Sourozenecké vztahy

Vítě proč je nutné starší dítě připravit na příchod sourozence? V jakém věku je prvorozený nejlabilnější k příchodu sourozence? Čím jsou sourozenci o proti jedináčkům navíc odbařeni a naopak jaké záporné aspekty může mít soužití sourozenců?

Sourozenecké vztahy

Jak se připravit na příchod druhého, popřípadě třetího dítěte? Starší dítě musíme připravit na příchod sourozence, není to role jednoduchá. Nezáleží na tom, zda jsou sourozenci dívka a chlapec, dva chlapci nebo dvě dívky. Záleží na rodičích jaký mezi sebou budou mít vztah.

Harmonie – disharmonie - rivalita

Sourozenecký vztah je jako každý blízký vztah svou povahou více nebo méně protichůdný. Podle míry a povahy je možno usuzovat na kladné i záporné následky sourozeneckého soužití.

Kladné stránky sourozeneckého vztahu:

 • citová opora - včetně tělesného kontaktu
 • zdroj nových podnětů
 • příležitost naučit se kooperaci
 • pomoc při řešení problémů
 • vzory pro nápodobu ulehčení zátěže na rodiče
 • přirozená příležitost pro zdravé soutěžení
 • možnost vzniku sourozenecké protistrany jako vyvažujícího faktoru vůči rodičovské protistraně

Negativní vlivy jsou nápadnější:

 • sourozenecká rivalita
 • ubíjení sebevědomí, talentu ... mladších sourozenců
 • negativní důsledky preferování jednoho dítěte na úkor druhým.

Sourozenecká rivalita

1) Sourozenecká rivalita jakýchkoliv konfliktů, hádek a rozepří vznikajících mezi sourozenci. Je jev poměrné široký a označuje tedy různé procesy, kdy se sourozenci učí vymezovat vůči sobě, kdy hájí své potřeby a zájmy, hledají kompromis ... Při tomto procesu jeden druhého velmi dobře zná.

2) Sourozenecká rivalita jako výrazné, iracionální nepřátelství vůči nově narozenému sourozenci - jako vůči nebezpečnému objektu. V tomto případě jeden sourozenec druhého nezná.

Určitý věk dítěte je pro příchod sourozence více či méně příznivý než jiný věk. Za kritické věkové rozpětí se považují zpravidla dva roky. Okolo dvou let dochází k tomu, že dítě se postupně začíná orientovat na vnější svět. Nyní už vcelku obstojně chodí, dokáže se vyjádřit, objevilo význam negace z pravidka je to období vzdoru, dokáže manipulovat s věcmi a orientovat se ve známém prostředí ...

Tyto schopnosti však ještě nejsou hotové a dokonalé, ale začínají právě vznikat. Proto je tento proces v této chvíli také nejzranitelnější a tedy i nejbolestivější. Jinými slovy ze subjektivního pohledu staršího nový sourozenec vážně narušuje stále ještě vratký řád, který je schopno udržet ve svých věcech. Frustrace je tedy o to větší a zároveň je větší tendence k všeobecnému zablokování.

Což se projevuje například:

 • už chodil - nyní se opět batolí
 • odvykl si na dudlík – nyní jej vyžaduje
 • pravidelně chodil na nočník – nyní musí nosit pleny
 • častěji a bezdůvodně pláče

.. prostě si těmito způsoby k sobě chce svojí matku, která se nyní plně věnuje druhému dítě, přivolat.

Skupiny dle počtu sourozenců

Pomineme li rozdíly v pohlaví a věku, zbývají nám tyto skupiny

1) Jedináčci

2) Prvorození

3) Střední děti (druhorození ale ne nejmladší)

4) Benjamínci (druhorození a nejmladší)

Jedináčci - jsou považování za skupinu u níž se dá nejméně hovořit o vlivu sourozenecké konstelace. Snaha rodičů maximálně zabezpečit dítě anebo naopak obavy, že další dítě rodiče neuživí vede mnohde k rozhodnutí mít jen jedno dítě. Ani systematická propagace mateřství mladé matky nepřesvědčila.

Přestože jedináčci bývali vnímaní jako samolibí egocentrici, a leckdy tak dosáhli posměšků ostatních dětí, dnes jsou to naopak děti pocházející z tří a vícečetných rodin. Společnost inklinovala ke konzumnímu způsobu chápání světa. A právě tento trend dal jedináčkům zelenou a posunul jejich význam v žebříčku hodnot výše. Ne všichni jedináčci mají rysy komplikovaných osobností. Jsou i tací, kteří své ego nevnímají téměř vůbec. Nechtějí být součástí kolektivu, neumějí se asociovat. Tato vyhraněnost může přinést ty nejlepší výsledky na poli vědeckém, uměleckém nebo sportovním. Individualita je tady vnímána jako bonus,

Prvorození - stejně jako jedináčci, jsou pod velkým tlakem rodičů, aby převzali jejich normy. Charakterizuje je tedy všeobecný pocit přetížení a projevuje jako perfekcionismus. Tlak na prvorozené je dán i tím, že lépe rozumějí pokynům rodičů. Když se sourozenci perou, pro rodiče je přirozenější oslovit prvorozeného, protože ví, že ten již přesně rozumí jejich slovům - u mladšího si nebývají tak jisti. Z toho vyplývá, že nejen prvorozenci mají sklon se identifikovat s rodiči více než druhorození, ale i naopak rodiče coby dospělí lépe rozumí světu prvorozených než mladších dětí.

