Daň z příjmů fyzických osob - jak ji snížit

To, že jsme ze svých příjmů povinni odvádět daň, ví každý. Ale také existuje spousta položek, kterými lze daň snížit. S většinou z nich jste se určitě již setkali, ale možná Vám následující článek poodhalí nějaké, které neznáte a můžete je uplatnit.

Daň z příjmů fyzických osob

Touto daní se zdaňují příjmy fyzických osob (tedy zejména zaměstnanců či OSVČ). Jedná se o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a funkčních požitků, příjmy z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a o ostatní příjmy. Daní z příjmů právnických osob se v tomto článku zabývat nebudeme.

Výpočet daňové povinnosti

Za účelem zjištění daňové povinnosti musíte napřed spočítat a sečíst dílčí základy daně (dílčím základem je např. příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků, dalším je příjem z podnikání apod.). Dílčí základy daně se spočítají tak, že se zjistí všechny příjmy a odečtou se od nich daňově uznatelné výdaje (u některých dílčích základů výdaje nejsou).

Některé položky tvoří tzv. nezdanitelnou část základu daně a představují věci, které si můžete od základu daně odečíst (tzv. odčitatelné položky). Po té základ daně vynásobíte daňovou sazbou a získáte tak výši daně, od které ještě můžete odečíst slevy na dani.

Nezdanitelná část základu daně

Aktuálně platné informace o tom, které položky si můžete odečíst od základu daně, najdete vždy v §15 zákona o daních z příjmů. Zde uvedeme nejčastější případy, které jsou platné v současné době.

Zvýhodnění dárců krve při daních

Pokud** pravidelně darujete krev** v nějakém zdravotnickém zařízení, určitě víte, že si můžete odečíst 2 000 Kč od základu daně za jeden odběr. Pro účely zákona je darování krve považováno za dar na zdravotnické účely.

Je však možné odečíst si i hodnotu jiných darů. Jedná se o dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu apod. a lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (např. darujete-li 15 000 Kč a Váš daňový základ je 100 000 Kč, je možné odečíst pouze 10 000 Kč). Nejméně pak lze odečíst dar v hodnotě 2 % základu daně nebo alespoň 1 000 Kč.

Splácíte úvěr ze stavebního spoření či hypotéku?

Další odčitatelnou položkou jsou zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření či hypotečního úvěru. Jedná se o maximálně 300 000 Kč ročně. Pokud platíte tyto úroky jen část roku, můžete si odečíst pouze poměrnou část (za každý měsíc maximálně 1/12 z 300 000 Kč).

Máte penzijní připojištění?

Lidé, kteří si přispívají na penzijní připojištění, mají možnost odečíst si od základu daně roční zaplacené příspěvky. Nelze si je však odečíst všechny, tuto částku musíte snížit o 6 000 Kč a maximálně můžete odečíst 12 000 Kč (abyste tedy maximálně využili této možnosti, je nutné platit ročně 18 000 Kč). Pozor, pokud jste z nějakého důvodu předčasně zrušili penzijní připojištění, musíte v daném roce ty částky, kterými jste si v průběhu let snížili základ daně, zdanit jako „ostatní příjmy" (nevracíte je tedy státu celé, jen z nich odvedete daň).

Životní pojištění a daně

Podobnou výhodu poskytuje životní pojištění. I zde si můžete odečíst zaplacené příspěvky na životní pojištění, a to maximálně do výše 12 000 Kč ročně. Abyste tak mohli učinit, musí být Vaše pojištění sjednáno minimálně na 5 let, vyplaceno nejdříve v 60 letech a musí být sjednáno na určitou částku, která se odvíjí od doby pojištění. I zde platí, že v případě předběžného ukončení pojištění, musíte takto uplatněné částky dodatečně zdanit jako "ostatní příjem".

Sleva na dani - co můžete odečíst od vypočtené daně

Následující odstavce se budou týkat položek, které si můžete odečíst přímo od vypočtené daně. Mezi nejvíce využívanější jsou slevy na poplatníka, na děti či na manželku/manžela. Slevu na poplatníka většinou uplatňujete automaticky a jedná se o 24 840 Kč ročně.

Sleva na manželku/manžela

Pokud Vaše manželka či manžel (žijící s Vámi ve společné domácnosti) nemá daný rok vlastní příjem, který by přesahoval 68 000 Kč ročně, můžete si odečíst od základu daně dalších 24 840 Kč ročně. V případě, že je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P pro zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce, můžete si odečíst dvojnásobek částky 24 840 Kč.

Daňové výhody při pobírání invalidního důchodu

Další daňové výhody čekají poplatníky pobírající invalidní důchod. Pro invaliditu prvního a druhého stupně si lze odečíst 2 520 Kč a 5 040 Kč při invaliditě třetího stupně. Dalších 16 140 Kč si lze odečíst v případě, že je poplatník držitelem průkazu ZTP/P.

Daňové zvýhodnění pro studenty

Další daňové zvýhodnění je zde pro studenty. Jedná se o 4 020 Kč ročně a tuto slevu lze uplatňovat maximálně do 26 let a do 28 let po dobu prezenční formy doktorského studia.

Slevy na děti a daňový bonus

V případě, že soustavně pečujete a živíte dítě ve Vaší domácnosti, máte nárok na daňové zvýhodnění ve výši 11 604 Kč (za každé dítě). Zákon v této souvislosti uvádí pojmy jako sleva na dani a daňový bonus. Sleva na dani je zřejmá, máte-li platit vyšší daň než 11 604 Kč, uplatňujete slevu na dani (a určitou částku státu musíte zaplatit). Pokud byste však měli na dani zaplatit např. 11 000 Kč ročně a uplatníte slevu na dítě, stát má povinnost Vám vyplatit zbylých 604 Kč jako daňový bonus. Tento daňový bonus musí činit minimálně 100 Kč, maximálně 52 200 Kč ročně.

Za vyživované dítě je podle zákona považováno dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, dítě druhého z manželů či vnuk a vnučka, pokud jeho rodiče nemají příjmy a dítě je nezletilé či studující (do 26 let věku).

Kdy je možné začít slevu na dítě uplatňovat

Slevu můžete začít uplatňovat již v měsíci, ve kterém se dítě narodilo. A pokud se například v péči o dítě střídáte, je možné uplatnit poměrnou část slevy, neboli 1/12 z dané částky za každý celý měsíc, po který se o dítě staráte.

Příjmy se závislé činnosti

Velká část obyvatel je zaměstnaná a nepodniká či nemá jiné příjmy, než příjmy ze závislé činnosti. Pokud mezi ně patříte i Vy, znamená to, že dostáváte výplatu měsíčně, daňové přiznání nepodáváte a daň za Vás odvádí zaměstnavatel. V opačném případě, kdybyste např. měli příjmy jak ze závislé činnosti, tak třeba z pronájmu, museli byste daňové přiznání podat a daň si vypočítat a odvést sami.

Zálohy na daň

V případě, že za Vás daň odvádí Váš zaměstnavatel, platíte každý měsíc tzv. zálohy na daň a slevy na dani uplatňujete měsíčně (jednoduše vydělené 12). Co se týče odčitatelných položek, ty se odčítají od ročního základu daně a jsou zúčtovány až na konci roku. Proto také v ročním zúčtování můžete nějaké peníze dostat zpátky. Jedná se o případ, kdy jste státu odváděli pravidelné zálohy na daň, které se pak pří ročním vyúčtování ukázaly jako vyšší. Pak má stát povinnost tyto peníze vrátit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16713 (novesluzby.cz#20126)


Přidat komentář