Nepřímé daně - daň z přidané hodnoty a ekologické daně

Přemýšleli jste, kolik byste ušetřili, kdyby neexistovala daň z přidané hodnoty? Nebo naopak o kolik byste utratili více, pokud by se sazba zvýšila? Na tyto a podobné otázky Vám pomůže odpovědět následující článek.

Jaké daně patří mezi nepřímé

V prvním článku o** nepřímých daních** jsme si představili spotřební daně, které tvoří důležitou část daňové soustavy ČR a které běžně hradíme při nákupech, aniž bychom si to uvědomovali. V tomto článku, jež uzavírá naše články informující o daňové soustavě ČR, se budeme zabývat další neopomenutelnou nepřímou daní - daní z přidané hodnoty – a okrajově si také představíme nově zavedené ekologické daně.

Daň z přidané hodnoty - DPH

DPH byla zavedena k 1. lednu 1993 a hned od prvopočátku se jednalo o daň univerzální, kterou spotřebitelé platí z hodnoty zboží, služeb a jiných věcí, které nakupují. DPH je daní sdílenou. Její výnosy tedy plynou do různých rozpočtů (rozpočet Evropské unie, rozpočet obcí, krajů a státní rozpočet). Tato daň se odvádí z nově vytvořené, neboli přidané hodnoty výrobku či služby.

Co znamená zdanění přidané hodnoty?

Co vlastně znamená, že je zdaněna přidaná hodnota? Jedná se o to, že při výrobě musí plátce DPH odvést daň z té hodnoty výrobku či služby, kterou on sám přidal. Výrobce je samozřejmě v tomto případě plátcem. Nemusí však být zároveň poplatníkem, jelikož takto odvedenou daň získává zpět v podobě části tržeb při prodeji daného zboží či služby, jelikož DPH se započítává do ceny. Daň tedy vždy hradí spotřebitel a na podnikatele nijak její výše nepůsobí.

Co je předmětem DPH?

Předmětem této daně jsou zjednodušeně všechny služby a zboží, avšak zákon přesně vymezuje, kdy se tyto věci konkrétně stávají předmětem daně. Jedná se o dodání zboží a poskytnutí služby v rámci ČR. Dále také o pořízení zboží z jiného členského státu EU (zde zákon nejmenuje služby, jelikož služby jako takové nelze dovážet) a také o dovoz zboží z jiné země než z EU.

Základní sazby daně, snížené sazby daně

Sazby daně byly již od jejího zavedení dvě. A to základní - dnes ve výši 20 % - a snížená - dnes ve výši 10 % (aktuální sazby pro rok 2010). Daňová sazba je tedy lineární (daň se zvyšuje úměrně rostoucímu základu daně) a diferencovaná (pro různé předměty daně existují různé sazby). Přesné vymezení jaké zboží a služby patří do snížené sazby najdete v příloze zákona o DPH. Jedná se zejména o potraviny, léky, knihy, noviny, časopisy a jiné. Všeobecně platí, že vše patří do základní sazby, kromě těch výrobků a služeb, o kterých příloha zákona říká, že patří do snížené sazby.

Kdo je plátce daně?

Plátcem daně není samozřejmě každý podnikatel či jakákoliv právnická osoba. Abyste se stali plátcem daně povinně, musíte uskutečňovat ekonomickou činnost v ČR a Váš obrat musí za předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesahovat částku 1 000 000 Kč. Samozřejmě i osoba, která tuto podmínku nesplňuje se může stát plátcem dobrovolně. V následujících odstavcích se dozvíte, proč se některé osoby stávají plátci dobrovolně. Je to výhodné zejména, pokud obchodují s jinými plátci.

Jak vypočítat daňovou povinnost plátce?

Plátce musí odvádět DPH z hodnoty zboží či služby, které prodal nebo poskytl. Naopak ale také může požadovat vrácení daně, kterou zaplatil při nákupu materiálu, zboží či služeb od jiného prodejce, jež je také plátcem DPH. Pokud ale nakupuje neplátce od plátce, neplátce na vrácení žádný nárok nemá.

