Jak se oddlužit a zbavit dluhů - Kladno, Písek, Plzeň, Příbram, Tábor

I když žijeme v nejbohatší části světa, životy lidí kolem jsou často svázány strachem a nesvobodou.

Za mnohými zavřenými dveřmi domácností se odehrávají bolestivé scény vzájemného ubližování. Častou příčinou je neschopnost efektivní komunikace, nezvládání rodinného hospodaření, zadluženost, strach z nevolnictví vůči partnerovi nebo věřitelům. To vytváří atmosféru stresu. Pokud dlouhodobě přežíváte v takovém to prostředí, nepřetržitým napětím a stresem oslabíte imunitní systém, což se promítne ve zdravotních problémech jak tělesných, tak psychických.

Obětí bývají nejen dospělí, ale mnohem víc i děti. Děti nemají možnost toto nelidské prostředí změnit. Tyto válčící či utiskované domácnosti nejsou ale vidět. Vše se děje za zavřenými dveřmi a vznikající zdravotní problémy se řeší nejlépe tabletkami, drogami, či alkoholem. Ten kdo má vážný problém, už pomoc nehledá. Ten totiž nikomu nevěří.

Objevíte-li takovou domácnost a získáte si jejich důvěru, pomůžete jim získat zpět jejich důstojnost tím, že je vyvedete ze sevření strachu, předluženosti a vlastní nedostatečnosti.

Tím jim otevřete dveře do nového světa prosperity a vyvážených vztahů a požadavků.

Do dluhové pasti se může dostat každý. Je to podobné nádorovému onemocnění. Důležité je, s odborníky nádor co nejrychleji pacifikovat. Vyčkávání podporuje rozpínavost dluhového nádoru do nezvladatelných rozměrů.

Zápis ze soudního spisu naší klientky s pozměněnými jmény a identifikátory:

 • Navrhovatelka, paní Květa Malá, podává tento insolvenční návrh jako návrh dlužníka a spojuje jej s návrhem na oddlužení.
 • Navrhovatelka prohlašuje, že nemá žádné dlužníky.
 • Navrhovatelka, paní Květa Malá, není podnikající fyzickou osobou a nemá žádné závazky z podnikání ani žádné zaměstnance.

 • Navrhovatelka, paní Květa Malá se do složité finanční situace dostávala pozvolna a nenápadně. V době mateřské dovolené začalo být peněz míň, než na co byla zvyklá. Tuto situaci se snažila navrhovatelka řešit drobnými výpomocemi a brigádami, pokud se jí to podařilo skloubit s péčí o své malé děti. Nějaká drobná půjčka, nebo kontokorent přišel také vhod, a když se deficit peněz zvětšoval, pořád tu byla naděje, že po mateřské dovolené, až bude mít zase pořádné zaměstnání, vše vyrovná a uvede do pořádku, jak byla zvyklá. Po vyčerpání rodičovského příspěvku ale pořádná zaměstnání došla. Její úspěšnost získat dobrou práci se rovnala nule. Pro atraktivní, bystrou a šikovnou mladou ženu to bylo veliké zklamání. Rozhodla se tedy vzít svůj osud do vlastních rukou.

 • Dne 29. února 2012 složila navrhovatelka odbornou zkoušku pro základní stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona č. 38/2004 Sb. a nastoupila jako podřízený pojišťovací zprostředkovatelka u společnosti FINE s.r.o.,IČ:28943291, Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 5, PSČ 19011. Odměňována byla pouze za uzavřené a řádně placené pojistné smlouvy u nově získaných klientů. Neměla žádný fixní příjem. Od společnosti FINE s.r.o. dostala provizi v případě úspěšného obchodu, ale veškeré náklady s tím spojené si musela sama platit. Po několika měsících usilovné činnosti pojišťovací zprostředkovatelky, se zklamáním zjistila, že její náklady spojené s vyhledáváním nových klientů, kteří jsou ochotni uzavřít a platit pojistku, značně převyšují provizi. Ve snaze, konečně vydělat peníze, opomněla navrhovatelka platit zálohy na DP OSSZ Písek. Když si to uvědomila, neměla stejně z čeho zálohy zaplatit.

 • Navrhovatelka na konci roku 2014 činnost pojišťovací zprostředkovatelky ukončila a obrátila se 8.12.2014 na pracovní úřad. Podpora v nezaměstnanosti jí ale nebyla poskytnuta.

