Pojištění domácnosti - krytí za minimální výdaje

Pojištění domácnosti je produkt, který je podceňován. Ale po bližším seznámení zjistíte, že vám může přinášet velkou řadu výhod, které vám usnadní život a sníží vaše výdaje. Vytopení panelákového bytu sousedem je běžný jev. Neplaťte si opravu sami!

Pojištění, ochrana před riziky

Pojištění by se mělo stát nedílnou součástí vašeho života. Jednotlivé situace, běžný denní kolotoč, to vše se skládá z aktivit, které mohou způsobit škodu. Škodu na zdraví, na majetku, škodu třetí osobě. Není dobré podceňovat tato rizika.

Pojištění je produkt, který vás před těmito riziky chrání. Ať už vznikne škoda vaší vinou nebo bez vašeho zavinění, a to např. zaviněním třetí osoby, souseda, jiného řidiče na silnici nebo vašeho kolegy v práci.

Jedním z velmi dobrých a využívaných produktů v oblasti pojištění je pojištění domácnosti.

Uzavření pojištění domácnosti

Spousta majitelů rodinných domků nebo bytů jistě pojištění domácnosti nemá. Proč se tak rozhodli, je opravdu otázkou na místě. Pokud jste vlastníky nějaké nemovitosti, je vždy doporučené a velmi vhodné zajistit si pojistku. Pojistka pak kryje škody, které mohou na vašem majetku nastat.

Pojištění domácnosti patří mezi pojistné produkty, které nejsou příliš finančně náročné, ale přinášejí vám vysokou míru ochrany majetku a přijatelné pojistné plnění. A vyplatí se v každém okamžiku, jak sami uvidíte dále v článku.

Pojištění domácnosti - pojištění majetku

Pojištění domácnosti patří mezi tzv. občanská pojištění, tedy mezi ta, která kryjí pojištění z běžného života, nikoliv z aktivit při podnikání. Jedná se o pojištění majetku. Pro uzavření této pojistky je nutné sepsat a podepsat pojistnou smlouvu, kdy jejími účastníky je pojišťovna, kterou jste si zvolili pro pojištění domácnosti, a na druhé straně stojíte vy. Vy máte pozici pojistníka, tedy plátce pojistného, a zároveň pojištěného, tedy toho, komu se může stát nějaká škoda a komu bude následně poskytnuto pojistné plnění.** **

Každá pojistná smlouvy, tedy i smlouva sepsaná na pojištění domácnosti, má přidělené své jedinečné identifikační číslo. Toto číslo slouží pro veškerou komunikaci s pojišťovnou, např. při dohledávání plateb pojistného, při změně podmínek pojistky nebo při hlášení pojistné události a jejího plnění.

K pojistné smlouvě náleží také všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů, které jsou její nedílnou součástí. Pokud je od svého pojišťovacího agenta neobdržíte, vyžádejte si je. Jsou zde podstatné náležitosti, co se považuje za škodu, jak škoda může nebo nesmí vzniknout, aby bylo vyplaceno pojistné plnění atd.

Identifikace pojišťované domácnosti

Aby mohla být uzavřena pojistka na domácnost,  je nutné provést přesnou identifikaci pojišťované domácnosti. Musí být přesně stanoveno, kde se domácnost nachází, číslo popisné domu, patro, číslo bytu. Pokud byste toto nespecifikovali, v případě pojistné události nedojde k jejímu krytí. Pojišťovna musí mít jistotu, že vyšetřuje pojistnou událost na místě, které ona sama pojistila. Tímto si kryje před případnými podvody.

Dále je nutné specifikovat škody, které nastaly v minulosti, než jste uzavřeli pojistku na domácnost. Jedná se zejména o specifikaci, jestli neleží daný objekt v záplavové oblasti. Pokud ano, pojišťovna se tímto kritériem řídí při výpočtu pojistného, protože vzniká větší pravděpodobnost, že opět dojde k poškození majetku v důsledku povodně. Následuje výčet nebezpečí, které v minulosti poškodily váš majetek vícekrát. Může se jednat např. o požár v důsledku toho, že pojišťovaná domácnost leží blízko luk nebo suchých lesů atd. ** **

Stanovení rozsahu pojištění domácnosti

V další části pojistné smlouvy, kterou uzavíráte, musíte s pojišťovacím agentem stanovit rozsah pojištění. To znamená, že vyberete takový soubor věcí, které chcete v rámci domácnosti pojistit a stanovíte limit pojištění.

Základním souborem věcí je tzv. soubor zařízení domácnosti. Zde se stanoví pojistná částka v korunách, ze které se vypočítává pojistné. Soubor zařízení domácnosti je kompletní soubor věcí, ze kterých se vaše domácnost skládá, tedy koberce, nábytek, spotřebiče, vybavení koupelny, WC, atd.

V případě, že vlastníte byt, který je stále pod správnou družstva, ale vy můžete i nemusíte být vlastníkem bytu, platíte pak dvojí pojištění. Jedno pojištění si sjednáváte sami, a to pojištění na domácnost. Zde jsou kryty věci a majetek, kterým jste byt vybavili vy sami a jsou pohyblivé, můžete je kdykoliv přemisťovat.