Daň, kterou plátce hradí při nákupu zboží či služeb se označuje jako daň na vstupu, či nadměrný odpočet. Naopak daň, kterou plátce musí odvést státu a která je součástí ceny zboží či služeb, které prodává, se označuje jako daň na výstupu. Daňová povinnost výrobce se pak stanovuje jako daň na výstupu mínus daň na vstupu.

Příklad DPH

DPH může působit velmi zamotaně, a proto si uvedeme příklad pro lepší pochopení. V případě, že plátce DPH – např. Výroba nábytku nakoupí dřevo za 12 000 Kč, činí jeho daň na vstupu 2 000 Kč (cena dřeva bez daně byla 10 000 Kč). Pokud z tohoto dřeva vyrobí stůl, za který bude chtít utržit 20 000 Kč, bude jeho konečná cena 24 000 Kč. Daň zde bude činit 4 000 Kč (20 000 * 1,2) a jedná se o daň na výstupu. Vlastní daňová povinnost plátce – Výroba nábytku bude činit 4 000 Kč – 2 000 Kč = 2 000 Kč. Výrobce sám však žádnou daň neplatí, jen ji odvádí a vybírá.

V případě, že by Výroba nábytku byl neplátce, zaplatil by za dřevo také 12 000 Kč a neměl by nárok na nadměrný odpočet. To znamená, že být neplátce je pro něj v tomto případě nevýhodné. Na druhou stranu pro zákazníky je to výhodnější, jelikož cena stolu by byla pouze 20 000 Kč.

Co z toho plyne pro konečné spotřebitele?

Jste-li konečný spotřebitel (a nejste tedy plátcem DPH), nemusíte se zabývat tím, co musí řešit plátce. Vy zaplatíte celou částku DPH. Z ceny výrobku se vypočte daň pomocí sazby jako v předchozím příkladě. Tato daň je pak součástí ceny, takže si často ani nevšimnete, že jí platíte. Avšak obchodníci vždy výši daně uvádějí na faktuře či paragonu, takže se zpětně můžete dozvědět, kolik jste státu odvedli.

Ekologické daně

Ekologické daně byly - jak již název napovídá - zavedeny z ekologických důvodů. Jedná se o daň z pevných paliv, daň ze zemního plynu a daň z elektřiny. Tyto daně upravuje zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů v části 45-47, který vstoupil v platnost teprve 1.1.2008.

Co zdaňují ekologické daně?

Každá z těchto daní zdaňuje spotřebu buď plynu, elektřiny či pevných paliv (druhy jsou přesně vymezené v příslušném zákoně). Poplatníkem této daně je tedy spotřebitel, plátcem je dodavatel. Jedná se o osobu, která dodává tyto věci na území ČR konečnému spotřebiteli. Správcem daně jsou v tomto případě celní úřady.

Základ daně a její sazba

Základ daně se počítá následovně:

  • u daně ze zemního plynu se stanovuje jako množství plynu v MWh spalného tepla a sazba daně je zde rozdílná podle kódu nomenklatury, dále pak pevná (v Kč/MWh spalného tepla)
  • u daně z pevných paliv se jedná o jejich množství vyjádřené v GJ spalného tepla a sazba daně je zde stejná a pevná pro všechny druhy paliv (8,5 Kč/GJ)
  • u daně z elektřiny se jedná o množství elektřiny v MWh a o jednotnou sazbu (28,3 Kč/MWh).

Odvod daně, zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (tedy ti, kteří dodali jednu z výše zmíněných věcí), mají povinnost podat do 25. dne následujícího měsíce daňové přiznání a daň zaplatit. Výnos těchto daní plyne do státního rozpočtu ČR a jejich zavedení mělo jak ekologický důvod (snížení spotřeby), tak i důvod zvýšení příjmů státního rozpočtu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16745 (novesluzby.cz#21272)


Přidat komentář