Rozvoj řeči dítěte

Mateřská řeč se rozvíjí a vyvíjí v kontextu určitého prostředí jako nedílná součást celkového vývoje dítěte. Zdravý a přirozený rozvoj řeči dítěte ovlivní rodiče vytvořením příznivých podmínek.

Naše řečové orgány se začínají utvářet a připravovat na svou budoucí funkci ještě dříve než přijdeme na svět. Aby se řeč vyvíjela správně je třeba ji hned od narození stimulovat.

Dítě by mělo umět správně vyslovit všechny hlásky před nástupem do první třídy.** ** Některé vady ve výslovnosti odezní samy, ale jiné lze odstranit jen s odbornou pomocí. Proto se raději včas poraďte s logopedem. V pozdějším věku je náprava zdlouhavější.

Vývoj řeči dítěte

 • Rok až rok a půl - v tomto období mluví většina dětí. První jsou na řadě podstatná jména, kterých děti znají70 až 80. Slova neskloňují, nečasují a neumějí je skládat do vět.
 • Okolo druhého roku - ovládají už 200 až 400 slov a postupně je začínají skloňovat a časovat.
 • Dva a půl roku - tvoří věty ze tří čtyř slov.
 • Tři až tři a půl roku - dokážou říct své jméno. Znají už tisíc slov, začínají tvořit souvětí.
 • Čtyři roky - slovní zásoba se rychle rozšiřuje, zpaměti recitují básničky a říkanky.
 • Čtvrtý až pátý rok -zpravidla ovládají 1500 až 2000 slov, jejich projev je gramaticky správný. Rozlišují barvy.
 • Pátý až šestý rok - znají 3000 slov, dokážou pojmenovat předměty kolem sebe a vyprávět kratší příběh. Zvládají správnou výslovnost většiny hlásek. Některé děti však špatně vyslovují sykavky (c, s, z, č, š, ž) a vibranty (r a ř).

Jak můžeme přispět k rozvíjení slovní zásoby dítěte

 • Trpělivým odpovídáním na otázky typu Co to je?
 • Vysvětlováním všetečných dotazů.
 • Společným prohlížením obrázkových knih, encyklopedií a časopisů a vysvětlováním si, co je na obrázcích.

Faktory ovlivňující rozvoj řeči

 • Vrozené dispozice
 • Zdravotní stav
 • Sociální a kulturní prostředí
 • Rozsah slovní zásoby
 • Sluch a sluchová paměť
 • Schopnost diferencovat zvuky
 • Zrakové vnímání
 • Hrubá motorika
 • Jemná motorika
 • Obratnost mluvních orgánů

Sluch a sluchová paměť dítěte

Sluch a sluchová paměť jsou základním předpokladem správného vývoje řeči. Dítě, které špatně slyší, nemůže ani dobře mluvit.

Při jakémkoli podezření na sluchovou vadu navštivte dětského lékaře.

Sluchovou paměť (schopnost ukládat a vybavovat si určité informace) lze rozvíjet říkadly a jednoduchými básničkami, čtením příběhů nebo společným sledováním televize. Vždy si ale povídejte o tom, co jste četli nebo viděli.

Schopnost dítěte diferencovat zvuky řeči

Bez schopnosti diferencovat zvuky řeči nemůže nikdo správně vyslovovat například sykavky nebo znělé a neznělé hlásky.

Zpočátku by mělo dítě dokázat rozeznat jednotlivé zvuky, jako je zvonění telefonu, šustění papíru, zvuk tekoucí vody nebo cinkání klíčů. Posuzuje se také schopnost rozlišovat hlasitost zvuku, jeho výšku a délku.

Dítě by mělo rozeznat délku samohlásek a rozlišit podobně znějící slova (páni-paní, tělo-dělo).

Pokud to nedokáže, měla by konzultace s odborníkem objasnit, zda je příčinou chudá slovní zásoba nebo sluchová vada.

Zrakové vnímání dítěte

Zrakové vnímání upevňuje sluchové vjemy, když mluvíme, sledujeme očima mluvidla ostatních lidí i vlastní, a má nezastupitelnou roli při čtení a psaní.  Zdokonalovat tuto schopnost pomohou dítěti úkoly typu "hledej rozdíl mezi dvěma obrázky", které najdete ve většině dětských časopisů, dále skládání puzzle nebo rozstříhaných obrázků.

Trénování motorických schopností dětí

Pohybové neboli motorické schopnosti a řeč se navzájem ovlivňují, proto je dobré trénovat i tyto schopnosti.