 • Podpora při rekvalifikaci jí též nebyla poskytnuta. 1.4.2015 se navrhovatelce konečně podařilo sehnat zaměstnání, tedy řádný pracovní poměr jako servírka v restauraci Na Rozhledně. Bohužel se v té době její nelehká situace ještě víc zkomplikovala nárůstem neshod se svým manželem až do neúnosné míry, která vygradovala v rozvodové řízení. - Rozvedeni byli 20.4.2015. Peripetie s tímto procesem, snaha zachránit pro své syny alespoň kus rodinné atmosféry a uchránit je od nejhoršího, přispěly ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, po necelých dvou měsících, 21.5.2015. Oba synové bydlí s navrhovatelkou, ale ta opět zoufale shání zaměstnání, nebo jakýkoliv nahodilý příjem. Na pracovní úřad, po předchozích zkušenostech, se nehlásí. Její zaměstnavatel v pojišťovnictví po ní požaduje vrátit provize, které jí byly vyplaceny za nově uzavřené pojistné smlouvy. Někteří klienti, po ukončení pojišťovací činnosti navrhovatelky, přestali platit své pojistky a ty byly zrušeny pro neplacení.
 • Navrhovatelka za zrušení nemůže, nemohla to ovlivnit, ale musí vrátit nemalou část peněz, které během svého snažení obdržela. Ty peníze už dávno nemá. Nemá je jak vrátit. Stává se z toho vykonatelný závazek ve výši 52 140 Kč, pod číslem jednacím: 10C29/2015-32, s datem splatnosti 9.9.2015. Druhý vykonatelný závazek č.j.11C79/2015 ve výši 1 350 Kč, splatný 11.3.2015, je za koncesní poplatky vůči Česká televize,IČ:00027383, Na Hřebenech II,1132/4, 14700 Praha 4-Podolí.

  • Malou jistotu v podobě pracovního poměru na 20 hodin týdně nachází navrhovatelka 1.12.2015. Jde o smlouvu na dobu určitou do 30.11.2016 s měsíční mzdou ve výši 5 100,-Kč. Je to pro matku se dvěma syny žalostně málo, ale alespoň nějaké jistota. Její závazky k dnešnímu dni dosahují celkové výše 219 298,- Kč. Skládají se ze dvou vykonatelných a osmi nevykonatelných závazků viz. body 17. a 19. návrhu na povolení oddlužení.

Všechny závazky jsou déle než měsíc po splatnosti. - Navrhovatelka není schopna věřitelům požadovanou částku na závazky ze svých příjmů uhradit. Hrozí jí narůstání sankčních úroků, které zvyšují částku dluhu. Na základě uvedené v přílohách doložené skutečnosti se navrhovatelka nachází v úpadku, a proto navrhuje řešení svého úpadku oddlužením. (konec zápisu)

Má tato žena, s takovým-to příběhem, šanci na život bez dluhů? Jaké jsou její šance? Podáním správně vyplněného a kompletního návrhu na povolení oddlužení ke Krajskému soudu, je návrh v den doručení přijat a vyvěšen na Insolvenčním rejstříku. Tímto úkonem je navrhovatelka chráněna proti všem zákrokům věřitelů. Závazky přestanou narůstat o úroky a sankční poplatky, které zvyšují částku dluhu.

 • Navrhovatelka přestane platit své závazky až do usnesení soudu, kterým povoluje řešení úpadku oddlužením. Vykonatelné závazky jsou z platu dále sráženy, ale nedostává je věřitel. Po schválení oddlužení může soud rozhodnout o jejich vydání navrhovatelce. Dluh vůči OSSZ vznikl z podnikání, ale pokud je v nepodstatné výši, může soud rozhodnout ve prospěch navrhovatelky a povolit oddlužení.

Oddlužení se dá řešit zpeněžením majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře. O řešení rozhodují věřitelé. Tato řešení nemohou spojit, nebo kombinovat.

1.Způsob. Pokud vlastní navrhovatelka byt nebo dům, tedy nemovitost, a ta není zatížena zástavní smlouvou nebo exekucí, mohou věřitelé rozhodnout o zpeněžení této nemovitosti. Tím dojde ke vzájemnému vyrovnání a věřitelé nemohou uplatňovat další nároky vůči navrhovatelce. Tuto možnost naše navrhovatelka neměla.

2. Způsob řešení, je plněním splátkového kalendáře. Jednou ze základních podmínek pro povolení oddlužení je, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude alespoň 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním písemně souhlasí. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy bude dlužník hradit splátky po dobu 5ti let, přičemž jejich celková výše musí dosahovat alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, není-li dohodou s věřiteli podmínka úhrady alespoň 30ti% hodnoty pohledávek snížena.

Nedostatečný navrhovatelčin příjem, který je pod hranicí životního minima (0,76 násobek životního minima), vyřešila navrhovatelka pomocí od své matky, která jí poskytla dar ve výši 2 330,-Kč měsíčně. S tímto darem, navrhovatelka během pěti let, zaplatí věřitelům, po odečtení odměny insolvenčního správce 65 340,- Kč, celkem 74 460,-Kč. Celková výše závazků činí cca. 219 298,-Kč a 30% je 65 789,-Kč. Takto splní podmínku splacení minimálně 30% závazků a zbývající závazky nebudou dál vymáhány.

Po uplynutí 5ti let a splněním podmínek oddlužení, je dobré podat žádost o osvobození od placení pohledávek po ukončení oddlužení, které bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu. Soud vydá usnesení, ve kterém osvobozuje dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Naše klientka nezaplatila, tedy ušetřila, 144 838,- Kč a přibližně stejnou sumu za neplacené sankční poplatky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id30583


Přidat komentář