Pojištění odpovědnosti za škody občana

Pojištění odpovědnosti za škody občana vám nabízí krytí škod, které způsobíte svou vlastní činností, ale nechtěně. Jistě se vám někdy stalo, že jste svou vlastní nešikovností shodili zboží z regálu. Škoda může jít ale někdy i do tisíců. Pojistěte se!

Jaká jsou občanská pojištění?

Občanská pojištění jsou ta, která se vztahují na váš běžný život, na vaše každodenní aktivity. V rámci občanského pojištění se můžete zaměřit na pojištění majetku, životní pojištění, pojištění ne

Pojištění odpovědnostimoci, dětí, úrazu nebo vozidel, ale také na tzv. pojištění odpovědnosti.

I pojištění odpovědnosti má řadu druhů, typů, které můžete s příslušnou pojišťovnou uzavřít. Jednou z pojistek je pojištění odpovědnosti za škody občana.

Proč pojištění odpovědnosti za škody občana?

Nikdo z vás nežije ve vzduchoprázdnu. Vlastníte byt, auto, kolo, chodíte do města nebo vyjíždíte na různé výlety. Při všech aktivitách může dojít k nehodě, kdy můžete poškodit majetek třetí osoby. A to nějakou drobnou chybou, nepozorností či nešikovností.

S ohledem na to, že drobné „katastrofy“ se vám určitě dějí každý den, není nic lepšího, než se na ně pojistit. Škoda, kterou způsobíte, může být minimální a dá se nad ní mávnout rukou, ale může vést i do tisíců. Pak nastávají krušné chvíle, jak danou škodu poškozenému zaplatit.

Jak se uzavírá pojištění odpovědnosti za škody občana?

Pojištění odpovědnosti za škody občana se uzavírá tak, jako každá jiná pojistka. Musí být sepsána mezi vámi, jakožto pojistníkem a pojištěným, a pojišťovnou pojistná smlouva. Důvod je ten, že se vždy jedná o oboustrannou dohodu, oboustranné ujednání.

V pojistné smlouvě musíte uvést, zda-li již nejste na daná rizika pojištěni jinou pojistnou smlouvou. Pro pojišťovnu je to důležité sdělení, protože nemůže poskytnout plnění na škodu, která již byla kryta jiným pojišťovacím ústavem. Toto by bylo považováno za podvod z vaší strany. Podpisem smlouvy stvrzujete, že se pojišťujete na daná rizika jen u této pojišťovny.

Součástí pojistné smlouvy jsou jako u všech pojistek všeobecné pojistné podmínky, které vymezují, co je škoda, jak může škoda vzniknout, vysvětluje jednotlivé pojmy. Všeobecné pojistné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Podpisem smlouvy potvrzujete, že tyto podmínky akceptujete, a zavazujete se k jejich dodržování. Pojištění

Co vše kryje pojištění odpovědnosti za škody občana?

Pojištění odpovědnosti za škody občana kryje rizika, která vznikají v běžném občanském životě. Mohou nastat při cestě do práce, na dovolené nebo při úklidu vaší domácnosti. Jedná se o škody, které vzniknou třetí osobě a vznikají v rámci těchto událostí:

  • při vedení domácnosti, např. při jejím úklidu, provozu domácnosti, vybavování
  • při rekreaci, při zábavě, různých aktivi** **tách
  • při rekreačních sportech
  • kryje škody, které způsobíte vyjížďkou na kole, které můžete způsobit jako chodec
  • pokud chováte drobná zvířátka ve své domácnosti, a to buď pro zálibu nebo pro potřeby rodiny, můžete tímto způsobit někomu škodu, která je hrazena rovněž z této pojistky
  • při činnostech pracovního charakteru
  • pokud jste vlastníkem či uživatelem nemotorového plavidla (za předem stanovených podmínek)

Pojištění v rámci jiných pojistek

Spousta škod, které můžete způsobit, může být kryta i jinou pojistkou. Záleží jen na Vás, jaký pojistný produkt si zvolíte a čím tedy budete v případě škody Pojištění Havlíčkův Brod kryti. Každá pojistná událost může mít několik různých následků, které pak můžete krýt z odlišných pojištění.** **

Při jízdě na kole můžete nejen poškodit cizí majetek, třeba tím, že ztratíte rovnováhu a narazíte do stojícího auta, ale také zraníte sami sebe. Pak musíte uplatňovat krytí těchto škod ze dvou pojistek. Škodu na autě budete uplatňovat z pojištění odpovědnosti za škody občana a své zranění budete nárokovat přes pojištění úrazu.

Pokud byste vlastnili velmi drahé jízdní kolo, můžete si sjednat s pojišťovnou pojištění majetku, které bude krýt škody vzniklé na vašem kole. Pak byste náhradu mohli uplatňovat přes tento pojistný produkt.

Pojištění ostatních osob v domácnosti

Pokud uzavřete tuto pojistku, tak ve stejném rozsahu pojišťujete také manžela a děti, které žijí s vámi ve společné domácnosti. Dále osoby, které jsou ve vaší domácnosti zaměstnané např. ošetřovatelka, paní na hlídání dětí nebo na úklid.

Stanovení limitů v pojistné smlouvě

V pojistné smlouvě se stanoví finanční limity, do kterých se bude pohybovat pojistné plnění, pokud někomu způsobíte škodu. Limity se stanovují na poškození zdraví třetí osoby, poškození věci a finanční škody, např. ušlý zisk, kdybyste někomu poškodili auto a on nemohl do práce.

