Pojistná smlouva - podpis pojistné smlouvy

Plánujete-li sjednat nějaké pojištění, vždy budete muset přistoupit k podpisu pojistné smlouvy. Jedná se o důležitý právní dokument, jehož podpisem Vám i pojišťovně vznikají určitá práva a povinnosti.

K čemu slouží pojistná smlouva?

Podpisem pojistné smlouvy dochází k uzavření většiny pojištění. Výjimku zde tvoří pouze povinná pojištění zákonná, jako je např. zdravotní pojištění, kdy pojištění vzniká, aniž by byla uzavřena jakákoliv smlouva (jinak řečeno, pojištění vzniká ze zákona).** ** U všech ostatních pojištění je nutné uzavřít pojistnou smlouvu.

Co je pojistná smlouva

Pojistnou smlouvu vymezuje zákon o** pojistné smlouvě** jako smlouvu o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje, že v případě vzniku nahodilé události poskytne ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli sjednané pojistné.

Jedná se tedy o smlouvu, která na jedné straně zavazuje Vás, jako pojistníka, pravidelně platit pojistné a na druhé straně** pojišťovnu**, jako pojistitele, vyplatit Vám v případě pojistné události určitou sjednanou částku - pojistné plnění.

Sám zákon o pojistné smlouvě vymezuje ve svém třetím paragrafu mnoho pojmů, které souvisí s uzavíráním pojistných smluv a které je nutné před jejím uzavřením znát. Ty nejdůležitější si představíme a vysvětlíme v následujících odstavcích.

Nahodilá skutečnost versus pojistná událost

Jedním z důležitých pojmů je nahodilá skutečnost. Jedná se o skutečnost, která může v průběhu trvání daného pojištění nastat. Důležité je zde slovo „může“ jelikož tato skutečnost či událost nastat vůbec nemusí a pokud nastane, nemůžete předem odhadnout kdy.

Podobným pojmem je** pojistná událost**, která je vlastně nahodilou skutečností blíže specifikovanou v pojistné smlouvě. Jedná se tedy již o konkrétní událost uvedenou v pojistné smlouvě (např. úraz, požár apod.), která pokud by nastala, měla by za následek vznik nároku na pojistné plnění.

Účastníci pojištění

Hlavními účastníky pojištění jsou pojistitel, pojistník a pojištěný. Pojistník a pojištěný mohou být osoby identické, a to v případě, kdy uzavíráte smlouvu pro sebe. Pojistník je totiž ten, kdo smlouvu uzavírá a hradí pojistné a pojištěným je ten, na jehož život, majetek, zdraví či jiné věci se dané pojištění vztahuje. Je tedy možné sjednat pojištění i pro jinou osobu. Pojistitelem je pojišťovna, u které pojištění sjednáváte.

Oprávněná a obmyšlená osoba

Dalším důležitým pojmem vyskytujícím se v pojistné smlouvě je oprávněná a obmyšlená osoba. Oprávněnou osobou je ten, kdo má právo na pojistné plnění v případě, že dojde k pojistné události (tzn. i jiná osoba než pojištěný). Obmyšlenou osobou je pak osoba, kterou pojistník určuje při sjednávání pojištění a která má nárok na pojistné plnění v případě, že pojištěný zemře.

Pojistné, běžné pojistné, jednorázové pojistné

Uzavřením pojistné smlouvy se pojistník zavazuje pravidelně hradit pojistné. Ve smlouvě je výslovně uvedeno jak velkou částku a jak často hradit. Dále je možné setkat se s pojmem běžné pojistné, čímž je myšleno pojistné za pojistné období (tedy nejčastěji např. za měsíc) na rozdíl od jednorázového pojistného, které je stanoveno za celou dobu trvání pojištění.

Cena časová versus cena nová

Dalšími důležitými pojmy jsou časová a nová cena. Tyto pojmy se týkají problematiky určování výše pojistného plnění v případech pojištění majetku. Cena nová je taková, za kterou je možné daný či srovnatelný předmět nově pořídit. Na druhou stranu cena časová je taková, kterou měla věc v okamžiku, kdy došlo k pojistné události. Tato cena se odvíjí od ceny nové a přihlíží se jak k opotřebení, tak ke zhodnocení věci (např. opravou). V pojistné smlouvě je pak stanoveno na jakou cenu se pojištění sjednává.

