Pojištění pro podnikatele - jak pojistit firmu

Máte uzavřenou vhodnou pojistnou smlouvu na vlastní firmu? Stát se může cokoliv a ztráty mohou být likvidační. U nás to ještě nejde, ale v zahraničí se podnikatelé mohou pojistit také proti stávce.

Jak a proč si pojistit firmu

Říkáte, že nemáte ponětí proč si svoji živnost pojistit? Tak my Vám ukážeme několik případů, kdy se taková pojistná smlouva vyplatí. A také Vám poradíme rovnou, na koho se obrátit, pokud se rozhodnete nejen pojistit svou živnost, ale taky sebe a popřípadě své blízké.


Pojištění podnikatelských chyb

Jedná se o tak zvané pojištění odpovědnosti.

 • zákonné pojištění odpovědnosti
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • obecné pojištění odpovědnosti

Zákonné pojištění odpovědnosti

Podnikatel nebo podnik s alespoň jedním zaměstnancem je povinen se pojistit pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se v podstatě o přenesení rizika na pojišťovnu včetně všech výdajů, které vyplývají ze zákoníku práce a dalších zákonných předpisů. Může se jednat

 • o ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, popřípadě i po jejím skončení
 • náhradu za bolest
 • náklady spojené s léčením
 • dojde-li ke smrti zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je vyplacena i náhrada přiměřených nákladů na pohřeb, výživu pozůstalých a jejich jednorázové odškodnění.

Pojištění profesní odpovědnosti

Podnikání by sice měli vykonávat profesionálové, ale i ti se mohou někdy zmýlit a udělat chybu, která způsobí třetí osobě škodu. Pro tento případ, kdy je škoda vyvolána profesní činností podnikatele, lze sjednat pojištění profesní odpovědnosti. Pojištění profesní odpovědnosti se týká především těch činností, které vyžadují speciální zkušenosti, znalosti a vzdělání. Toto pojištění je tedy nutné pro

 • notáře
 • projektanty
 • tlumočníky
 • lékaře
 • veterináře

U těchto následujících profesí se pojištění profesní odpovědnosti sjednává ze zákona, protože v důsledku těchto profesí mohou vzniknout škody velkého objemu, které není podnik či podnikatel schopen uhradit svými prostředky

 • auditor, daňový poradce, účetní
 • advokát
 • zprostředkovatel pojištění
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr,
 • technik činný ve výstavbě
 • dražebník
 • oceňovatel majetku
 • zadavatel klinického hodnocení

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na konkrétní profese, kdežto pojištění obecné odpovědnosti si může sjednat každý podnik nebo podnikatel sám. Předmětem tohoto pojištění je škoda, kterou podnik či podnikatel způsobil třetí osobě

porušením své právní povinnosti nebo svou provozní činností. Pojištění může zahrnovat

 • odpovědnost za škodu na věci
 • odpovědnost za škodu na zdraví nebo životě
 • odpovědnost za následnou finanční škodu

Je možné i připojištění například finančních škod, škod na věcech převzatých a užívaných, škod na

věcech zaměstnanců vzniklých při plnění pracovních úkolů apod - škodu může způsobit i zaměstnanec. Zákoník práce sice stanovuje limit takovéto škody, kterou musí zaměstnanec uhradit, ale i tak to může být pro většinu zaměstnanců velká částka. Proto je dobré, i pro zaměstnavatele, aby jeho zaměstnanci byli pojištění pro případ takovéto události.

Jaké jsou produkty pojištění odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem – nevztahuje se jenom na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem, ale i vadně vykonanou prací.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti vedení společnosti
  – tímto pojištěním je možné zajistit případnou finanční škodu způsobenou pojištěným v postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva. Jde v podstatě o odpovědnost za špatné rozhodnutí řídícího pracovníka.
 • Povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie – tento produkt se týká především firem s nebezpečnou výrobou, která může mít za následek závažnou havárii. Jedná se především o firmy působící v chemickém průmyslu, jejichž činnost může významně ovlivnit životní prostředí.
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce – dopravce zpravidla přepravuje zboží velké hodnoty, přičemž mu ze smlouvy může plynout odpovědnost za přepravovaný náklad. Toto pojištění se sjednává jednak pro vnitrostátní dopravu, tak i pro mezinárodní dopravu

Pojištění majetku - ochrana majetku určeného k podnikatelské činnosti

Pojištění majetku je jedním z nejzákladnějších druhů pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením. Jako příklad uvedeme – prasklé vodovodní potrubí v patře a následné zničení Vašeho zboží nebo výrobků prosakující vodou. Nebo prostý požár.

