Přímé daně - daň z příjmů fyzických osob

Přímé daně jsou důležitou součástí daňového systému. Jedná se o daně jak majetkového, tak důchodového typu a s mnoha z nich ste si již určitě setkali. V tomto článku se budeme podrobně zabývat daní z příjmů fyzických osob.

Co jsou přímé daně

Přímé daně lze definovat jako ty, u kterých** nemá plátce daně možnost přenést daňové břemeno na jinou osobu**. Tedy osoba plátce a poplatníka daně je zpravidla stejná.

K přímým daním patří v České republice daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti a daň silniční. V tomto článku se budeme zabývat snad nejznámější daní - daní z příjmů fyzických osob. Na začátku se však dozvíte co mají obě daně z příjmů společného.

Společné znaky daní z příjmů fyzických a právnických osob

Daň z příjmů fyzických osob (dále FO) a daň z příjmů právnických osob (PO) upravuje zákon č. 586/1992., Sb. o daních z příjmů. Tyto daně jsou přímými daněmi důchodového typu, které zdaňují příjem poplatníka. Tento příjem se může v průběhu času měnit a daně z příjmů tedy představují nestabilní příjem státního rozpočtu. Zdaňovacím obdobím u obou daní je kalendářní rok, zaměstnanec však u daně z příjmů FO odvádí měsíční zálohy.

Daň z příjmů FO i PO se neplatí, pokud je menší než 200 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy fyzické osoby nejsou vyšší než 15 000 Kč. Daňové přiznání se podává do 31.3. následujícího roku, jen poplatníci, kteří musí mít závěrku ověřenou auditorem nebo jim zpracovává a podává přiznání daňový poradce, podávají přiznání až do 31.6

Daň z příjmů fyzických osob

V tomto článku bude dopodrobna rozebrána** daň z příjmů fyzických osob**. Dozvíte se, kdo má povinnost ji odvádět, jaká je její výše, způsob výpočtu či jaké příjmy jsou od ní osvobozeny.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby či osoby samostatně výdělečně činné. Jedná se o osoby s trvalým bydlištěm na území ČR nebo ty, které zde pobývají alespoň 183 dní v kalendářním roce. Tyto osoby zdaňují příjmy jak plynoucí z ČR, tak i ze zahraničí.

Dále jsou poplatníky osoby, které nesplňují výše zmíněné (tzn. pobývají zde kratší období) nebo splňují, ale jsou zde jen za účelem léčení a studia. Pro tyto osoby a osoby, které to mají stanoveno v mezinárodních smlouvách platí, že jim budou zdaňovány jen příjmy plynoucí ze zdrojů ČR.

Plátce daně za zaměstnance

Plátcem daně za zaměstnance je zpravidla jeho zaměstnavatel, který má povinnost daň spočítat, srazit a odvést z jeho příjmu (platby se provádějí měsíčně formou záloh a na konci roku je provedeno vyúčtování). Může se také stát, že zaměstnanec si daňové přiznání podá sám (v případě, že má i jiné příjmy, než jen příjmy ze zaměstnání). Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) si daňové přiznání také podává sama.

Předmět daně z příjmů

Předmětem daně z příjmů jsou:

  • příjmy ze závislé činnosti a jiných funkčních požitků
  • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
  • příjmy z kapitálového majetku
  • příjmy z pronájmu
  • ostatní příjmy

Pro každou z těchto skupin se počítá samostatný (dílčí) základ daně, který má přesně daný postup výpočtu. Nakonec se tyto základy sečtou a získáme tím celkový daňový základ.

Jak získat daňový základ?

Vždy je nutné zjistit veškeré příjmy za daný základ a odečíst od nich výdaje, které musely být vynaložené k zajištění tohoto příjmu. V zákoně je vždy vymezeno co není předmětem daně či co je od daně osvobozeno – tyto položky do výpočtu nevstupují. Sečtením jednotlivých základů daně pak získáváme daňový základ.

