Účetnictví a daňová evidence České Budějovice

Daňová evidence navazuje na jednoduché účetnictví. Jejími součástmi je evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, karty dlouhodobého majetku, kniha zásob a karty rezerv. Můžeme si ji vést sami nebo nechat zpracovat daňovým poradcem.

Význam daňové evidence České Budějovice

Daňová evidence nám slouží k zjištění základu daně z příjmu vyjádřeným rozdílem mezi daňovými** příjmy a výdaji** a** stavu majetku** a závazků ovlivňující jeho základ.

Evidence příjmů a výdajů České Budějovice

Hlavní součástí daňové evidence je** evidence příjmů a výdajů**. Obsahuje zápisy o skutečných platbách a nepeněžních transakcích. Ty nám snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Kniha pohledávek a závazků České Budějovice

Kniha pohledávek a závazků nám dává přehled o tom, kdo a kolik dluží nám a také obráceně, jaké my máme finanční závazky. Zapisuje se do ní jakýkoliv vznik, změna a zánik.

Karty dlouhodobého majetku České Budějovice

Další významnou součástí daňové evidence jsou karty dlouhodobého majetku, a to jak hmotného, tak nehmotného. Najdeme v nich jeho název a popis, ocenění včetně výše a druhu finančního zdroje, datum a způsob jeho pořízení a údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů včetně přesných částek za jednotlivá zdaňovací období a zůstatkové ceny. Dále karta obsahuje údaje o zřízeném zástavním právu, věcném břemenu či jiných závazcích spojených s majetkem, datu a způsobu vyřazení a další údaje pro identifikaci majetku.

Kniha zásob

Veškeré zásoby jsou zapsány v knize zásob, tak aby k datu inventarizace byl jejich stav prokazatelný v hmotných jednotkách a aby se daly stanoveným způsobem ocenit. Na kartách zásob je také uveden hmotný majetek přesahující hodnotu 3 000 Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a s označením, že se jedná o drobný hmotný majetek.

Karty rezerv

Karty rezerv se vytvářejí pro opravy hmotného majetku, pěstební činnost a další úkony podle §10.

Inventarizace

Porovnání skutečného stavu a majetku se stavem vedený v daňové evidenci se nazývá** inventarizace**. Tu musí každá podnikající osoba podle Zákona o daních z příjmů doložit v poslední den zdaňovacího období. Součástí inventury je peněžní deník, stav neuhrazených pohledávek, závazků a majetku v knihách a přepočet cizí měny na korunu českou.

Vedení daňové evidence České Budějovice

Daňovou evidenci si podobně jako podvojné účetnictví můžeme vést sami nebo se obrátit účetní a daňové poradce z Českých Budějovic. Při jejich výběru si zjistěme reference. Nehleďme pouze na cenu vedení daňové evidence, neboť její správnost nám může ušetřit nemalé finanční prostředky. Služby daňových poradců dnes najdeme v každém městě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16837 (novesluzby.cz#24411)


Přidat komentář