Možnosti investování

Máte volné peněžní prostředky a chcete je zhodnotit? Není nic jednoduššího než je investovat. Každého investora však čeká těžké rozhodnutí: kam peníze vložit. Možná Vám usnadní rozhodnutí následující přehled investic.

Kam investovat?

Existuje mnoho nástrojů peněžního a kapitálového trhu, které můžete využít k zhodnocení Vašich peněžních prostředků. Můžete investovat sami či kolektivně, do majetkových či do dluhových cenných papírů, krátkodobě či dlouhodobě, rizikově či bez rizika apod. Cílem tohoto článku je přinést Vám ucelený přehled možnosti investic, spolu s jejich stručnou charakteristikou.

Než začnete investovat

Každý investor musí při rozhodování o investici zvážit následující tři věci: výnos, riziko a** likviditu**. Je nutné si ujasnit, které z nich dáte přednost, jelikož zpravidla není možné dosáhnout všech tří zároveň. Produkty se pak často odlišují právě těmito faktory.

Výnos, od čeho se odvíjí výše výnosu

Není pochyb o tom, že dosažení zisku je základním cílem investování. Tento výnos může mít podobu dividend, úroků či jiných přínosů z investic. Výše výnosu se pak mimo jiné odvíjí i od rizikovosti investice.

Riziko investic, bezrizikové investice

Každá investice má určité riziko. Za bezrizikové bývají nejčastěji označovány spořící účty, různé termínované vklady či státní dluhopisy. Ty také mají nejmenší výnosy (které však nejsou zanedbatelné). Rizikovější jsou pak např. akcie, které mohou přinést vyšší výnos, ale také nemusí přinést vůbec žádný. Čím větší je riziko, tím větší výnos můžete očekávat.

Tvořte si portfolio

U rizikovějších investic nikdy neinvestujte veškeré finance do jednoho produktu. Vždy je nutné vytvořit si určité portfolio investic. Lze doporučit vybrat si investice, jejichž výnosy se nevyvíjejí naprosto obdobně. Pokud by jedna investice nepřinesla žádný zisk (nebo dokonce ztrátu) druhá investice by měla být schopna tuto ztrátu vyrovnat svým výnosem.

A pokud byste investovali vše do jednoho produktu, mohli byste také o všechny své peníze přijít (stále mluvíme o rizikovějších investicích - ukládáním veškerých peněz na spořící účet zpravidla nic nezkazíte, i když existují výnosnější produkty). Tomuto riziku se lze nejčastěji vyhnout investováním do podílových fondů či jiných forem kolektivního investování.

Co je likvidita?

Likviditu lze definovat jako rychlost (schopnost), se kterou lze přeměnit danou investici na hotové peníze bez větších dodatečných nákladů. Tedy např. jak dlouho bude trvat, než vyberete peníze z termínového vkladu či než prodáte akcii či dluhopis. Aktiva se liší svoji likviditou a při rozhodování o investici je opět nutné zajistit, aby byla alespoň část investic likvidních. Nejlikvidnějšími aktivy jsou všeobecně peníze na běžných účtech, z typických investičních aktiv lze za velmi likvidní označit akcie, méně likvidní pak dluhopisy či uzavřené podílové fondy.

Individuální investování

Investovat můžete buď sami za sebe nebo kolektivně. Při individuálním investování rozhodujete o konkrétních investicích Vy sami (co koupíte, za kolik a kdy). Je tedy nutné mít určité znalosti o trhu, nemluvě o ekonomických znalostech. Abyste byli úspěšnými individuálními investory, musíte umět odhadnou jak se bude trh vyvíjet a dle jeho vývoje přizpůsobovat své investice (tzn. včas prodat, včas nakoupit). Jedná se např. o investování do cenných papírů. V případě individuálního investování však ve většině případů přijímáte větší riziko, jelikož nelze vytvořit tak kvalitní diverzifikované portfolio jako při kolektivním investování.

