Investice do nemovitosti

Roman má ženu a osmiletého syna. Vlastní třípokojový byt ve velkém městě. Zdála se mu velmi výhodná další investice do nemovitosti, kterou za několik let využije jako vlastní bydlení pro syna. Banka schválila hypotéku - jak dál postupovat?

Investice do nemovitosti

Je celá řada možností jak se dá** vydělat na nemovitosti**, ale počítat musíte i s určitým rizikem. Jak na to? Stačí koupit dům nebo byt a za nějaký čas jej výhodněji prodat. Jste-li sám řemeslník, nebo máte řemeslníky v rodině, dá se svépomocí nemovitost ještě zmodernizovat, případně zateplit, prostě vylepšit a tím se zhodnotí její cena. Druhá možnost je nemovitost neprodávat jen pronajmout.

Proč investovat do nemovitosti?

 • Za prvé, pokud vlastníte nemovitost, je to jistá záruka, že sami nezůstanete bez střechy nad hlavou v neočekávaných nešťastných momentech. Povodeň, rozvod, požár nikdy nevíte co se může přihodit v místě, kde momentálně sami žijete.
 • Druhá výhoda je, že máte-li děti, jednou až budou potřebovat vlastní bydlení, máte možnost projevit štědrost a zabezpečit je do startu jejich vlastního života.
 • Třetí plus je fakt, že pokud na pořízení nemovitosti podepíšete hypotéku, celou Vám ji mohou finanční prostředky z pronájmu pokrýt.
 • Poslední dobrá zpráva je ta, že investice do nemovitosti Vám nikdo z banky nevytuneluje, pod polštářem je myši nesežerou a z kapsy je nikdo neukradne. Také jsou tyto finanční prostředky chráněny před devalvací.

Jaký může mít investice negativní dopad?

Každý** investor** musí myslet na riziko, že bude závislý na lidském korektním jednání – což v dnešní době není samozřejmostí. Za prvé sehnat důvěryhodného nájemníka je již problém sám o sobě. Dále se můžete stát účastníkem podvodu s nemovitostí. Koupíte pozemek jako stavební a následně se dozvíte, že se zde stavět nedá z nejrůznějších příčin.

Dům nebo byt může být v pásmu těžby nerostných surovin, stavby dálnice...atd. Z praxe je také znám model, jak se nájemník zabydlí a přestane platit. Nehledě na stav nemovitosti a nutnosti investovat na její opravu a údržbu. Každým tímto krokem se může investor dostat do neschopnosti splácet bance úvěr.

Parametry zvyšující cenu nemovitosti

Jedním z hlavních činitelů, které ovlivňují cenu nemovitosti jsou lokality. Čím větší město, tím lukrativnější nabídky. Jinak ceněný bude byt v Praze a jinak v Rokycanech. Cenu nemovitosti však může navýšit také nedaleko plánovaná dálnice, čímž se zlepší dopravní dostupnost. Dále informace z územního plánu města o nedaleké výstavbě školního zařízení, dostupnost k lékaři, služby v okolí, nákupní zóna...

Vzorová kalkulace investice do nemovitosti

 • Vezměte v úvahu, že za pomoci hypotéky koupíte nemovitost, budete jí pronajímat a následně ji prodáte.
 • Pořizovací cena nemovitosti je 1 500 000 Kč
 • Ze svého do transakce investujete 500 000 Kč
 • Zbytek pokryje hypotéka tedy 1 000 000 Kč
 • Očekávaný roční růst ceny nemovitosti a nájmů v příštích letech bude 5 %
 • Nemovitost budete pronajímat měsíčně za 12 000 Kč
 • Hypotéku máte uzavřenou na 10 let
 • Úrok na hypotéce je 5,75 %
 • Úroková míra bude neměnná celou dobu splácení
 • Nemovitost prodáte za 10 let

Výsledná kalkulace investice do nemovitosti

Za předpokladu, že nenastane žádná nepředvídatelná okolnost, by Vaše investice mohla být úspěšná. Za hypotéku zaplatíte za 10 let 1317231 Kč. Tržní hodnota nemovitosti se zvadne přibližně na 2 443 342 Kč. Na nájmu vyděláte 1 811 217 Kč tedy ať už nemovitost prodáte za jakoukoliv cenu, celá cena bude čistý zisk.

Národní program podpory zón

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je zaměřený především na podporu rozvoje strategických průmyslových zón, dále pak na projekty výstavby, regenerace nemovitostí pro podnikání, včetně příslušné infrastruktury pro většinou již známé investory.

Cílem Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a k zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti.

Kdo může žádat o podporu zón?

 • územní a samosprávné celky a jejich svazky
 • rozvojová společnost, podporovaný podnik

Kolik lze získat na jeden projekt programu podpory zón?