 • Hrubá motorika (pohyblivost celého těla) -  rozvíjí se při chůzi, běhu nebo třeba hře s míčem.** **
 • Jemná motorika (obratnost ruky a prstů) - funkce ruky a řeči úzce souvisí. Pokud má dítě obratnou ruku a prsty, mívá také obratná mluvidla. Funkci ruky lze procvičovat hrou s kostkami, skládáním puzzle nebo navlékáním korálků.
 • Obratnost mluvních orgánů - pohyblivost rtů, jazyka, čelisti a svalů v obličeji má vliv na vývoj řeči. Je proto dobré procvičovat i mimické svalstvo (pohyby víček, čela, rtů).
 • Zkrácená podjazyková  uzdička - může někdy komplikovat výslovnost. Vada se dá odstranit drobným chirurgickým zákrokem, o kterém rozhodne foniatr.

Jak rozvíjet řeč u dítěte

 • První rok života - sledujte, jestli dítě rozumí základním pokynům. Prohlížejte si s ním skládačky a snažte se používat jednoduché, stále stejné výrazy.** **
 • Rok a půl - co nejčastěji pojmenovávejte předměty, které jsou v zorném poli dítěte, sledujte, zda vám dítě rozumí.** **
 • Rok a půl až dva roky - prohlížejte si spolu dětské knihy. Vyprávějte dítěti správnou a spisovnou řečí jednoduché příběhy.** **
 • Dva až dva a půl roku - rozšiřujte dítěti slovní zásobu popisováním okolí a předmětů, ale nenuťte jej opravovat výslovnost.** **
 • Tři roky - pomáhejte dítěti tvořit věty a opravujte, pokud nepoužívá správné gramatické tvary.** **
 • Tři až tři a půl roku - v tomto období je důležité být taktní. Dítě neopravujte a nenuťte k opakování, když řekne něco špatně. Učte jej říkanky, básničky, vyprávějte mu děj podle knížek.** **
 • Čtyři roky - dbejte, aby dítě bylo schopno vyprávět krátký příběh a rozlišovalo hlásky sluchem. Rozšiřujte jeho slovní zásobu.** **
 • Čtyři až pět let - učte dítě rozlišovat barvy. Pokud používá levou ruku, nepřeučujte jej. Když nesprávně vyslovuje, poraďte se s dětským lékařem nebo logopedem.** **
 • Pět až šest let - dítě by mělo gramaticky správně, srozumitelně a rozvinutými větami popsat děj na obrázku a vyjádřit své pocity a zážitky, přednést básničku a zazpívat písničku. Mělo by také znát své jméno, příjmení a bydliště.

Nejčastější poruchy řeči u dětí předškolního věku

 • Vývojová dysfázie - jedná se o poruchu komunikačních schopností, která se projevuje tak, že dítě není schopno slovně komunikovat, i když jinak k tomu má dobré podmínky. To znamená, že netrpí žádným závažným onemocněním ani poruchou sluchu a jeho okolí mu poskytuje řadu podnětů.  Vývojová dysfázie se týká jak schopnosti mluvit, tak rozumění řeči.  Dítě nerozumí, špatně se soustředí a snadno se unaví.** **
 • Huhňavost - jedná se o poruchu zvuku řeči, kterou způsobuje nejčastěji zbytnělá nosní mandle. Také se s ní setkáváme u dětí, které se narodily s rozštěpem patra.** **
 • Koktavost - projevuje se přerušováním řeči, které způsobují křečové stahy orgánů podílejících se na mluvě - dýchacích svalů, hlasotvorných i artikulačních orgánů. Patří k nejnápadnějším a nejtěžším poruchám řeči u dětí. Koktající dítě se vyhýbá řeči. Vyskytují se u něj i poruchy chování - různé tiky, mrkání, neklid, žvýkání. Koktavost může provázet také pomočování, pocení nebo psychické napětí.** **
 • Brebtavost - porucha tempa řeči. Je narušena melodie a rytmus řeči.  Dítě mluví nesrozumitelně, příliš rychle a komolí slova. Vynechává slabiky a hlásky vyslovuje nepřesně. Brebtavé děti jsou často a muzikální a projevují se u nich i poruchy mimoslovního chování, tedy mimiky i celkového chování. ** **
 • Patlavost - je nejčastější poruchou řeči. Jedná se o poruchu výslovnosti hlásek. Na- příklad nesprávná výslovnost r a ř. Jedině odborník však dokáže posoudit, zda je špatná výslovnost některé hlásky způsobena pouhým opožděním ve vývoji řeči nebo zda už je nutná logopedická péče.** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16629 (novesluzby.cz#21457)


Přidat komentář