Pojištění privátního majetku a odpovědnosti - Praha

Nenechte nic náhodě, zabezpečte Váš domov proti nenadálým událostem. Sjednejte si pojištění privátního majetku. Navíc pojistka zahrnuje také pojištění odpovědnosti za případné škody v občanském životě.

Co si můžete pojistit při sjednání pojištění privátního majetku

 • Byt v osobním vlastnictví
 • Dům či byt ve výstavbě
 • Rodinný dům
 • Rekreační stavbu
 • Domácnost
 • Odpovědnost za škody v občanském životě

Na co se vztahuje pojištění privátního majetku a odpovědnosti

 • Anténní systémy a rozhlasové systémy
 • Nebytové prostory nacházející se ve stejné budově jako pojištěný byt, či na stejném pozemku, pod jedním popisným číslem
 • Osobní potřeby, které jsou Vaším majetkem i majetkem osob, které s Vámi trvale žijí ve společné domácnosti. Věci osobní potřeby jsou pojištěny proti ztrátě způsobené krádeží vloupáním i v zavazadlovém prostoru osobního automobilu pojištěného či osob žijících v trvalé domácnosti. Pro pojistné předměty však platí, že musí být uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru.
 • Pojistné události způsobené rizikem loupeže
 • Nemovitost
 • Nemovitost ve stavbě
 • Vedlejší stavba, která jsou umístěna na stejném pozemku jako pojišťovaná nemovitost a současně plní tzv. doplňkovou funkci příslušné nemovitosti, například garáž
 • Drobné stavby, jenž jsou součástí nemovitosti, jako sauna, skleník, altán, kůlna
 • Žumpa, septik, studna a neveřejné části přípojek trvale sloužících, jenž náleží k pojištěné nemovitosti
 • Stavební materiál, který je potřebný k výstavbě rozestavěné nemovitosti
 • Stavební materiál potřebný k běžné údržbě nemovitosti
 • Zařízení staveniště jenž je potřebné pro stavby
 • Stavební součásti nemovitosti
 • Oplocení, bazény, zahradní svítidla
 • Sluneční kolektory, odborně instalovaná solární zařízení
 • Rostlinné kultury

Co může být pojištěnou nemovitostí

 • Rekreační stavba
 • Rodinný dům
 • Byt, a to včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
 • Kancelářská budova
 • Obytná budova

Která rizika jsou pojištěny v rámci pojištění privátního majetku

Právo na pojistné plnění vzniká, pokud k poškození, zničení, či ztrátě pojištěných věcí došlo v bezprostřední příčinné souvislosti s pojistnou událostí způsobenou pojištěným rizikem:

 • kouřem
 • výbuchem,
 • požárem,
 • přímým úderem blesku,
 • nepřímým úderem blesku,
 • vichřicí,
 • krupobitím,
 • pádem skály,
 • pádem stromu,
 • pádem stožárů,
 • pádem laviny,
 • tíhou sněhu nebo námrazy,
 • povodní či záplavou,
 • vandalismem,
 • poškození neoprávněnou třetí osobou,
 • vodou z vodovodního potrubí,
 • zemětřesením,
 • nárazem cizího vozidla či jeho nákladu,
 • střetem nebo zřícením vrtulníku, letadla, vzducholodi, jejich částí nebo nákladů, také pádem nebeských těles, vesmírných těles.

Co je předmětem pojištění v případě pojištění domácnosti

 • Peníze v hotovosti
 • Cennosti
 • Movité věci jenž tvoří celek zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu či uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti
 • Optické a elektronické přístroje
 • Věci, jenž se staly součástí pojištěného celku až po uzavření pojistné smlouvy
 • Stavební součásti nemovitosti, které přiléhají k vnitřním prostorám bytu
 • Anténní i rozhlasové systémy, jsou-li majetkem pojištěného
 • Jízdní kola
 • Invalidní vozíky

Co není předmětem pojištění v případě pojištění domácnosti

 • Exotická zvířata
 • Záznamy na nosičích zvuku, obrazu a jiných podobných informačních i řídících systémech a médiích
 • Autorská práva
 • Jiná nehmotná práva
 • Plavidla, a to včetně jejich příslušenství, kromě kajaků, kánoí, veslic
 • Motorová vozidla
 • Letadla
 • Rogala
 • Věci, jenž slouží především k výkonu povolání, podnikatelské či jiné výdělečné činnosti
 • Věci podnájemníků a hostů

Pojištění v případě rozbití skla

Pojištění se také může vztahovat na rozbití skla, a to jakoukoliv nahodilou událostí. Předmětem pojištění v případě rozbití skla jsou:

 • skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech nemovitosti,
 • osazená skla ve vnějších stavebních otvorech.

