Přímé daně - daň z příjmů PO a daň z nemovitostí

Přímé daně jsou důležitou součástí daňového systému. Jedná se o daně jak majetkového, tak důchodového typu a s mnohými z nich jste si již určitě setkali. V tomto článku se budeme podrobně zabývat daní z příjmů právnických osob (PO) a daní z nemovitostí.

Daň z příjmů právnických osob

Poplatníky této daně jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami či organizačními složkami státu (dále budeme za poplatníky jednoduše označovat právnické osoby). Tito poplatníci jsou zároveň i plátci, daň tedy odvádějí finančnímu úřadu sami. Předmětem daně jsou veškeré příjmy právnické osoby zjišťované za kalendářní nebo hospodářský rok (12 po sobě jdoucích měsíců), kromě těch, které jsou od daně osvobozeny.

Nepodnikatelské subjekty jako poplatníci

Tato daň se týká i právnických osob, které nebyly založeny za účelem podnikání, tzn. jejich základním cílem není dosahování zisku (jedná se o různé neziskové organizace – občanská sdružení, nadace, veřejné vysoké školy, příspěvkové organizace apod.) U těchto poplatníků nejsou předmětem daně např. příjmy, které plynou z jejich poslání, avšak pouze v případě, že tyto příjmy jsou menší než náklady. Dále nejsou předmětem daně příjmy z dotací, příspěvky na provoz či úroky z vkladů na běžném účtu. Předmětem daně jsou naopak vždy příjmy z reklam a z nájemného.

Základ daně a odčitatelné položky

Základem daně je kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Zákon přesně definuje co je a co není výdajem. Tento základ se stanovuje jako roční a po jeho výpočtu od něj lze odečíst určité odčitatelné položky (daňová ztráta z předchozích období, dary na veřejně prospěšné účely atd.) Poplatníci nezřízení za účelem podnikání mohou snížit základ daně až o 30 % (maximálně však o 1 000 000 Kč), ale jen v případě že prostředky takto získané využijí ke krytí nákladů hlavní činnosti. Činí-li těchto 30 % méně než 300 000 Kč, mohou odečíst 300 000 Kč.

Sazba daně a slevy na dani

Samotnou daň pak vypočtete vynásobením daňové sazby (která činí v roce 2010 19 %) a základu daně. Od stanovené daně lze opět odečíst různé slevy na dani, které mají v tomto případě souvislost se zaměstnáváním zdravotně postižených osob.

Daň z nemovitostí

Další přímou daní je daň z nemovitostí, která zdaňuje vlastnictví majetku - týká se Vás tedy jen v případě, že vlastníte nějakou nemovitost. Jedná se o daň majetkovou, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Tato daň je rozdělena na daň z pozemků a daň ze staveb. Důvodem rozdělení daně na dvě části je situace, kdy jsou vlastníky pozemku a nemovitosti rozdílné osoby. V tom případě každý platí svoji část. Veškeré výnosy z daně jdou do rozpočtu obce, na jejímž území se nemovitost nachází.

Daň z pozemků

Předmětem této daně jsou veškeré pozemky, které se nachází v České republice a jsou zapsány v katastru nemovitostí. Jedná se např. o zahrady, ovocné sady, rybníky s chovem ryb, stavební pozemky apod. V zákoně najdete přímo stanovené co je a co není předmětem daně a které pozemky jsou od daně osvobozeny (jedná se např. o pozemky sloužící školám, veřejné dopravě, pozemky ve vlastnictví státu atd.) Poplatníkem (a plátcem daně) je ten, kdo pozemek vlastní.

Základ daně

Základ daně je rozdílný podle typu pozemku. Buď je stanoven jako výměra pozemku v m2 nebo jako cena pozemku (půdy). Např. u orné půdy, chmelnic, vinic atd. je to cena půdy v Kč (vypočítaná jako výměra pozemku v m2 vynásobená průměrnou cenou půdy na m2). U hospodářských lesů či rybníků, kde se chovají ryby je jím cena pozemku v Kč stanovená předpisem nebo vypočítaná jako výměra půdy násobená částkou 3,80 Kč. U ostatních pozemků je základem daně výměra pozemku v m2.

