Daně a účetnictví - okres Liberec

Externí vedení účetnictví nabízí pro své klienty mnoho výhod. Mezi ty nejvýraznější patří úspora času a finančních prostředků. Chcete také konečně klidně spát bez starostí o Vaše účetnictví? Pak využijte profesionální účetní firmu.

Vedení účetnictví Liberecko

Účetnictvím se rozumí účtování, které se provádí podvojným zápisem. V účetnictví se zapisují skutečnosti, které souvisí se stavem a pohybem majetku a závazků, jakož i nákladů a výnosů a s výsledkem hospodaření. Správně vedené účetnictví je důležité z několika důvodů. Slouží podnikateli k tomu, aby měl kompletní, pravdivé a věrné informace a stavu jeho majetku, o veškerých pohybem, dále slouží jako podklad pro vyhotovení daňového přiznání, jako podklad pro rozhodování, apod. Účetnictví musejí vést všechny subjekty, které jsou vyjmenované v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Konkrétně jsou všechny subjekty vyjmenované v §1 zákona o účetnictví. Těmto subjektům se říká účetní jednotky. Pokud jste i vy účetní jednotkou, zvažte, který způsob vedení účetnictví pro Vás bude nejvýhodnější, který Vám ušetří nejvíce času a starostí a který Vás nebude moc stát. Možná i Vy přijdete na to, že výhodnou možností je využít externí účetní firmu.

Daňová evidence a její vedení okres Liberec

Daňovou evidencí bylo nahrazeno jednoduché účetnictví. To bylo zrušeno v roce 2004. Ačkoliv jednoduché účetnictví zaniklo, fyzické osoby jsou přesto povinny vést evidenci pro daňové účely. Tou evidencí je daňová evidence, která je určena pro ty, kteří nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví.

K čemu slouží mzdová agenda?

Pokud zaměstnáváte zaměstnance, pak mezi Vaše další povinné činnosti patří vedení mzdové agendy. Vedení mzdové agendy obvykle vykonává mzdový specialista, který dokonale ovládá jak výpočet mzdy, odměn, odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, tak i specifické daňové předpisy, týkající se dané problematiky. Ty jsou zastoupeny zejména v ustanoveních § 6, 36 a dalších zákona o daních z příjmů. Pracovní poměr může být uzavřen na základě smlouvy, a to na dobu určitou, neurčitou, případně na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Každý pracovní poměr z výše uvedených možností má svá určitá specifika, co se týká odvodů sociálního a zdravotního pojištění, či srážky daně ze mzdy a rozhodně je třeba svěřit mzdovou agendu do rukou odborníka. V žádném případě není vedení mzdové agendy jednoduchou záležitostí. Pokud se Vám nevyplatí zaměstnat mzdovou účetní natrvalo, pak můžete využít externí účetní, která Vám bude jednorázově zpracovávat Vaše požadavky.

Zastoupení na úřadech

S daňovou problematikou souvisí nejen rozsáhlá účetní a daňová agenda, ale i styk s úřady. Ten zpravidla představuje velkou časovou zátěž, která navíc povinné dosti stresuje. Pokud byste rádi svůj čas věnovali podnikání nebo jiným důležitým záležitostem, můžete se nechat zastoupit na úřadě externí účetní firmou, která za Váš vše podstatné vyřeší. Externí účetní firma Vás na základě Vašeho zplnomocnění pro zastupování při jednáních na úřadech fundovaně zastoupí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16804 (novesluzby.cz#24095)


Přidat komentář