Pojištění škodové a obnosové

Škodovým pojištěním je myšleno takové, které má hradit vzniklé škody (tzn. částka, kterou dostanete jako plnění je rovna výši odhadnutých škod). Na rozdíl od obnosového, kdy v důsledku pojistné události dostanete dohodnutou finanční částku, jejíž výše není závislá na rozsahu škody.

Forma pojistné smlouvy

Pojistná smlouva musí ve většině případů mít písemnou formu. Jedinou výjimkou je, pokud je pojištění sjednáno na dobu kratší než 1 rok. Avšak pokud se jedná o pojištění velkých pojistných rizik (jež jsou vymezeny v zákoně, který upravuje pojišťovnictví), je nutné, aby byla vždy uzavřena písemně. Pojistitel i pojistník musí obdržet alespoň jedno vyhotovení smlouvy.

Náležitosti pojistné smlouvy

Pojistná smlouva musí vždy obsahovat tyto náležitosti:

  • vymezení osob pojistníka a pojistitele
  • určení oprávněné osoby
  • určení, zda se jedná o pojištění škodové či obnosové
  • specifikace pojistné události
  • výši pojistného, splatnost, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové
  • délka pojistné doby
  • u pojištění osob i údaj, zda se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele a jakým způsobem
  • pojistné podmínky

Možnosti uzavření smlouvy

Existuje několik možností, jak uzavřít pojistnou smlouvu. Základní a stále velmi preferovanou možností je osobní uzavření na pobočce zvolené pojišťovny. To má tu výhodu, že Vám pracovník může v mnohém pomoci, na druhou stranu Vás ale také může velmi ovlivnit a „vnutit“ Vám připojištění, které jste původně ani nechtěli.

Druhým způsobem je uzavření smlouvy pomocí pojišťovacího zprostředkovatele. Zde hrozí ještě větší nebezpečí vnucování nepotřebných produktů, jelikož tito lidé jsou placeni pouze za to, kolik smluv uzavřou, a tak nezmeškají jedinou příležitost, jak Vám nabídnout různé produkty.

Poslední základní možností je uzavření pojištění po internetu, což přináší mnoho výhod a stává se stále populárnější. V tomto případě si najedete na stránky Vámi zvolené pojišťovny z pohodlí domova, najdete požadovaný produkt a pojištění uzavřete. Zde je nutné upozornit, že u některých pojištění je následně nutné na pobočku stejně zajít.

Uzavření pojistné smlouvy

Aby byla pojistná smlouva uzavřena, je nutné, abyste Vy jako pojistníci přijali v určené lhůtě návrh smlouvy, což je dokument, který fyzicky vypisujete a podepisujete při uzavírání smlouvy. Pokud tato lhůta nebyla určena, je nutné návrh přijmout do 1 měsíce od jeho obdržení nebo do 2 měsíců v případě nutnosti lékařské prohlídky (je-li podmínkou uzavření smlouvy). Návrh lze přijmout i zaplacením sjednaného pojistného.

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky musí být součástí pojistné smlouvy a pojistník s nimi musí být seznámen před jejím uzavřením. Tyto podmínky zejména specifikují, kdy může dojít ke vzniku, trvání a zániku pojištění, dále přesně uvádí, za jakých podmínek dojde k pojistné události a tím pádem k nároku na pojistné plnění, výpočet pojistného plnění a jeho splatnost. Dále podmínky obsahují tzv. výluky z pojištění, tedy případy, kdy nemá pojišťovna povinnost vyplatit pojistné plnění i když k pojistné události došlo (např. při válečných událostech či teroristických činech).

Pojistka - potvrzení o uzavření smlouvy

Dalším důležitým dokumentem je tzv. pojistka, což je vlastně potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Toto potvrzení Vám pojišťovna vydá po přijetí návrhu smlouvy. Tento dokument musí obsahovat podobné náležitosti jako smlouva, a to zejména určení smluvních stran, číslo pojistné smlouvy, vymezení pojistné události, pojistnou dobu a dobu platnosti smlouvy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16774 (novesluzby.cz#22750)


Přidat komentář