Pojišťovací makléř - okres Praha - východ

Pojišťovací makléř není výhradním agentem žádné pojišťovny. Můžete se spolehnout, že vždy zastoupí Vaše zájmy, zájmy klienta. Nejprve provede pečlivou analýzu dostupných produktů na trhu, srovná je a doporučí Vám nejvhodnější produkt.

Stěžejní činnost pojišťovacího makléře v kostce

Pojišťovací makléř cíleně vyhodnocuje pojistná rizika, a to s důrazem na co nejmenší finanční účast při současné maximální přidané hodnotě produktu a plném pokrytí potřeb klienta.

Obsah práce pojišťovacího makléře

Pojišťovací makléř v závislosti na obsahu sjednané smlouvy s klientem vypracuje:

 • komplexní analýzy pojistných rizik,
 • návrhy pojistných programů,
 • návrhy zajistných programů,
 • dále provádí správu uzavřených pojistných a zajišťovacích smluv,
 • sleduje lhůty k revizi pojistných a zajišťovacích smluv,
 • spolupracuje při likvidaci pojistných událostí,
 • poskytuje konzultační i poradenskou činnost.

Co můžete očekávat od pojišťovacího makléře

Pojišťovací makléř:

 • Vás informuje o aktuální situaci na pojistném trhu,
 • vyhodnocuje případná potenciální rizika, jenž jsou spojená s Vaší činností,
 • provádí prolongace smluv,
 • poskytne Vám právní, poradenskou činnost z oblasti pojišťovnictví,
 • posoudí a zanalyzuje Vaše stávající pojistné smlouvy,
 • vede správu Vašeho pojistného konta, a to včetně evidence smluv, plateb aj.,
 • připraví i zpracuje nabídky pro sjednání pojištění,
 • zpracuje veškeré rizikové zprávy.
 • V případě škodné události Vás makléř zastupuje vůči pojišťovně a aktivně spolupůsobí při likvidaci pojistné události.
 • Pojišťovací makléř Vám poskytne jistotu, že svěří svůj pojistný zájem pojistiteli s dostatečným finančním zázemím, jenž je zárukou uspokojení jeho nároků v případě pojistné události.

V čem spočívají výhody služeb pojišťovacího makléře

Pojišťovací makléř jedná jménem pojištěného (Vás), hájí zájmy pojištěného před pojišťovnou a většinou poskytuje své služby firemní klientele. Je samozřejmostí, že své služby poskytuje také bez jakýkoliv problémů občanské klientele.

Vašeho pojišťovacího makléře si můžete najít ve výběrovém řízení.

Pojišťovací makléř stojí na vrcholu pomyslného žebříčku pojišťovacích zprostředkovatelů, protože zákon na ně klade mnohem vyšší nároky na komplexnost poskytovaných služeb, na servis, oproti pojišťovací zprostředkovatele pojišťoven.

Pojišťovací makléř napomáhá řešení pojistných událostí, pečlivě hlídá termíny výplat pojistných plnění a další nezbytné činnosti s tím spojené.

Pojišťovací makléř Vám může nabídnout poradenství, vedle své uvedené škály služeb, nad rámec svých povinností. Poradenství se týká oblastí i okolností, u kterých Vám nestačí vlastní kapacity, například risk management, bezpečnostní systémy, preventivní opatření aj.

Ohledně jakého pojištění se můžete obrátit na pojišťovacího makléře

Neživotní pojištění

 • Majetkové pojištění – předmětem pojištění: rodinný dům; bytový či činžovní dům; chata; chalupa; byt v osobním vlastnictví; rekreační objekt; garáž; půdní vestavba; související objekty – bazén; skleník; studna; kůlna aj.
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění přepravy
 • Pojištění finančních rizik
 • Pojištění technických rizik

Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • Pojištění odpovědnosti členů představenstva, dozorčí rady a jednatelů
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění stavebních a montážních prací
 • Pojištění provozu v důsledku poškození strojů

Životní pojištění

 • Pojištění pro případ škod způsobených krádeží či loupežným přepadením
 • Majetkové pojištění
 • Živelní pojištění
 • Pojištění přerušení provozu
 • Zaměstnanecké motivační produkty

