Investice do nemovitosti Opava

Jste rozhodnuti, že se budete stěhovat? Anebo máte volné finanční prostředky a rádi byste je investovali? Výbornou investiční příležitost představují nemovitosti. Stejně jako u všech investicí je důležité nepodcenit volbu konkrétní nemovitosti.

Při výběru nemovitosti se obvykle soustředíme na cenu a dále na to, jak na nás nemovitost působí, zda se v ní cítíme příjemně, zda se nám líbí.

Jak vybrat nemovitost?

Takovýto intuitivní výběr nemovitosti není nic špatného, ovšem rozhodně by neměl být jediným kritériem. Je třeba se soustředit i na další okolnosti – jak je to s inženýrskými sítěmi, nemá nemovitost nějaká omezení nebo věcná břemena, neplánuje se v místě nebo jeho okolí do budoucna průmyslová, komerční či infrastrukturní výstavba, která by mohla cenu nemovitosti snížit a znepříjemnit její užívání? Anebo naopak – nová výstavba může cenu nemovitosti i zvýšit, záleží ale na tom, v jaké je vzdálenosti a jak moc do nemovitosti zasahuje, zda se nezvýší třeba zatížení hlukem či nečistotami aj.

Ve všech těchto ohledech je důležité být obezřetný a snažit se, zjistit si o dané nemovitosti a lokalitě maximum možných informací, v čemž může pomoci třeba rozhovor s místními, dotazování na příslušném úřadě a dále také veřejně přístupné instituce, kterými jsou především Územní plán obce, Katastr nemovitostí a dále i Politika územního rozvoje ČR.

RD Opava

Investice do nemovitosti Opava

Pakliže hledáte pěkný rodinný dům pro svou rodinu, anebo třeba dům, který budete pronajímat, máme pro Vás tip na krásný zděný patrový dům s půdou a udržovanou zahradou na klidném místě a přesto téměř v centru Opavy. Dům je po rekonstrukci, takže nevyžaduje žádné další výdaje, čímž představuje ideální formu investice ať již pro Vaše bydlení, anebo jako kanceláře či na pronájem. Na tento dům se můžete podívat na této webové stránce: http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/opava-predmesti-bozeny-nemcove/34373724

RD Opava

Územní plán obce

Územní plán obce je dokument, z nějž se dozvíte, k jakému účelu jsou určeny jednotlivé nemovitosti a lokality v obci a zda obec neplánuje na svém katastru nějaké změny. Díky územnímu plánu je například možné převést zemědělské parcely nebo zahrady na stavební pozemek. Z územního plánu se dozvíte také tzv. „limity využití území“, tedy jaká omezení na území obce můžete u konkrétních nemovitostí a jejich využívání očekávat.

Ne každá obec ale má zpracován svůj** územní plán**, což se týká především některých malých vesnic. Zde je proto změna ve využití nemovitostí neproveditelná (např. převedení nestavebních pozemků na stavební), dokud si obec nenechá územní plán vypracovat.

RD Opava

Katastr nemovitostí

Lidé někdy mylně zaměňují územní plán s katastrem nemovitostí. Jenže zatímco katastr nemovitostí ukazuje, jak jsou konkrétní nemovitosti zaevidovány (jakou funkci by měly plnit z „papírového“ hlediska) a je tedy zaměřen na současný a minulý stav, územní plán oproti tomu znázorňuje, jaký je stav města v realitě a ne jen v úřední evidenci. Územní plán je tedy více zaměřen na stav současný a budoucí – dává tušit, kam se bude rozvoj města pravděpodobně ubírat do budoucna.

Přesto i katastr nemovitostí patří mezi neodmyslitelné pomocníky při rozhodování o koupi konkrétní nemovitosti. Dozvíte se z něj především, kdo je vlastníkem nemovitosti (a tedy, zda jste se nesetkali z podvodníkem, který se od Vás pokouší dostat peníze podvodným „prodejem“ nemovitosti, jenž paří někomu jinému) a dále jak je nemovitost v katastru vedena – jaký je účel stavby – tím může být rodinné nebo hromadné (bytové) bydlení, ubytování, služby, průmysl atp., anebo jaký je účel pozemku – orná půda, trvalý travní porost, pozemek určený k plnění funkce lesa, vodní plocha, zahrada, vinice, stavební parcela, pozemní komunikace atp. V katastru si rovněž můžete zjistit přesnou velikost parcely a kdo jsou vlastníci sousedních nemovitostí. Další velice důležité údaje, které se z katastru nemovitostí dozvíte, jsou, zda na nemovitosti nevázne nějaké věcné břemeno anebo zda není využití nemovitosti z nějakého důvodu omezeno, například umístěním v přírodně chráněném území (CHKO, NP) nebo v ZPF – zemědělském půdním fondu, který chrání kvalitní zemědělskou půdu apod. Některá věcná břemena se ale do katastru nezapisují, například vedení některých typů sítí přes pozemek a proto je dobré zjistit si detailnější informace ještě na úřadě nebo u energetických společností.

