Investování do podílových fondů

Zajímáte-li se o způsoby investování, určitě jste již slyšeli o investování kolektivním. Jedním z nejznámějších způsobů kolektivního investování je investování do podílových fondů, kterým se bude zabývat následující článek.

Jaké jsou způsoby investování?

Máte-li volné finanční prostředky, můžete je investovat buď individuálně, tedy nakoupit  nějaké akcie, dluhopisy, uložit peníze do termínovaných vkladů, nebo je lze investovat kolektivně. Kolektivní investování spočívá ve shromáždění finančních prostředků od většího množství investorů a jejich následného investování do určitých aktiv za účelem zisku. Nejrozšířenějším způsobem kolektivního investování je investování do podílových fondů.

Vznik podílových fondů

První investiční společnost, která se zabývala kolektivním investováním, byla založena v Anglii v roce 1868. První podílový fond pak vzniká v roce 1893 v USA. Zpočátku byly podílové fondy zakládány jako uzavřené (vysvětlíme dále), otevřené začaly fungovat až od roku 1924.

Ač mají v zahraničí dlouhou historii, v České republice se objevily až na začátku 90. let - v době kupónové privatizace, kdy se mnoho státních podniků přeměňovalo na akciové společnosti a občanům byla nabídnuta možnost vlastnit akcie těchto podniků. Ti, kteří nechtěli investovat přímo do akcií, mohli investovat do podílových fondů, které za ně tyto investice provedly.

Podílové fondy - charakteristika

Podílové fondy nemají právní subjektivitu, a proto jsou spravovány investičními společnostmi, které mají právní formu akciové společnosti. Investování do fondu probíhá prostřednictvím nákupu podílových listů. Investiční společnost pak investuje svěřené finanční prostředky do určitých aktiv, čímž se snaží peníze zhodnotit. Investice do podílových fondů nejsou pojištěné.

Otevřené fondy a uzavřené fondy - jaký je rozdíl

Jaký je rozdíl mezi uzavřeným a otevřeným fondem? U uzavřeného fondu nemá investiční společnost povinnosti odkupovat od investorů podílové listy na požádání. Při založení uzavřeného fondu mají investoři určitý čas (1-6 měsíců) na investování, posléze se fond „uzavře" a není již možné nadále s penězi manipulovat. Fond je založen na dobu určitou a zisk je vyplácen až po zániku fondu. Naopak otevřené fondy povinnost odkupu mají a podílový list od Vás odkoupí za aktuální kurz. Nutno podotknout, že v dnešní době již převládají fondy otevřené.

Jaké jsou druhy otevřených podílových fondů

Existuje několik druhů otevřených podílových fondů. Ty se dělí zejména podle aktiv, do kterých se investuje a také dle výnosnosti a doby investování. Fondy lze rozdělit na fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, akciové fondy, smíšené, fondy fondů atd.

Fondy peněžního trhnu - investice po dobu jednoho roku

Jedná se o fondy, jež jsou doporučovány investorům, kteří chtějí investovat po dobu maximálně jednoho roku. Fond investuje do státních pokladničních poukázek či do státních dluhopisů. Toto jsou málo riziková aktiva, s čímž souvisí i nízký výnos (okolo 1-2 %). Do těchto fondů většinou investují konzervativní investoři, mezi které se často řadí obce či starší klienti. U fondů peněžního trhu neplatíte žádné vstupní ani výstupní poplatky a v případě držby podílových listů po dobu delší než půl roku, jsou tyto investice osvobozené od daně z příjmů (to platí i pro ostatní fondy).

Dluhopisové fondy - investice na dva až čtyři roky

Dluhopisové fondy jsou fondy sloužící pro investování střednědobé (investice na dobu 2 až 4 let). Investice do těchto fondů jsou již rizikovější než u předchozích fondů, fondy totiž investují alespoň z jedné třetiny do dluhopisů, malou část do akcií a zbytek do ostatních typů investic. Tyto fondy jsou určeny pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni podstoupit určité riziko. Jejich výnosnost se může pohybovat až do 4 %. Investor je také povinen platit poplatky jak při nákupu, tak při prodeji podílových listů. Dále platí poplatky za správu cenných papírů.

Akciové fondy - nejvýnosnější investice

Tento typ fondů je určen pro investory, kteří se nebojí riskovat a hledají nejvýnosnější investice. K těm určitě investice do akciových fondů patří. Mohou poskytnou daleko vyšší zhodnocení než dluhopisové fondy, na druhou stranu mohou značně znehodnotit během krátkého časového úseku. Tyto fondy totiž investují až ze dvou třetin do akcií, jejichž cena se může měnit ze dne na den. Běžná doba trvání investice se pohybuje od 4 do 6 let, jedná se tedy i o nejdelší způsob investování do podílových fondů.

Smíšené fondy - investování do dluhopisů i akcií

Tyto fondy investují jak do dluhopisů, tak do akcií, čímž se snaží rozložit riziko. Kolísání cen akcií vyrovnávají stabilní výnosy dluhopisů a tím, že není nijak stanoven poměr těchto dvou složek, je fond schopný pružně reagovat na situaci na trhu. Celkově může tento fond přinést velmi vysoké výnosy, vyšší než u předchozích typů, zejména v delším časovém období.

Fondy fondů - investice do jiných fondů

Tento typ investování je jedním z méně rizikových, jelikož investor vkládá peníze do jednoho fondu, ale tento fond investuje peníze do jiných fondů. Tím se dvojnásobně diverzifikuje riziko. Na druhou stranu se platí vyšší poplatky, jelikož investor platí poplatky fondu a dále i ostatním fondům, do kterých daný fond investuje.

Fondy nemovitostí

Tyto fondy se na trhu objevily poměrně nedávno (v ČR od roku 2007). Fondy nakupují nemovitosti, což je výhodné, jelikož cena nemovitostí nekolísá tak často. Příjmy fondů pak plynou např. z nájemného nebo i ze zvyšování hodnoty nemovitosti v čase (fond realizuje zisk při jejím prodeji). Na druhou stranu je zde nevýhoda horší likvidity (trvá déle, než je investice proměněna do finančních prostředků) a delšího časového horizontu (5-7 let). Další nevýhodou jsou vysoké vstupní poplatky při investici do fondu.

Proč investovat do podílových fondů

Jaké jsou tedy výhody podílových fondů? Pokud je budete srovnávat s méně rizikovými investicemi jako je např. termínovaný vklad či spořící účet, mají daleko vyšší výnos (i fondy peněžního trhu). Budete-li je srovnávat s individuálním investováním, jsou fondy daleko méně rizikovější, jelikož obsahují různá aktiva. Otevřené fondy představují i poměrně likvidní investici, jelikož mají povinnost odkoupit podílové listy do 15 dnů od požádání.

Jaký jste typ investora?

A do kterých fondů máte investovat? To záleží na tom, jaký typ investora jste. Teorie dělí investory na tři typy, podle jejich chování při investování.

Investor může být konzervativní, což znamená, že není ochotný moc riskovat. Často investuje do méně rizikových fondů, jako jsou například fondy peněžního trhu, fondy fondů, zajištěné fondy či investuje do různých mixů fondů. Tím pádem dosahuje také menších výnosů, většinou jsou však jisté.

Druhým typem investora je investor dynamický, který často investuje do fondů dluhopisů. Tento investor je již více averzní vůči riziku.

Nejvíce ochotný riskovat je investor agresivní, který investuje nejčastěji do akciových fondů s vyššími výnosy, ale také s větším rizikem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16728 (novesluzby.cz#20530)


Přidat komentář