Pokud jsou limity na základě vašeho posouzení příliš nízké, můžete je s vaším pojišťovacím agentem navýšit. Od výše limitů se potom odvíjí výše pojistného.

Rekapitulace pojistného, platba pojistného, sjednání pojistného

V rámci pojistné smlouvy je rekapitulace pojistného, kde máte výpis pojistných nebezpečí a částku pojistného, kterou se zavazujete platit. Platbu můžete uskutečnit buď složenkou, nebo převodem na bankovní účet, některé pojišťovny umožňují platbu přes SIPO.

Smlouva se zpravidla sjednává na dobu neurčitou a začíná běžet od půlnoci, tedy od první minuty následujícího dne po dni, kdy jste smlouvu podepsali. Příklad: podpis smlouvy je 13.7.2010 v 19:00, smlouva bude platná již od 14.7.2010 od 00:00.** **

Územní rozsah smlouvy - kde platí pojistná smlouva

Jedná se o vymezení, kde platí tato pojistná smlouva. Škoda, kterou způsobíte, může být kryta např. jen v rámci České republiky nebo např. v Evropě. Standardem je pojištění v rámci celé Evropy. Předpokladem je, že v zahraničí máte pouze přechodný pobyt (např. zde trávíte svou letní nebo zimní dovolenou).

Pojištění domácnosti a odpovědnosti v jednom

RodinaPojišťovny nabízejí pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti za škody občana dohromady, jako jeden balíček. Jedná se o propojené produkty, které by měl mít každý z vás. Pokud uzavřete obě pojistky současně, budete je mít evidovány pod jedním číslem smlouvy a získáte také slevu za propojištěnost.

Je škoda, kterou jste způsobili kryta pojištěním odpovědnosti?

Nehody, které se vám stanou, nemusí být standardní. Mohou nastat kuriózní situace, ve kterých si pak nebudete vědět rady, jestli škoda, která vznikla, může být uplatněna přes pojistku. V tomto případě se urychleně spojte se svým pojišťovacím agentem.

Pokud se může agent dostavit ihned k místu škody, nastala ideální situace. Poradí vám buď osobně nebo po telefonu. Pokud toto není možné, sepište vždy s poškozeným záznam. Co se stalo, jakou událostí, kdy, v kolik hodin a udělejte soupis poškozeného majetku. Ideální je taky vyfotit všechny poškozené věci jako důkazní materiál.

Pojistná událost a její hlášení

Způsobíte-li třetí osobě škodu, zajistěte její nahlášení prostřednictvím vašeho pojišťovacího agenta. Ten vám poradí, jak nejlépe, nejrychleji a efektivně danou událost řešit.

Výhody jednání s vaším agentem

  • Jednáte s člověkem, kterého znáte. Jeho zájem je sice takový, aby bylo co nejméně pojistných událostí, ale na druhou stranu se musí řádně postarat o klienta, kterému škoda vznikne.
  • Poradí vám, jak pojistnou událost nahlásit. Vyvaruje se zbytečných chyb, které by vedly k tomu, že vám pojišťovna zkrátí pojistné plnění. Poradí vám tak, abyste dostali co nejvyšší možné plnění.
  • Sepíše s vámi celou škodnou událost, takže nemusíte kontaktovat pojišťovnu sami ani škodu nemusíte hlásit přes internet. Nahlášení škody bude rychlejší, efektivnější a přesnější.

Výhody pojištění odpovědnosti za škody občana

I přes to, že se toto pojištění může zdát banální, kryje vás v řadě nepředvídatelných událostí. Stačí krátký okamžik, kdy zakopnete o práh při vcházení do obchodu nebo se vám zatočí hlava v dusném letním parnu. Při pádu můžete vrazit do regálu s alkoholem, poškodit vybavení prodejny nebo zachytit za kabely od počítače a strhnout jej na zem. Pokud byste neměli toto pojištění, veškerou škodu, ač jste ji způsobili neúmyslně, budete muset obchodníkovi nahradit.

Stejně tak můžete někoho poškodit při jízdě na kole či kolečkových bruslích. Nikdo jiný vám za tyto škody plnění neposkytne. Proto neváhejte a předejděte těmto výdajům, které mohou jít někdy i do tisíce korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16739 (novesluzby.cz#20975)


Diskuze a zkušenosti

Žanet | 26.10.2010 10:05
nepojištěný viník Pokud se stane, že mě např. vytopí nepojištěný soused, lze po něm také vymáhat náhradu škody?

Goust | 28.10.2010 21:44
Nepojištěný soused Samozřejmě, že ano. Každý člověk, který vám způsobí škodu je poviden ji nahradit. V takovém případě je jasně potřeba doložit výši škody (soudní znalec, pokladní doklady apod.) Nechejte si podepsat Dohodu o majetkovém vypořádání, kde vám uzná výši škody co do výše i důvodu. Pokud nesouhlasí tak mu vystavte účet, který mu předejte proti podpisu nebo zašlete doporučeně. Ten společně se záznamem o způsobené škodě (zápis se svěděckou výpovědí - nechejte podepsat pár přátel, kteří si prohlédnou škody), dále fotografie ze škody, doklady nebo znalecký odhad a vše podejte společně k soudu. Po vydání platebního rozkazu vše předejte exekutorovi. Soused zaplatí cca o 15 000 - 30 000 více než, když se dohodne na mimosoudním vyrovnání. Nabídněte mu splátkový kalendář. Je to pro oba výhodné. Hlavně moc nediskutujte. Je to jenom škoda.


Přidat komentář