Druhorození - jsou rovněž pod tlakem přijmout normy rodiny, stejně jako každý člen jakékoliv malé skupiny, ale ocenění za přijetí rodinných norem je poměrně malá ve srovnání s oceněním, které se dostává prvorozeným. Důvod pro toto tvrzení může spočívat již v tom, že ve srovnání s prvorozenými mají minimálně jednoroční ztrátu a tedy se jim nemohou vyrovnat.

Druhorození jsou zpravidla předem odsouzeni k neúspěchu v porovnávání s staršími sourozenci, proto volí menší zlo - hledají náhradní cíle. Zde by rodič neměl používat srovnání – podívej jak je Pepíček šikovný (5 let) zato ty si Jakube (3 roky) neuklidíš nikdy pořádně. Stačí si vzpomenout jak na tom byl Pepíček ve věku 3 let s úklidem a hned bude situace jiná. Děti díky své vzájemné podobnosti a roli v rodinném systému, mají sklon se navzájem srovnávat. Při tomto srovnání zpravidla vycházejí lépe prvorození díky svému věkovému náskoku.

V dětství nebývá pozice prostředních dětí růžová - nechť jim je ale útěchou, že mají slušné šance stát se nekonfliktními partnery. Psychologové je charakterizují jako skvělé diplomaty, vytrénované z urovnávání sporů mezi nejstarším a nejmladším sourozencem.

Benjamínci - jsou rovněž formováni mechanismem druhorozených, k čemu ještě přistupuje strhávání do nižších stádií díky touze rodičů mít stále dítě, které mohou vychovávat.

Čím může rodič podpořit dobré vztahy sourozenců?

Nedělte role – po narození miminka se snažte nesklouznout k tomu, že maminka je tu pro malého, starší ať jde za tatínkem!

Dělte svůj čas – každý z rodičů by si měl najít chvilku, kterou bude spravedlivě věnovat každému dítěti zvlášť.

Zajděte si do cukrárny, dělejte oblíbenou činnost dítěte, jen jemu na přání vyprávějte pohádku, nezapomínejte se pomazlit.

Rozlišujte – respektujte odlišnosti svých dětí – to platí pro volný čas, přístup ke komunikaci s dítětem, apod.

Nezasahujte – nesnažte se vyřešit všechny spory svých dětí, pokuste se jim dát čas, spousty věcí si vyřeší sami mezi sebou.

Pokud vidíte, že jedno dítě pokaždé vyjde jako poražené, proberte to s ním, zeptejte se, zda je například s výsledkem dělení sladkostí spokojené, zda je to tak v pořádku, poraďte mu, jak se zachovat příště.

Buďte spravedliví – nespravedlivá rozhodnutí rodičů si s sebou dítě nese po dlouhou dobu. Pokud se jedná o spory, o kterých nevíte, jak začaly, přiznejte, že si nevíte rady a nemůžete soudit.

Rozhodně nestavte jedno z dětí do pozice černé ovce nebo naopak nepředhazujte stále dobrý příklad v sourozenci. Tím jen podpoříte nevraživost a soutěživost.

Soukromí dětí

Čím větší je věkový rozdíl mezi sourozenci, tím více musíme respektovat jejich soukromí. Nemáte-li možnost poskytnout sourozencům komfort vlastního pokoje, přizpůsobte jejich společný pokoj tak, aby měli každý svůj vlastní prostor, soukromí, intimitu. Zvláště pokud jsou rozdílného pohlaví a věku. Nejhorší období je pak doba dospívání.

Vzájemné hlídání

V případě, že starší dítě občas pohlídá mladšího sourozence, aby si rodiče mohli vyrazit do společnosti (vyjma případů, kdy matka sedí celé večery hospodě), nebo jsou-li oba v zaměstnání, na tom není nic špatného. Jenže jsou případy, kdy je hlídání mladšího sourozence denní poviností, kdy starší dítě nemá čas na učení...

Zde nastává problém, jednak se zvyšuje averze na bratra či sestru, kteří za to prakticky nemohou nebo vůči rodičům, kteří to zpravidla považují za neoprávněný vzdor.

Život mezi sourozenci zkrátka předpokládá neustálé úsilí o vybalancování vzájemných vztahů a rozvíjení strategie, jak přijatelně obhájit svůj životní prostor.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16617 (novesluzby.cz#20569)


Diskuze a zkušenosti

dvě referující holky | 10.09.2010 19:07
sourozenecké vztahy hustýý a dííkes za pomoc :P


Přidat komentář