Pojištění přerušení provozu

Přerušení nebo omezení provozu podniku z důvodu věcné škody na majetku sloužícího k podnikatelské činnosti může způsobit značné finanční ztráty. Taková škoda často až několikanásobně převyšuje hmotnou škodu na samotném majetku. Léta budovaná prosperující firma se v jednom okamžiku může dostat do vážných finančních problémů. Příklad – výpadek energie z důvodu padlého stromu a na několik dnů se vytvoří prostoje

Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů

Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů společnosti je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystavení daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená. Chybná rozhodnutí s následkem vysokých finančních ztrát mohou učinit také

 • člen představenstva
 • jednatelé
 • dozorčí rada
 • fakultativní orgány
 • prokurista

Pojištění strojů a elektroniky

Stroje a elektronika jako zařízení vybavená mechanickými a elektronickými prvky jsou určena ze

jména pro pracovní výkony. Proto je příčina možného vzniku škod širší než u jiného majetku. Jedná se o rizika přicházející jak zvenku, např. chyba obsluhy tak i zevnitř, např. škody vzniklé přepětím nebo zkratem, povodně.

Stavební a montážní pojištění

Stavební a montážní pojištění je standardním pojistným produktem, bez kterého se neobejde žádný významnější investiční záměr ve stavebnictví či developerské činnosti. Čeho se týká?

 • živelná rizika
 • odcizeni, vandalismus
 • nešikovnost, nedbalost, špatné provedeni
 • staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu nebo stavebních strojích
 • pád věci

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele

Odpovědnost dopravce a zasilatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce / zasilatele. Co takového podnikatele může potkat?

 • dopravní nehoda během přepravy
 • poškození zásilky - chlazené a mražené zboží, během přepravy v důsledku poruchy chladicího zařízení vozidla
 • poškození v důsledku nevhodného rozmístění zásilky ve vozidle
 • poškození přepravovaného zboží v důsledku jeho nedostatečné ochrany před povětrnostními vlivy

Pojištění týkající se životního prostředí a rizik

Jedná se o tzv. pojištění environmentálních rizik. V dnešní době je pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění podstatně vyšší než v minulosti a zasahuje stále více průmyslových odvětví i oblast služeb. Finančním ztrátám v důsledku ekologických škod lze předejít kvalitním pojištěním. Pojištění environmentálních rizik je nedílnou součástí risk managementu každé společnosti, která si uvědomuje míru rizika finančních dopadů a zhoršené reputace v případě ekologické škody. Jen si vzpomeňte na nedávnou ekologickou katastrofu v Rumunsku.

Pojištění pohledávek

Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních i tuzemských trzích s sebou přináší řadu rizik. Pojištění pohledávek kryje rizika nezaplacení za zboží či služby ze strany odběratele z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle.

 • prohlášeni konkurzu na majetek dlužníka
 • osobní bankrot
 • zamítnuti navrchu na prohlášeni konkurzu pro nedostatek majetku
 • soudní usneseni o povoleni vyrovnané mezi dlužníkem a věřitelem
 • druhotná platební neschopnost, zdržováni plateb – prostě dlužník nechce platit
 • exekuce, nucena správa, likvidace

Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu

Hromadná produkce, zvyšující se technická náročnost výroby, rostoucí povinnosti výrobců, striktní legislativa a mnoho dalších faktorů vedou k rostoucímu počtu případů kontaminace a stažení výrobku z trhu ve všech hospodářských odvětvích. Takovéto situace přitahují mediální pozornost, jejíž účinky mohou mít katastrofální dopad na produkt, značku a ekonomickou situaci výrobce nebo distributora. Tyto finanční důsledky je vhodné eliminovat pojištěním pro případ kontaminace a stažení výrobku z trhu.

Zaměstnanecké programy - benefity

Stabilizace zaměstnanců prostřednictvím kvalitního** systému zaměstnaneckých výhod** je řešením, jak zabránit možné fluktuaci zaměstnanců a tím snížit náklady za nábor a nových zaměstnanců a jejich opětovné proškolování. Pojišťovací produkty, jako je například

 • manažerské životní pojištění
 • penzijní připojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • pojištění soukromých vozidel ve firemním autoparku

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16755 (novesluzby.cz#22067)


Přidat komentář