Sociální pojištění - jaká pojištění skrývá

Názvem sociální pojištění se souhrnně označuje důchodové, nemocenské a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Jaká pojištění to jsou, kdo se jich musí účastnit a jak vysoké pojistné se hradí? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v následujícím článku.

Význam sociálního pojištění

Toto pojištění se vyvinulo z důvodu nutnosti poskytnout lidem určité finanční prostředky v případě, kdy si z určitých vymezených důvodů nejsou schopni dočasně nebo trvale zajistit příjmy. Aby osoby měly nárok na příspěvky z tohoto pojištění, musí být jeho účastníky a řádně odvádět pojistné.

Sociální pojištění, odvádění pojistného na sociální zabezpečení

Tzv. sociální pojištění je tvořeno** důchodovým, nemocenským a pojištěním pro případ nezaměstnanosti**. Z těchto pojištění se odvádí pojistné, které je souhrnným termínem označováno jako pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všechna tato pojištění jsou příjmem státního rozpočtu, kde jen důchodové pojištění má svůj zvláštní účet.

Dávky sociálního pojištění

V tomto článku jen stručně zmíníme možné dávky, na které má účastník při splnění určitých podmínek nárok. Z důchodového pojištění má nárok na starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Z nemocenského na peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a na nemocenské. Ze státní politiky zaměstnanosti se vyplácí podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Správu pojištění provádí Česká správa sociálního zabezpečení.

Pojištěnci důchodového pojištění

Ze zákona se stává pojištěncem zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ), osoba dobrovolně účastná a osoba pojištěná ze zákona. Co se týče osoby dobrovolně účastné, ta se může pojištění zúčastňovat pouze 10 let a musí si podat přihlášku. Osoby pojištěné ze zákona jsou např. rodiče pečující o dítě do 4 let věku, osoby pečující o jinou osobu apod. Za tyto osoby nikdo pojistné neodvádí a jsou tedy pojištěny bezplatně.

OSVČ jako pojištěnec důchodového pojištění

U OSVČ se účast na důchodovém pojištění stanovuje trochu složitěji. Záleží na tom, zda je činnost, kterou vykonává, považována za hlavní či vedlejší. Pokud za hlavní, je účast povinná vždy. Pokud za vedlejší (např. v případě, že je OSVČ současně studentem či osobou, která pobírá rodičovský příspěvek), musí příjem OSVČ po odpočtu výdajů přesahovat 2,4 násobek rozhodné částky (ta se vypočítává jako součin přepočítacího koeficientu a všeobecného vyměřovacího ročního základu - tyto hodnoty stanovuje vláda ve svém nařízení každý rok). V ostatních případech se nemusí pojištění zúčastňovat, nikdo jí však nebrání, chce-li se účastnit dobrovolně.

Poplatníci a plátci důchodového pojištění

Důchodové pojištění je jediné pojištění, které je zaměstnance povinen hradit, resp. jeho část, jelikož zbytek za něj hradí zaměstnavatel. Dalším poplatníkem je osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění a OSVČ. Plátci jsou pak všichni zmínění kromě zaměstnance, za kterého celé pojistné odvádí zaměstnavatel.

Výpočet pojistného na důchodové pojištění

Pro výpočet pojistného je nutné určit vyměřovací základ, který se pak musí vynásobit příslušnou sazbou. U OSVČ se základ zjišťuje ročně,
u ostatních poplatníků měsíčně.

Pro výpočet základu u zaměstnance a zaměstnavatele se počítá úhrn příjmů zaměstnance, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů. Maximálním vyměřovacím základem v roce 2010 je 72 násobek průměrné mzdy (počítáno za rok). Minimální pak není stanoven.

Vyměřovací základ u osoby dobrovolně účastné je ve výši, kterou si sama stanoví, nesmí být však menší než 25 % průměrné mzdy (v roce 2010 je to 5 928 Kč).