Katastr nemovitostí je bezplatně přístupný 24 hodin denně na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, případně na katastrálním úřadě, ale zde je již výpis zpoplatněn.

RD Opava

Celorepublikové plánování – koncepce rozvoje státu

Územní plán města ukazuje, co je v plánu, co se pravděpodobně změní a kde se naopak žádné změny neplánují – vždy však s předstihem pouhých pěti let. Kromě toho ukazuje územní plán také tzv. výhledové plánování, tedy úvahy do dalších pětiletých plánů, které však nelze brát jako něco jistého, spíše jen jako určité možnosti, cesty, kterými se možná jednou bude rozvoj města ubírat.

Pokud Vás však zajímá plánování na krajské nebo celorepublikové úrovni, můžete si projít dokument, jenž se zaobírá koncepcí rozvoje státu, tedy rozvojem českého území jako celku.

RD Opava

Kudy povedou nová dopravní spojení a hlavní energetické sítě?

Tento dokument spoluvytvářejí ministerstva České republiky, především ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a jsou v něm obsaženy návrhy na desetiletí dopředu – můžeme zde vidět, kde jsou v plánu nové dálnice a rychlostní silnice, kudy by mohla vést vysokorychlostní železnice a další nové železniční tratě, či popřípadě kde jsou navrženy další dopravní spoje a uzly, ať už třeba letecké anebo vodní cesty a dále vedení nových energetických sítí (nová vedení vysokého napětí, nový ropovod, nový hlavní plynovod, …).

Z tohoto dokumentu se sice nedozvíte přesné trasy dopravních cest a energetických síti, neboť ty jsou jen přibližné a ani není jisté, zda budou vůbec schváleny, protože se jedná o koncept, ale přesto je dobré si tento dokument projít, ať víte, s čím je možné do budoucích let a desetiletí počítat.

Kudy se budou ubírat jednotlivé oblasti ČR?

Kromě dopravních cest a energetických sítí řeší koncepce rozvoje státu také oblasti rychlého rozvoje (většinou městské aglomerace) nebo naopak zaostalé oblasti (většinou pohraničí), dále oblasti problémové ze sociálního hlediska (sociální nepokoje, lokální nadprůměrná nezaměstnanost, …), rozvoj průmyslových oblastí a nebo naopak ochranu a rozvoj přírodně cenných oblastí atp.

Tento dokument lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pod názvem „Politika územního rozvoje České republiky“.

RD Opava

Zajistí investice do nemovitosti zisk?

Když si o nemovitosti, o níž máte zájem, zjistíte vše potřebné, ani tak nebudete mít nikdy stoprocentní jistotu, že jde o výhodnou investici s jistou návratností. Určitě to ale neznamená, že nemá smysl si o nemovitosti zjistit „první poslední“, právě naopak – riziko špatné investice tím výrazně snížíte. Jenže vždy je třeba brát v úvahu, že každá** investice** s sebou nese i rizika, někdy menší, jindy větší a některá z nich prostě nelze předvídat.

Vždy může přijít nějaký neočekávaný sled událostí, který způsobí, že i přes veškerá očekávání cena nemovitostí v dané lokalitě klesne. Kupříkladu po sociálních bouřích v severních Čechách výrazně poklesly ceny nemovitostí v nejproblémovějších lokalitách, což dopředu nikdo vědět nemohl. Anebo když se před několika lety při tzv. bleskové povodni přes malé městečko v okrese Nový Jičín přehnala několikametrová vodní vlna, která ničila i v místech, kam povodeň nikdy před tím nedosáhla, také nikdo nemohl vědět, že jednou něco takového přijde.

Přesto to ale neznamená, že kvůli neočekávaným situacím je investice do nemovitostí nebezpečná nebo riziková. Právě naopak – investice do nemovitostí patří k těm nejbezpečnějším a nejstabilnějším možnostem, pouze je třeba pečlivě a uvážlivě vybírat, a zároveň mít, jako ve všem, i trochu toho štěstí.

RD Opava

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16838 (novesluzby.cz#24415)


Přidat komentář