Na co se pojištění nevztahuje v rámci rozbití skla

 • Na škody vzniklé v důsledku výrobní vady sklad, postřikem barvou, poškrábání skla
 • Na škody na prosklených částech nemovitostí před řádným zasazením, během samotného zasazování, vyjímání, dopravy i během oprav.

Na co se nevztahuje pojištění privátního majetku a odpovědnosti

Není-li uvedeno jinak v pojistné smlouvě, nevztahuje se pojištění na

 • Nápisy, reklamy, výkladní skříně včetně rolet, ochranných mříží apod.
 • Historickou nebo uměleckou hodnotu stavby a jejich součásti
 • Zahradní vodovody, udírny, krby, elektrická čerpadla, plynové zásobníky vně nemovitosti
 • Sešlé, neudržované, opuštěné nemovitosti
 • Nemovitosti, ve kterých je provozována podnikatelská činnost například bar, bowling, diskotéka,
 • erotické centrum, kasino, hodinový hotel, sexshop, varieté apod.
 • nemovitosti, kdy jejich vzdálenost od zemědělských budov je menší než deset metrů a nejsou od nich odděleny bezpečnostní požární zdí.

Co je předmětem pojištění při pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti je možné sjednat jako:

 • pojištění odpovědnosti vlastníka či opatrovatele psa, koně,
 • pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě,
 • pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti, či díla ve stavbě, demolici,
 • pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, správce, či nájemce nemovitosti.

Kdy vzniká pojištění

Pojištění vzniká dnem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění s účinností pojistné smlouvy, a to ode dne následujícího po dni, kdy bylo zaplaceno první předepsané pojistné.

Kde se dá uzavřít pojištění

Místem pojištění je/jsou:

 • byt pojištěného, který je uvedený v pojistné smlouvě,
 • nebytové prostory, jenž se nacházejí ve stejné budově jako pojištěný byt, či na stejném pozemku, pod jedním popisným číslem. Nebytovými prostory se rozumí například sklep, kolna, půda, prádelna, garáž, lodžie, kočárkárna,
 • byt, do něhož jste se během trvání pojištění přestěhovali.

Možnost přerušení pojištění

Pojištění může být přerušeno na Vaši žádost. Opětovně může být pojištění obnoveno na základě Vaší žádosti. Pojistitel (příslušná pojišťovna) má právo však žádost o obnovení pojištění odmítnout, nebo stanovit podmínky, za kterých může být příslušné pojištění obnoveno.

Je třeba pamatovat, že za dobu přerušení pojištění Vám nebude poskytována pojistná ochrana.

Kdy zaniká pojištění

Pojištění může být oběma smluvními stranami vypovězeno do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, kdy dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Pojištění také zaniká ke konci pojistného období.

Pojištění může zaniknout z dalších důvodů uvedených v zákoně o pojistné smlouvě.

Jaké jsou povinnosti pojistníka a pojištěného ve vztahu k pojištění

Kromě povinností, které jsou stanovené zákonem, je také pojistník nebo pojištěný povinen:

 • oznámit pojistiteli, že se přestěhoval (změnil trvalé bydliště),
 • oznámit pojistiteli, že uzavřel pro pojištěné věci další pojištění proti témuž riziku u jiného
 • pojistitele,
 • umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným zástupcům vstoupit do prostor, které souvisí s předmětem pojištění, podat jim veškeré informace, které jsou potřebné k posouzení pojištěného rizika, uzavření pojistné smlouvy,
 • v případě přechodně nepoužívané nemovitosti, ji dostatečně a často kontrolovat
 • dbát na to, aby nenastala pojistná událost, především neporušovat povinnosti směřující k odvrácení či zmenšení nebezpečí

Pojištění privátního majetku a odpovědnosti a zákon

Při pojištění majetku a odpovědnosti platí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, dále příslušná ustanovení zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví a příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16763 (novesluzby.cz#22120)


Přidat komentář