U družstva pak platíte tzv. pojistku na byt. Pokud by bylo pojistnou událostí poškozeno zdivo, podlahy a vše, co je pevnou součástí budovy, pak byste uplatňovali tuto škodu přes pojistku, kterou platíte družstvu. Proto neuzavírejte další pojistku, která by kryla tato poškození. Tu musíte uzavřít pouze v případě, kdy jste výhradním vlastníkem dané nemovitosti a staráte se o správu nemovitosti sami.** **

Specifikace souboru pojištěných věcí v domácnosti

V další části pojistné smlouvy je přesně specifikováno, co je pojištěno v rámci této pojistky a do jakého finančního limitu. Tento limit vám říká, do jaké částky dostanete pojistné plnění, pokud dojde k poškození věci.

V rámci pojistné smlouvy jsou nastaveny určité základní limity. Tyto základní limity se považují za určité optimální pojištění věcí a za toto platíte vypočítané pojistné. Pokud ale shledáte, že např. vaše vybavení audiovizuální technikou (TV, video, pc, kamery, fotoaparáty, atd.) má vyšší hodnotu, než je uveden limit v základním balíčku, můžete tento limit navýšit na vámi odhadnutou hodnotu.

** ** Jakmile limit navýšíte, budete kryti při vzniku škodu až do výše této částky. Kdybyste si nechali původní limit, tak i přes to, že by škoda byla vyšší, nedostali byste vyšší pojistné plnění. Za to, že dojde k navýšení limitu plnění, musíte připlatit. Toto navýšení bude mít teda vliv na výši pojistného.

Můžete si přidat další soubory věcí, které chcete pojistit

V rámci pojištění domácnosti máte předem vymezené, co se pojišťuje a do jakého limitu. Limit můžete navýšit, tím dojde k lepšímu pokrytí rizik, kdyby došlo k poškození majetku. Tato pojistka vám dává možnost pojistit si i další věci, které nejsou v jejím základním balíčku.

Typickým příkladem je pojištění sportovních potřeb, jako jsou kola, lyže, horolezecké potřeby aj. Při nehodě může dojít k poškození těchto věcí jejichž hodnota není zrovna nízká. I toto může krýt vaše pojistka na domácnost. Důležité je se seznámit s podmínkami, které se na pojištění těchto věcí vztahují. Některá pojistka kryje tyto věci jen tehdy, když jsou uložené v bytě, jiná je může krýt i za předpokladu, že budou umístěné ve společných prostorách budovy.

Pokud se rozhodnete pro pojištění věcí navíc, musíte samozřejmě počítat s navýšením pojistného, které není nijak vysoké. Zajisté se vyplatí, pokud dojde k poškození daných věcí. K poškození může dojít nejen vyplavením, vyhořením, ale také vloupáním do bytu, což bývá velmi častý jev.

Pojistné a další ujednání

V poslední části pojistné smlouvy pak uvidíte rekapitulaci vypočítaného pojistného. Sami stanovíte frekvenci placení pojistného a způsob placení. Smlouva se zpravidla sjednává na dobu neurčitou a začíná běžet od půlnoci, tedy od první minuty následujícího dne po dni, kdy jste smlouvu podepsali. Příklad: podpis smlouvy je 13.7.2010 v 19:00, smlouva bude platná již od 14.7.2010 od 00:00.** **

Pojištění odpovědnosti za škody občana

V rámci pojištění domácnosti je automaticky nabízeno i pojištění odpovědnosti za škody občana. Jedná se o škody, které mohou nastat v běžném životě, např. v obchodě se vám může podařit shodit na zem stojan s lihovinami. Tyto škody jsou kryty v rámci této pojistky. Můžete si ji uzavřít i samostatně, ale pokud tak učiníte souběžně spolu s pojištěním domácnosti, získáte tzv. slevu za propojištěnost (uzavření obou pojistek současně pod jedním pojistným číslem).

Pojistná událost a její hlášení

Vznikne-li vám v domácnosti škoda, která je krytá vaší pojistkou, musíte tuto pojistnou událost nahlásit. V tomto případě se snažte vždy spojit s vaším pojišťovacím agentem. Má to několik výhod:

  • Jednáte s člověkem, kterého znáte. Jeho zájem je sice takový, aby bylo co nejméně pojistných událostí, ale na druhou stranu se musí řádně postarat o klienta, kterému škoda vznikne.
  • Poradí vám, jak pojistnou událost nahlásit. Vyvaruje se zbytečných chyb, které by vedly k tomu, že vám pojišťovna zkrátí pojistné plnění. Poradí vám tak, abyste dostali co nejvyšší možné plnění.
  • Sepíše s vámi celou škodnou událost, takže nemusíte kontaktovat pojišťovnu sami ani škodu nemusíte hlásit přes internet. Nahlášení škody bude rychlejší, efektivnější a přesnější.

Likvidace pojistné události

Po sepsání škody pojišťovací agent předá hlášení na pojišťovně, kde vše spadne do rukou likvidátora. Ten dle stanovených pravidel vypočítá náhradu škody, která vám pak bude zaslána buď na účet nebo složenkou (dle vašeho výběru při sepisování škodní události). V poště také obdržíte výpis o škodní události a rozhodnutí o jejím plnění.

Vyplatí se pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti se rozhodně vyplatí. I malá událost, jako špatně těsnící topení v obývacím pokoji vám dokáže znepříjemnit život. Voda, která z topení vyteče, je černá a zapáchá a bohužel skvrna, která po ní zůstane, třeba zrovna na novém koberci, nelze vyčistit.

I v tomto případě vám pojišťovna poskytne plnění, pokud škodu včas a správně nahlásíte. A vy si pak můžete bez zábran pořídit koberec nový. Proto neváhejte a pojistěte si svou domácnost, nikdy nevíte, kdo vás např. může vytopit z vašich sousedů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16738 (novesluzby.cz#20973)


Přidat komentář