Pojištění finančních rizik

 • Pojištění bankovních garancí a záruk
 • Pojištění úvěrů

Pojištění speciálních rizik

 • Pojištění kulturních a sportovních akcí
 • Pojištění filmové produkce

Pojištění přepravy

 • Pojištění odpovědnosti zasílatele
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění vnitrostátní a mezinárodní přepravy

Pojištění motorových vozidel

 • Havarijní pojištění motorových vozidel
 • Pojištění přepravovaných osob
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
 • Asistenční služby a pojištění právní ochrany

Asociace českých pojišťovacích makléřů

Jedná se o profesní sdružení právnických osob, jejímž posláním je především ochrana společných zájmů jejich členů. Původní název asociace bylo Sdružení českých pojišťovacích makléřů. Asociace byla založena roku 1994, a to z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, jenž pociťovaly potřebnost, aby se konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a také ke kultivaci prestiže profese pojišťovacího makléře, ve sféře českých finančních služeb.

Asociace českých pojišťovacích makléřů má své poslání v oblastech: etika, legislativa, publicita, mezinárodní kontakty, vzdělávání, odborné otázky profese.

Chcete se stát pojišťovacím makléřem?

Profese pojišťovacího makléře má  smysl pouze v konkurenčním prostředí pojišťoven. V případě, že uvažujete o změně zaměstnání a rádi byste se věnovali činnostem pojišťovacího makléře, je zapotřebí, abyste pro Váš výkon činnosti splňovali níže uvedené.

Pojišťovací makléř se prokazuje speciálním osvědčením o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů, jenž podle zákona č. 38/2004 Sb. vydalo MF ČR. Dle zákona č. 57/2006 Sb. vydává tato osvědčení ČNB (Česká národní banka), jenž provádí dohled nad finančním trhem.

Jako pojišťovací makléř musíte mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti, a to na minimálně 1 000 000 eur.

Pojišťovací makléř také musí být registrovaný u MF (Ministerstva financí) podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích č. 38/2004 Sb., kdy jako pojišťovací makléř provádíte činnost ve smyslu § 8 tohoto zákona, a to na základě plné moci, jenž jste podepsali.

Zajímá Vás, jak je pojišťovací makléř odměňován?

Vy, jako klient platíte pojistné přímo pojišťovně. Pojišťovací makléř od Vás nebude a nemůže přímo inkasovat. Také veškerá příprava, zpracování jakýchkoli požadavků na předložení nabídek pojišťoven, následné vyhodnocení, konzultace s Vámi, uzavření pojistné smlouvy a její zaplacení nejsou přímo účtované. Pojišťovací makléř má odměnu zahrnutou v zaplaceném pojistném od Vás.

Slovníček pojmů z oblasti pojišťovnictví

Likvidace pojistné události – soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, jenž počíná zahájením šetření potřebného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit i rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění i jeho výplatou.

Pojistné období – časové období, na které se příslušné pojištění sjednávání. V případě, že v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká povinnost pojistitele plnit.

Pojistná částka – dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, jenž určuje horní hranici.

Pojistná smlouva – zavazuje se v ní pojistitel v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje pojistiteli platit určené pojistné.

Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. V případě vzniku pojistné události je pojistník povinen oznámit pojistnou událost pojistiteli a současně podat pravdivé vysvětlení o vzniku i rozsahu následků této události.

Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, jenž uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Pojištěný – osoba, na jejíž zdraví, život, majetek, odpovědnost za škodu, nebo jiné hodnoty pojistného zájmu, se vztahuje pojištění.

Spoluúčast – v pojistných smlouvách se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě, o jejíž výši se následně snižuje pojistné plnění.

Vznik pojištění – pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li však dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.

Zánik pojištění – pojistná smlouva může zaniknout nejrůznějšími způsoby: uplynutím pojistné doby; nezaplacením pojistného; dohodou; výpovědí; odstoupením; odmítnutím plnění aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16754 (novesluzby.cz#22061)


Přidat komentář