Sazba daně

Od rozdílných základů daně se odvíjí rozdílně stanovené sazby daně. U základů daně, které jsou stanoveny v Kč je sazba daně stanovena procentem. U základů daně stanovených jako výměra pozemku je sazba stanovena jako Kč/m2 a je zde zohledněn druh pozemku. Konkrétní sazby daně najdete v § 6 zmíněného zákona.

Koeficient obcí

Dále se ještě sazba daně (tedy daň) násobí koeficientem podle počtu obyvatel při posledním sčítání lidu. Jedná se o koeficient 1 (v obcích do 1000 obyvatel) až koeficient 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a 4,5 v Praze. Obec může vyhláškou zvýšit koeficient pro jednotlivé části obce, a to o jednu kategorii nahoru a až o tři směrem dolů. Jen koeficient v Praze lze zvýšit maximálně na 5.

Daň ze staveb

Druhou částí zákona je daň ze staveb, jejímž předmětem jsou všeobecně stavby, byty a nebytové prostory na území ČR. V zákoně je opět stanoveno co je a co není předmětem daně a které stavby jsou od daně osvobozeny. Poplatníkem daně je stejně jako u daně z pozemku vlastník.

Základ daně

Zde je základ daně pro všechny stavby stanoven jako výměra v m2. U stavby je to výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, u bytu či nebytového prostoru je to také výměra v m2, která je navíc vynásobená koeficientem 1,2.

Sazba daně

Sazby daně se odlišují podle předmětu daně. Jsou vždy stanoveny jako Kč/m2 a najdete je v § 11 výše zmíněného zákona. Jedná se např. o 2 Kč/m2 u obytných domů, o 8 Kč/m2 u garáží a 2 Kč/m2 u bytů.

Dále je se také zvyšuje sazba daně o 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží, jehož plocha je větší než 2/3 zastavěné plochy. Např. má-li dům plochu 80 m2 a nadzemní podlaží zabírá 70 m2, počítá se jako základ 80 m2 ale sazba se počítá jako 2 Kč + 0,75 Kč (nezohledňuje se tedy plocha nadzemního podlaží, jen se zvýší sazba). Dále by se Vám zvýšila daň o 2 Kč za m2 u těch nebytových prostor v obytném domě, které byste využívali k podnikání.

Koeficient obcí

Stejně jako u daně z pozemků, i zde se daňová sazba násobí koeficientem podle počtu obyvatel v obci. I tyto koeficienty může obec zvýšit či snížit. Nelze jimi však násobit sazby u všech staveb, pouze sazby u obytných domů a bytů. Sazby u rekreačních, podnikatelských staveb a garáží lze násobit koeficientem 1,5, stanoví-li to obec ve vyhlášce.

Společná ustanovení pro daň z nemovitostí

  • Obec má možnost stanovit vyhláškou jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 a 5, kterým se násobí vypočítaná daň.
  • Obdobím, za které se počítá a odvádí daň je kalendářní rok, přičemž se vychází ze skutečností, které platili k 1.1.
  • Poplatník má povinnost podat daňové přiznání do 31.1. Podává jej však jen v případě, že došlo k nějaké změně (nedošlo-li, přijde Vám automaticky daňová složenka).
  • Daň musí poplatník zaplatit do 31.5. (nebo ve splátkách je-li daň vyšší než 5 000 Kč, a to jednu do 31.5. a druhou do 30.11.)
  • Základ daně se zaokrouhluje na celé Kč či m2 nahoru. Je-li daň nižší než 30 Kč, nemusí se platit (ale daňové přiznání se v případě, kdy je povinné podat musí).
  • Daň z pozemku se neodvádí z té části půdy, na které stojí nemovitost, z níž se odvádí daň ze staveb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16740 (novesluzby.cz#21038)


Přidat komentář