Sociální pojištění - vyplácené dávky

Každý účastník sociálního pojištění má za určitých podmínek nárok na vyplácení dávek důchodového, nemocenského a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Chcete-li se dozvědět o jaké dávky se konkrétně jedná a za jakých podmínek na ně máte nárok, čtěte dál.

V této první části článku si představíme dávky důchodového pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Nejprve je však nutné sociální pojištění stručně charakterizovat.

Sociální pojištění – důchodové, nemocenské, pro nezaměstnané

Sociální pojištění se skládá z důchodového, nemocenského a pojištění pro případ nezaměstnanosti. U každého pojištění je vždy vymezeno, kdo se ho musí a kdo může účastnit. Jedná se nejčastěji o zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Ty osoby, které se účastní, mají na dávky nárok v závislosti na výši odvedeného pojistného a době pojištění. Od doby pojištění se odvíjí nárok na dávky, od výše pojistného jejich výše. Správu pojištění provádí Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), na jejíž účet se pojistné odvádí. Pojistné je příjmem státního rozpočtu, kde pouze důchodové pojištění má svůj speciální účet.

Jednotlivé dávky sociálního pojištění

Pokud se účastníte nějakého ze tří zmíněných pojištění, máte (při splnění daných podmínek) nárok na vyplácení dávek z tohoto pojištění. Dávkami důchodového pojištění je starobní, pozůstalostní a invalidní důchod. Z nemocenského pojištění plyne nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Nakonec z pojištění pro případ nezaměstnanosti plyne nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Dávky důchodového pojištění

Základním předpisem, který upravuje důchodové pojištění je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. O dávky z tohoto pojištění je nutné požádat u ČSSZ, resp. u okresní správy sociálního zabezpečení. Nejčastěji se vyplácejí v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na bankovní účet. Důchod se vždy skládá ze dvou složek. První složku tvoří pevně stanovená částka a druhou procentní výměra.

Starobní důchod dávky

Cílem těchto dávek je zajistit pojištěnci příjmy v případě, že trvale ztratí schopnost pracovat nebo se tato schopnost o poznání sníží. Nárok na tento důchod mají pojištěnci pokud jsou pojištěni po určitou dobu a dosáhnou důchodového věku ve stanoveném roce (v zákoně lze najít přehledné tabulky, které tyto doby a stanovený věk určují).

Např. lidé, kteří dosáhnout důchodového věku po roce 2018 se musí pojištění účastnit alespoň 35 let. Lidé, kteří dosáhli důchodového věku před rokem 2010 jen 25 let. Ostatní se pohybují v intervalu mezi těmito dvěma extrémy. Samozřejmě zákon stanovuje různé výjimky (např. předčasný důchod).

Důchodový věk lze zjistit v zákoně z tabulek, které zohledňují rok narození (různé ročníky mají rozdílně stanovený důchodový věk) a pohlaví. Důchodový věk se totiž stanovuje rozdílně u mužů a u žen, u kterých se zohledňuje počet dětí.

Invalidní důchod dávky

Na dávky invalidního důchodu mají nárok osoby, které splnily potřebnou dobu pojištění a staly se plně invalidními nebo jsou plně invalidní následkem úrazu. Potřebná doba pojištění se opět stanovuje rozdílně podle věku. V případě osoby, která je starší 28 let stačí, aby byla pojištěna 5 let. Zde však platí výjimka pro osobu starší 38 let, která musí být v posledních 20 letech pojištěná alespoň 10 let. U osob, které jsou mladší 28 let stačí méně než 5 let pojištění. Dolní hranice je méně než 1 rok pojištění, a to v případě osoby mladší 20 let.

Důchod se dříve dělil na plně invalidní a částečně invalidní, v současnosti se změnila zákonná úprava a rozlišuje se mezi invaliditou prvního, druhého a třetího stupně. Dle toho se také určuje výše dávek.

Pozůstalostní důchody dávky

Mezi tyto důchody patří sirotčí, vdovecký a vdovský. Co se týče vdoveckého/vdovského, měli byste na něj nárok v případě smrti manželky/manžela, a to jen za podmínky, že byl dotyčný příjemcem starobního nebo invalidního důchodu (či splnit ke dni smrti podmínky pro jejich vyplácení). Standardně se tento důchod vyplácí jeden rok po smrti druhého z manželů, mezi výjimky, díky kterým lze výplatu prodloužit, patří např. péče o nezaopatřené dítě či invalidita ve třetím stupni.

Sirotčí důchod připadne nezaopatřenému dítěti, zemře-li mu jeden z rodičů či osoba, která o dítě pečovala a tyto osoby měly nárok na starobní či invalidní důchod (nebo dnem své smrti tyto podmínky splnily).

Dávky pojištění pro případ nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou dávky pojištění pro případ nezaměstnanosti. Tyto dávky jsou součástí pasivní politiky nezaměstnanosti a řeší sociální zabezpečení osob, které ztratily zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti

Tuto dávku upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a nárok na ni vzniká osobám, které splní určité podmínky. Jedná se o osoby, které za poslední tři roky platily pojistné na důchodové pojištění alespoň 12 měsíců (a tím pádem platily i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jelikož ten je v tomto případě povinný), které jsou registrované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, požádaly o výplatu podpory a nejsou příjemci starobního důchodu. Při pobírání podpory je možné si zároveň přivydělávat, a to maximálně polovinu minimální mzdy (v současnosti tedy 4 000 Kč).

Náhradní doby

V případě, že není možné splnit podmínku placení pojištění po 12 měsíců v posledních 3 letech, je možné jí splnit započtením tzv. náhradních dob. Jedná se např. o dobu péče o dítě do 4 let věku, dobu pobírání invalidního důchodu či dobu péče o osobu blízkou.

Pozastavení výplaty dávek

Úřad práce může výplatu dávek i pozastavit, a to v případě, že uchazeč o zaměstnání s úřadem práce nespolupracuje, odmítá bezdůvodně nabídky práce či byl ze zaměstnání opakovaně propuštěn z důvodu porušení pracovní kázně.

Délka výplaty a výše dávek

Doba, po kterou máte nárok na dávky v nezaměstnanosti se odvíjí od Vašeho věku. Do 50 let se dávky vyplácejí 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. Výše dávek závisí na průměrném měsíčního čistém výdělku před žádostí o podporu. Jedná se o 65 % výdělku po dobu prvních dvou měsíců, 50 % po další dva a 45 % po zbytek doby. Maximální výše podpory se vypočítá jako 0,58 násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.

Podpora při rekvalifikaci dávky

Na dávky podpory při rekvalifikaci má právo osoba, která prochází procesem rekvalifikace u úřadu práce, kde je registrovaná. Tato osoba nesmí být příjemcem starobního důchodu. Podpora se poskytuje po celou dobu rekvalifikace a její výše se opět odvíjí od průměrného čistého měsíčního výdělku. Jedná se o 60 % výdělku po celou dobu rekvalifikace. Maximálně lze pobírat 0,65 průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16731 (novesluzby.cz#20763)


Diskuze a zkušenosti

jara komosny | 09.09.2010 08:44
rekvalifikace a nemocenska chtěl bych se zeptat když během rekvalifikace dlouhodobě onemocním mam narok na nemocenskou a když ano kolik činí


Přidat komentář