Výpočet dílčích daňových základů

  • Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou ty, které se týkají zaměstnanců. Při výpočtu se tyto příjmy zvýší o pojistné na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které za zaměstnance platí zaměstnavatel (tzn. 9 % zdravotní a 25 % sociální). Takto získáme první dílčí daňový základ.
  • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se sníží o výdaje vynaložené na dosažení těchto příjmů. Pokud má poplatník velmi malé výdaje, může využít možnosti odečíst si výdaje vypočítané procentem z příjmu. Jedná se o 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a živností řemeslných, dále o 60 % u ostatních živností a 40 % u příjmů z ostatních činností (podrobnosti najdete přímo v zákoně o daních z příjmů).
  • Příjmy z kapitálového majetku jsou přímo vymezené v zákoně (jedná se např. o kladné úroky na účtech), neexistují prakticky žádné výdaje, které by od nich bylo možné odečíst.
  • Příjmy z pronájmu lze opět snížit o prokazatelné výdaje na jejich získání. Pokud poplatník žádné výdaje nemá, může využít možnosti odečíst 30 % z příjmů.
  • Ostatní příjmy jsou posledním dílčím daňovým základem. Jedná se např. o příjmy z příležitostných činností, které přesáhnou 20 000 Kč ročně (nepřesáhnou-li jsou osvobozeny od daně z příjmů). Od těchto příjmů lze opět odečíst prokazatelné výdaje.

Základ daně

Součtem těchto dílčích základů** získáme celkový základ daně**. Jedná se o částku, o kterou převyšují příjmy v daném období výdaje. Pokud by u druhého a čtvrtého dílčího základu vznikla ztráta, lze ji uplatnit v následujících letech u těchto dílčích základů. U prvního a třetího dílčího základu ztráty dosáhnou nelze a u pátého se ke ztrátě nepřihlíží (tzn. lze mít maximálně nulový dílčí základ, ne minusový).

Základ daně a odčitatelné položky

Od vypočítaného základu daně lze odečíst určité zákonem stanovené položky. Jedná se např. o dary krajům, organizačním složkám apod. na veřejně prospěšné účely, dále o bezpříspěvkové darování krve, zaplacené příspěvky za životní pojištění, penzijní připojištění, zaplacené úroky za hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření apod. (podrobnosti najdete v § 15 zákona a daních z příjmů).

Sazba daně a sleva na dani

Takto vypočítaný základ zaokrouhlíme na celé stovky dolů a vynásobíme sazbou daně, která v současnosti činí 15 %. Zjištěnou daň lze ještě snížit o slevy na dani. Jedná se o 24 840 Kč ročně na poplatníka,  24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy vyšší 68 000 Kč za rok, dále např. o 4 020 Kč ročně u studenta. Tyto slevy jsou uvedeny v § 35 a § 35ba.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatník, který živí dítě žijící s ním v domácnosti, má nárok na daňové zvýhodnění ve výši 11 604 Kč ročně. Toto zvýhodnění můžete uplatit jako slevu na dani či jako daňový bonus. Tzn. pokud je stanovená daň vyšší než 11 604 Kč, pak uplatňujete slevu a snížíte si tak daň. Pokud by byla menší, dostanete přeplatek od státu zpět ve formě daňového bonusu. Daňový bonus lze uplatnit, pokud činí alespoň 100 Kč, maximálně však 52 200 Kč ročně.

Daň stanovená paušální částkou

Pokud poplatník provozuje výdělečnou činnost bez zaměstnanců nebo jen s pomocí manželky a jeho roční výše příjmů nepřesahuje 5 milionů Kč, může platit daň paušální částkou. Tuto daň vypočte finanční úřad na základě žádosti podané do 31.1. běžného zdaňovacího období podle předpokládaných příjmů a výdajů. Daň, která se počítá stejným způsobem jako v předchozích případech, musí činit nejméně 600 Kč (i po odečtení slev na dani) a je splatná do 31.12. Pokud by v průběhu období vzrostly předpokládané příjmy poplatníka více jak o 6 000 Kč, musí podat řádné daňové přiznání a daň zaplatit v běžném termínu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16737 (novesluzby.cz#20936)


Přidat komentář