a daň z nemovitostí, patří mezi daně přímé.

Poplatník daní přímých je fyzická či právnická osoba, která musí odevzdávat v přesně určených termínech daňová přiznání a také v termínech platit určitou daň. Každá daň má jiný termín pro odevzdání daňového přiznání a tedy i termín pro splatnost daně. Novela určila placení daní v termínu posledního dne pro odevzdání daňového přiznání, nejpozději však 5 dnů od termínu odevzdání tohoto termínu.

Nepřímé daně – spotřební daň a DPH

Daně nepřímé slouží státu pro zvýšení příjmů státního rozpočtu nebo pro snížení prodávání škodlivých zboží. V naší zemi se platí spotřební daň z pohonných hmot, tabáku a alkoholu.  Správu spotřební daně vede Celní úřad.

DPH – neboli daň z přidané hodnoty, také patří mezi daně nepřímé. Tuto daň platí koneční spotřebitelé při koupi zboží či služby. Od 1. ledna letošního roku je výše daně určena ve snížené sazbě na 14% a zvýšené sazbě 20% z ceny výrobku. Zákon o dani z přidané hodnoty přesně určuje, které služby a zboží jsou zařazeny do které sazby DPH. Povinnost podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty a být plátce daně z přidané hodnoty má fyzická či právnická osoba, která dosáhla výše obratu za kalendářní rok částky vyšší než 1 milion korun. Daňová přiznání z DPH se odvádějí měsíčně či čtvrtletně, právě podle získaného obratu firmy.

V současné době má vláda enormní zájem zvyšovat sazby DPH, aby si snížila schodek státního rozpočtu.

Přímé daně - jaké to jsou

Přímé daně jsou:

Daň z příjmu fyzických osob

Plátci daně z příjmů fyzických osob platí zaměstnanci i podnikatelé. Tato daň se u zaměstnanců vypočítává z měsíčního výdělku po odečtení daňově uznatelných odpočtech a odečtení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tato daň se odvádí měsíčně finančnímu úřadu zaokrouhleně, a jedenkrát ročně lze provést roční zúčtování, které většinou provádí zaměstnanci mzdová účetní firmy. Podnikatelé, fyzické osoby odvádějí finančnímu úřadu daň z příjmů v zálohách, které se vypočítávají podle daňového přiznání z předchozího roku. Podnikatelé musí jedenkrát ročně odevzdat na finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmů.

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob platí podnikatel, který není fyzická osoba. Zdaňovací období je kalendářní či hospodářský rok. Platbu daně z příjmu právnických osob přesně vymezuje § 18 zákona o daních z příjmů. Předmětem této daně jsou všechny činnosti firmy. Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob se jedenkrát ročně odevzdává finančnímu úřadu v termínu do 31.3., v případě, že firma má daňového poradce, tak v termínu do 30.6. daného roku.

Silniční daň

Pokud k podnikání či jiné výdělečné činnosti provozujete motorová a přípojná vozidla, jste tedy plátcem silniční daně. Tuto daň upravuje zákon 16/1993 Sb., v aktuálním znění. Povinnost odevzdat daňové přiznání daně silniční je k datu 31.1. každého roku za období roku předchozího.

Závěrem lze říci, že velmi složitá daňová a účetní evidence je natolik komplikovaná a náročná časově, že najmout si účetní firmu, která pomůže se zpracováním účetnictví či daňovou evidencí, je jen obrovskou výhodou. Proto neváhejte, neúčtujte tzv. na koleně, a svěřte své účty odborníkům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16812 (novesluzby.cz#24133)


Přidat komentář