Daň z nemovitosti - o kolik se zvýšila?

Všimli jste si, že se zvýšila daň z nemovitosti? Možná ještě ne, ale až Vám přijde do schránky každoroční daňová složenka, možná se budete divit. Následující článek Vám usnadní pátrání po tom, co se vlastně změnilo.

Charakteristika daně

Daň z nemovitosti je upravována *zákonem**č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti*. Daň se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb, a to zejména z důvodu, že vlastník půdy nemusí být vždy také vlastníkem nemovitosti a naopak. A daň hradí právě vlastník.

Kam jdou příjmy z daní?

Peníze, které zaplatíte za daň z nemovitosti jsou příjmem rozpočtu obce, ve které se nemovitost nachází. Proto má obec právo stanovit místní koeficient či jinak upravit výši daně. Vše záleží na tom, jak velkých příjmů chce dosáhnout (samozřejmě v mezích zákona).

Daň z pozemku

Předmětem této daně je pozemek na území ČR. Jedná se např. o orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, hospodářské lesy, nádvoří, stavební pozemky apod. (vše lze najít v daném zákoně). Je důležité zdůraznit, že neplatíte daň z toho pozemku, na kterém máte postavenou stavbu (stačí uhradit daň ze staveb). Tato daň nedoznala tolik změn, jako daň ze staveb, avšak ty, které proběhly, daňovou povinnost zdvojnásobily.

Základ daně

Základem daně u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad apod. je výměra pozemku v m2vynásobená průměrnou cenou půdy. Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s chovem ryb je cena pozemku nebo součin výměry v m2 a částky 3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je pak výměra půdy v m2.

Sazba daně - změny

Sazba se změnila právě u ostatních pozemků, tedy u zastavěných ploch a nádvoří (z 0,1 Kč na 0,2 Kč za m2), stavebních pozemků (z 1 Kč na 2 Kč za m2) a ostatních ploch (z 0,1 na 0,2 Kč za m2). U pozemků, kde se daň stanovuje procenty z ceny pozemku, se nic nezměnilo (např. vinice, zahrady, ovocné sady).

Sazbu je pak nutné vynásobit koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel v obci (od koeficientu 1 v obci do 1000 obyvatel až do 4,5 v Praze). Po vynásobení základu daně sazbou daně, zjistíte Vaši daňovou povinnost.

Daň ze staveb

Tato daň se dotkne snad každé rodiny. Jedná se o daň, jejíž předmětem jsou stavby, byty a nebytové prostory na území České republiky. Tato daň byla, až na výjimky, zvýšena o polovinu.

Základ daně

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu v m2. Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahového plochy v m2 vynásobená koeficientem 1,2 (zde se nic nezměnilo).

Daň pak vypočteme tak, že základ daně vynásobíme sazbou daně. A ty se právě zvýšily.

Sazba daně - změny

Sazba daně u obytných domů se zvýšila z 1 Kč na 2 Kč za m2, to samé se změnilo u staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2.

U staveb pro individuální rekreaci ze změnila ze 3 Kč na 6 Kč za m2 a u garáží, které přísluší k nim, opět z 1 Kč na 2 Kč za m2.

U garáží je sazba v současnosti 8 Kč za m2, dříve byla 4 Kč za m2.

Další změny jsou u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost. I zde se sazby zdvojnásobily, až na stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost, kde zůstalo stále 10 Kč za 1 m2.

Sazba daně u ostatních staveb se dvojnásobila z 3 Kč na 6 Kč za 1 m2. Zásadní pro mnoho obyvatel bude změna sazby u bytů, která je opět dvojnásobná. Tedy z 1 Kč za m2 se zvýšila na 2 Kč za m2.

Postup výpočtu daně

Následné výpočty už zůstaly stejné. Po vynásobení základu daně sazbou, je nutné dále daň vynásobit koeficientem podle počtu obyvatel v obci (stejně jako u daně z nemovitostí, lze najít pod §11 odst. 3 a) zmíněného zákona). Obec může sama ještě koeficient zvýšit pro jednotlivé části obce, a to vždy o jednu kategorii (maximálně na 5 v Praze).

Společná ustanovení

Následující řádky se již budou týkat obou daní. Jedná se o všeobecné věci, se kterými byste měli být obeznámeni a které se žádných změn oproti loňsku nedočkaly.

Místní koeficient

Obec nejen že může zvýšit koeficient, ale může stanovit vlastní, a to ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová povinnost. Tyto koeficienty lze většinou bez problému najít na webových stránkách obce nebo Vám je sdělí zaměstnanci finančních úřadů.

Daňové přiznání

Daňové přiznání je nutné podat do 31. ledna (daň se platí jednou ročně). Většinou jej však nepodáváte každý rok. Je to z toho důvodu, že není nutné podávat daňové přiznání v případě, že Vám již daň byla v minulých letech vyměřena a na Vaší stavbě či pozemku se nic nezměnilo. V tom případě daň jen zaplatíte.

Nemusíte se bát, že jste měli podat daňové přiznání v případě změn sazeb. I na to zákon pomatuje a uvádí, že dojde-li ke změně sazeb, daňové přiznání se nepodává a jen se změní výše daně.

Kdy podat daňové přiznání

Přiznání tedy podáváte v případech, že jste se v minulém roce stali vlastníkem nemovitosti či pozemku. Dále také v případech, že jste na pozemku či nemovitosti provedli nějaké stavební úpravy, které změnily velikost zastavěné plochy.

Výpočet daně

S výpočtem daně Vám pomohou na příslušném finančním úřadě, chcete-li však vědět sami, jak k výsledné částce dojít, shrneme si výpočet.

Ať již se jedná o daň z pozemku či nemovitosti, vždy je nutné stanovit základ daně (většinou výměra v m2) a zaokrouhlit jej na celé jednotky nahoru. Základ daně se pak násobí sazbou daně. Dále je nutné zohlednit koeficienty podle počtu obyvatel v obci či místní koeficienty, jsou-li stanovené. Výsledná daň se také zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Kdy se platí

Nejčastěji se Vás bude týkat platba daně do 31.5. To je v případě, že daň nepřesáhne částku 5 000 Kč. Pokud ano, pak máte možnost platit daň ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.5. a do 30.11. Ještě je nutné zmínit, že pokud byste měli platit daň menší než 30 Kč, daňové přiznání musíte podat, ale daň Vám nebude vyměřena a nic platit nebudete.

Příklad výpočtu

Pro větší názornost uvádím příklad výpočtu daně.

Pan Bílý vlastní rodinný dům, který využívá pro rekreaci. Tento dům se nachází v obci s 560 obyvateli. Průměrná cena půdy je zde stanovena na 2 Kč za m2. Dům zabírá 120 m2. U domu stojí garáž se zastavěnou plochou 18 m2 a zahrada s výměrou 320 m2. V obci je stanoven místní koeficient 2.

Výpočet:

a) rodinný dům využívaný pro rekreaci

120 x 6 (Kč/m2) = 720
720 x 2 (místní koeficient) = 1440

b) garáž

18 x 8 (Kč/m2) = 144
144 x 2 (místní koeficient)= 288

c) zahrada

320 x 2 (cena půdy) x 0,0075 (§6, odst. 1 a)) = 4,8 = 5 (zaokrouhlení)

Celkem = 1440 + 288 + 5 = 1733 Kč

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16711 (novesluzby.cz#20084)


Přidat komentář