 • přímé dotace
 • dotace na hrazení úroků z bankovních úvěrů
 • dotace na hrazení splátek jistiny z bankovních úvěrů formou návratné finanční výpomoci
 • výše podpory - Nákladová mezera = rozdíl mezi náklady na přípravu projektu a výnosy z něj - liší se podle typu projektu a příjemce podpory - zpravidla ve výši 46 % uznatelných nákladů, 75 % u některých projektů měst a obcí, v případech rozvoje, regenerace, či výkupu u Strategického podnikatelského parku až 100 % uznatelných nákladů
 • výše podpory na marketing a management podnikatelských nemovitostí - podpora je poskytována formou dotace v maximální výši 400 000 Kč na úhradu až 80 % účelně vynaložených nákladů spojených s účastí na školení, s pořízení technického a programového vybavení s přípravou a pořízením marketingových materiálů

Na co lze získat podporu zón

 • výstavba a rekonstrukce objektů - příprava a realizace výstavby nebo rekonstrukce podnikatelských objektu včetně související infrastruktury
 • marketing a management podnikatelských nemovitostí - školení zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálu podnikatelských nemovitostí
 • podnikatelské parky - příprava a realizace podnikatelského parku - realizace nové zainvestované plochy včetně související technické a dopravní infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávajícího podnikatelského parku
 • regenerace nevyužívaných území - brownfieldů - příprava a realizace projektu regenerace brownfieldů - přeměna podnikatelské nemovitosti ve stavu brownfield na podnikatelský park nebo podnikatelský objekt

Jaké výdaje je možné podpořit

 • kupní cena nemovitostí
 • projektová příprava a dokumentace
 • technická a dopravní infrastruktura
 • příprava území (HTÚ, přeložky, demolice, odstranění ekologických zátěží atd.)
 • výstavba či rekonstrukce podnikatelských objektů

Specifika a omezení programu podpora zón

 • projekt je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
 • nemovitost je vlastnictví příjemce dotace
 • velikost území podnikatelského parku min. 5 ha
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského
 • průmyslu v oborech strategických služeb, v technologických centrech, vědeckotechnických parcích a v oblasti výzkumu a vývoje a souvisejících služeb
 • příjemce dotace není odpovědný za stav nemovitostí, které jsou předmětem projektu regenerace podnikatelské nemovitosti

Definice nemovitosti, objektu, podniku

 • Podnikatelská nemovitost - pozemek nebo budova včetně příslušné infrastruktury, která je určena podporovanému podniku, zahrnující podnikatelské parky a podnikatelské objekty.
 • Podnikatelský objekt - a) výrobní hala, případně s funkčně propojenou nebo integrovanou skladovou, technickou a administrativní části, b) administrativní nebo jiní budova určená pro podporovaný podnik.
 • Podporovaný podnik - a) podnik působící převážně v oboru zpracovatelského průmyslu nebo v oblasti strategických služeb a technologických center, b) subjekt působící převážně v oblasti výzkumu a vývoje, c) podnik podnikající v energetických odvětvích na základě licence.
 • Podnikatelský park - ucelené území vymezené v územně platné plánovací dokumentaci jako území současně zastavěné převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod, služby nebo jako zastavitelné území vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu, služeb. Za podnikatelský park se považuje též území, na kterém lze umisťovat objekty pro průmyslovou výrobu, obchod a služby na základě pravomocného územního rozhodnutí.
 • Rozvojová společnost - a) právnická osoba, jejímž převažujícím předmětem podnikání jsou, nebo k termínu dokončení projektu budou, živnosti přímo související s rozvojem a prodejem nebo pronájmem nemovitostí na území ČR, b) instituce s majoritní účasti státu, obce nebo kraje, která předloží záměr na realizaci strategického projektu nebo projektu v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Nákladová mezera - rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto projektu po jeho dokončení).
 • Brownfield - nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.

Investice do komerční nemovitosti

Poslední možností, kterou dnes uvedeme je investice do podnikání – komerční nemovitost. Vaším podnikatelským záměrem bude provozování, penzionu, hotelu, zábavného parku, parku, tělovýchovného centra... Tato investice je dlouhodobá. Peníze vložené do podniku se musí co nejdříve zhodnotit a služby musejí být na takové úrovni, aby si hotel ihned získal stálou a kvalitní klientelu.

V takovém případě se mu vyhnou i všemožné krize a finanční třesky. Navíc tak může rodina pracovat na podnikání jako rodinném podniku a tím se nemusí obávat nezaměstnanosti. Zde je nutno opět dbát na zvolení vhodné lokality, město, turisticky zajímavé místo, areál u vodní plochy atd.

Investice do zábavního podniku

Zákazníci jsou rok od roku náročnější a firmy se snaží své služby globalizovat. Ti kdož nemají možnosti na rozšíření vlastních ubytovacích služeb o fitness, wellness a bauty provozovny se spojují s dalšími podnikateli, aby nabídli co nejkomplexnější firmy. Vznikají tak celá zábavná centra od vodních sportů počínaje, přes ubytování, pohostinství až po zábavu a sportovní vyžití.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16766 (novesluzby.cz#22168)


Přidat komentář