Výpočet u OSVČ je opět složitější. Jedná se o částku, kterou si sama stanoví, ta nesmí být však menší než relativní i absolutní minimum. Relativní minimum je polovina daňového základu (tzn. příjmy mínus výdaje). Jelikož tato částka může být často velmi nízká, bylo stanoveno i absolutní minimum. To se u činnosti hlavní počítá jako 25 % a u vedlejší jako 10 % z průměrné měsíční mzdy vynásobené 12 (počet měsíců). Maximální základ je pak 72 násobek průměrné mzdy.

Nemocenské pojištění - dávky nemocenské, při mateřství

Z nemocenského pojištění jsou vypláceny dávky v případě, že pojištěnec ztratil po určitou dobu schopnost zajišťovat si příjmy v důsledku vymezených situací jako je např. nemoc, mateřství apod. Jedná se o dávky nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Pojištěnci nemocenského pojištění

Pojištěnci nemocenského mohou být zaměstnanci, OSVČ a zahraniční zaměstnanci. Zaměstnanec se stává povinně pojištěncem v případě, že je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, pracuje pro něj alespoň 15 kalendářních dnů a odměna je alespoň 2 000 Kč. Účast zahraničních zaměstnanců a OSVČ je dobrovolná a záleží tedy jen na nich, zda chtějí mít nárok na případnou výplatu dávek.

Poplatníci a plátci nemocenského pojištění

Poplatníky nemocenského pojištění jsou OSVČ, zahraniční osoby a za zaměstnance toto pojištění platí zaměstnavatelé. V tomto případě jsou tyto osoby zároveň i plátci (tzn. ti co pojištění platí, jej také odvádějí).

Výpočet pojistného na nemocenské pojištění

Princip je stejný jako u předchozího. Je nutné zjistit vyměřovací základ a vynásobit jej příslušnou sazbou. U zaměstnance (za kterého platí pojistné zaměstnavatel) se jedná o jeho příjem ze zaměstnání. Maximální základ je 72 násobek průměrné mzdy a minimální není stanoven. Co se týče zahraničního zaměstnance, ten si může základ stanovit sám, ne však menší než 4 000 Kč. To samé platí pro základ u OSVČ. Všechny tyto základy jsou stanovovány měsíčně.

Pojištění v případě nezaměstnanosti

Z tohoto pojištění se** vyplácejí dávky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci**. Účastnit se jej musí (ale také jako jediné mohou) OSVČ a zaměstnanci, jestliže se účastní důchodového pojištění.

Základní náležitosti pojištění v případě nezaměstnanosti

Pojistné za zaměstnance opět platí jeho zaměstnavatel a je vypočítáno taktéž z jeho příjmu. I na toto pojištění se vztahuje maximální základ, který byl vymezen v předchozích odstavcích. OSVČ odvádí pojistné sama za sebe a vyměřovací základ vypočítává stejně jako u důchodového pojištění (tzn. větší než relativní a absolutní základ).

Sazby pojištění

  • Zaměstnavatel (za zaměstnance) - 21,5 % důchodové pojištění
  • 2,3 % nemocenské pojištění
  • 1,2 % státní politika zaměstnanosti
  • Zaměstnanec - 6,5 % důchodové pojištění
  • OSVČ - 28 % důchodové pojištění
  • 1,4 % nemocenské pojištění
  • 1,2 % státní politika zaměstnanosti
  • Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění – 28 %
  • Zahraniční zaměstnanci dobrovolně účastní nemocenského pojištění – 1,4 %

Odvod pojištění - kdy se odvádí pojištění

Pojistné se odvádí okresní správě sociálního zabezpečení, která tento systém spravuje. Pro veškeré poplatníky platí termín od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. U důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti odvádí OSVČ měsíční zálohy a pojištění zúčtovává na konci roku. Všichni ostatní plátci počítají pojistné měsíčně, takže jej také bez problémů měsíčně odvádějí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16730 (novesluzby.cz#20688)


Přidat komentář