Cenné papíry - rozdělení

Cenné papíry lze dělit na majetkové a dluhové. Majetkové cenné papíry vyjadřují podíl jejich vlastníka na majetku společnosti, která je vydala. Jedná se zejména o akcie. Dluhové cenné papíry pak vyjadřují pouze úvěrový vztah, a to mezi jejich vlastníkem a osobou, která je vydala (emitentem). Emitent po uplynutí určité doby zaplatí věřiteli úrok a vrátí vypůjčenou částku. Příkladem dluhových cenných papírů jsou obligace (dluhopisy).

Akcie

Akcie je majetkový cenný papír s jehož držbou jsou spojena práva a povinnosti. Mezi práva patří podíl na zisku (dividenda), právo hlasovat na valné hromadě a právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti. Akcie se kupují za určitou nominální hodnotu, jejich tržní hodnota se pak vyvíjí podle úspěšnosti společnosti, ale také dle vývoje ekonomických veličin dané ekonomiky.

Dividendy

Co se týče dividend, jejich výše se odvíjí od zisku konkrétní společnosti a každým rokem se mění. Společnost vždy vezme veškeré zisky a začne je rozdělovat (část jde do rezervního fondu, část na vypořádání ztráty z minulých let, část na navýšení základního kapitálu apod.) Po vypořádání obligatorních položek se na základě rozhodnutí valné hromady rozdělí zbytek zisku akcionářům v podobě tzv. dividend.

Dluhopisy

Dluhopisy neboli obligace jsou naopak dluhovým cenným papírem. Financují se jimi půjčky vládě, obcím, regionům a případně firmám. Jednoduše řečeno, ten kdo potřebuje půjčit emituje dluhopis. Ti co jej nakoupí se pak stávají věřiteli a půjčují své peníze na stanovenou dobu. Po uplynutí doby dostanou peníze zpět, navíc zhodnocené o úrok.

Nejméně rizikovými dluhopisy jsou státní dluhopisy (např. z minulosti známé povodňové dluhopisy či běžné státní pokladniční poukázky). Dluhopisy se prodávají za diskontovanou cenu, tj. jsou prodány za cenu nižší než je nominální hodnota dluhopisu. Nominální cenu dostane věřitel vyplacenou v době splatnosti (od prodejní ceny se bude lišit právě úrokem).

Kolektivní investování

Principem** kolektivního investování** je shromáždění peněz od většího množství drobných investorů a jejich následné investování do určitých cenných papírů pomocí zvoleného fondu.

Při kolektivním investování již nerozhodujete přesně o tom co, kdy a za kolik, pouze zvolíte částku investice, fond, do kterého chcete investovat a přes jakou společnost. O tom jaká konkrétní aktiva budete nakupovat pak rozhoduje správce fondu. Tento způsob investování je méně rizikový, jelikož správce fondu vytváří rozsáhlé portfolio cenných papírů.

Fondy

Fondy do kterých lze investovat peníze se dělí na investiční a podílové. Podílový fond získává své prostředky prostřednictvím vydávání podílových listů a je spravován investiční společností, jelikož sám o sobě nemá žádnou právní subjektivitu. Investiční fond naopak má právní subjektivitu (nejčastěji se jedná o akciovou společnost) a získává prostředky pomocí úpisu akcií.

Podílové fondy

Při investici do podílových fondů zakupujete tzv. podílové listy. Fondy se dělí na otevřené a uzavřené. Základní rozdíl mezi nimi je ten, že u otevřených fondů má investor právo kdykoliv požádat fond o odkoupení jeho podílových listů a investiční společnost je povinna je odkoupit do 15 dnů. U uzavřeného fondu toto právo nemá a podíly jsou vyplaceny až při zániku fondu (je založen na dobu určitou). Konkrétními podílovými fondy jsou pak např. fondy peněžního trhu, akciové fondy, dluhopisové, fondy fondů či smíšené fondy.

Investiční fondy

Investiční fondy jsou zakládány na dobu určitou a podobají se tak uzavřeným podílovým fondům. Akcionář tedy nemůže odprodat své akcie investičnímu fondu před uplynutím doby, na kterou byl fond založen. Má však právo prodat své akcie jiné osobě a tím realizovat zisk. Rizikovost těchto fondů je tím pádem větší než u otevřených podílových fondů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16726 (novesluzby.cz#20463)


Přidat komentář