Nadprůměrně inteligentní dítě

Máte doma potomka, který svojí inteligencí předčí jiné, stejně staré děti? Čím je ovlivněna jeho inteligence? Jak se mění úroveň inteligence ve spojitosti s postupujícím věkem? Rozpoznejte včas jeho talent, nadání a rozvíjejte jeho potenciál.

Co je inteligence

inteligence je schopností přizpůsobit se našim myšlením novým podmínkám; inteligence je schopností abstraktního myšlení; inteligence je schopností rychle se učit a osvojit si novou informaci.

Inteligence je schopnost řešit nově vzniklé, či obtížné situace, a to díky zkušenostem, správnému určení souvislostí, přizpůsobení se. Hodnotou inteligence je inteligenční koeficient, tj. ve zkratce IQ, jenž udává relativní míru inteligence jedince v porovnání s ostatními.

Druhy inteligence

V současnosti rozlišujeme tři základní druhy inteligence:

  • Konkrétní inteligence – což je schopnost chápat vztahy mezi objekty a manipulovat s nimi. Inteligence je vázaná především na obrazově názorné myšlení.
  • Abstraktní inteligence – představuje schopnost chápat a operovat s verbálními a jinými symboly, opírající se především o pojmově logické myšlení, matematické myšlení a další formy vysoce abstraktních operací.
  • Sociální inteligence – což je schopnost chápat vztahy mezi lidmi a účinně je ovlivňovat. V tomto případě je inteligence označována také jako sociální obratnost nebo kompetence.

Podle jedné studie je propojená velikost mozku s inteligencí a schopností učit se i logicky uvažovat. Hmotností i objemem průměrný mozek člověka s vysokým IQ převyšuje toho s IQ průměrným, případně podprůměrným.

Vrozená a získaná inteligence u dítěte

Inteligence je vrozená i rozvíjená, a to v průběhu celého života. Je vhodné převzít zodpovědnost za to, jak na tom sami jsme, a snažit se rozpoznat i rozvíjet veškeré naše perspektivní stránky a také trénovat i ty méně rozvinuté.

Vrozená inteligence

Každý z nás má od svého narození schopnost vnímat své okolí, učit se logickým vztahům, jako je příčina a důsledek. Malé dítě se učí manipulovat s nejrůznějšími předměty, čímž využívá možností, které mu okolí poskytuje. Dítě se učí i sociálnímu chování, kdy rozeznává své blízké. Pro zajímavost, již dva týdny starý novorozenec se usmívá na lidi. Vrozená je také u dětí schopnost učit se jazyku. Veškeré výše zmíněné procesy jsou sice přirozené a automatické, ovšem, chybí-li dostatek podnětů z okolního prostředí pro dítě, nerozvíjí se dál.

Získaná inteligence

Výchova sehrává velmi důležitou roli v rozvoji vrozené inteligence. Tím, že si s dítětem povídáme, zajímáme se o něj, pozitivně ovlivňuje jejich výsledky.

Tak, jak dítě postupně roste, tak s pokračujícím vývojem přebírá zodpovědnost za jeho rozvoj nejen rodič, ale také školka, škola. V dospělosti by měl každý jedinec přebrat zmíněnou zodpovědnost sám.

Určité prvky inteligence, jako je slovní zásoba, užívání jazyka, více ovlivňuje prostředí.

Rozpoznání silných stránek u dětí

Je velmi důležité, aby se včas poznalo, ve které oblasti je jedinec dobrý, vyniká v ní, a naopak, ve které neprospívá a není jeho silnou stránkou. V případě, že dítě podstoupí IQ test již na základní škole, případně ještě před jejím nástupem, může rodič zjistit, ve které jeho dítě je dobré, kde mu naopak může pomoci.

IQ & novorozenec

Vývoj schopností je u novorozenců více předvídatelný, kdy jej řídí procesy zrání a často je jedna schopnost, kterou nabude dítě podmíněna jinou.  Kupříkladu, když se dítě učí kreslit, nejprve začíná zvládat kruh, poté čtverec a nakonec trojúhelník.

Inteligence u dětí

U dětí se inteligence měří jako poměr odhadnutého mentálního věku k jejich kalendářnímu věku, a to na základě toho, jaké úlohy jsou děti schopné v příslušném věku zvládnout. Testování inteligence u středoškoláků je důležité z hlediska vhodného výběru jejich budoucích profesí a mají určité pochybnosti, jaké mají schopnosti, zda danou profesi zvládnou.

Věděli jste, že pravidelný spánek zvyšuje u dětí jejich inteligenci? Je tedy mnohem důležitější, než se dosud soudilo. Výzkumy potvrdily, že nepravidelný i nedostatečný spánek i pozdní odchod do postele výrazně narušují vývoj dítěte. Naopak dítě předškolního věku, které spí pravidelně, a to jedenáct hodin denně a do postýlky se ukládá vždy brzy večer, má pak lepší výsledky z matematiky i jazyka. Čím méně však dítě předškolního věku má spánku, čím je jeho spánek méně pravidelný a odchod do postele v pozdějších hodinách, tím dosahuje horších výsledků ve škole.

Další možnosti:

Například občanské sdružení Centrum nadání je složeno z týmů pedagogů, psychologů a jiných odborných pracovníků, kteří věnují péči o mimořádně nadané děti, a to v celé České republice.

Čím se například zabývá Centrum nadání: koordinací výběru žáků pro speciální třídy i studijní skupiny nadaných žáků na základních školách, či pro individuální integrace; aktivní pomocí při sepsání školních vzdělávacích programů i projektů realizující péči o nadané žáky; organizací pravidelných diagnostických dnů, a to ve spolupráci se základními i středními školami; doporučením vhodného zařazení nadaného žáka do určitého typu škol; organizací letních pobytových aktivit pro rodiny s nadanými dětmi aj.

Také například Dětská Mensa ČR, která je součástí Mensy ČR se zaměřuje na práci s nadanými dětmi, a to již předškolního věku. Cílem Dětské Mensy ČR je hlavně rozpoznat talent dětí, pracovat a rozvíjet ho. Některé aktivity Dětské Mensy ČR se zaměřují přímo na podporu intelektových schopností dětí, kdy aktivity využívají souboru technik i speciálně sestavených cvičení, vedoucích ke zvýšení intelektových schopností u dětí.

Inteligence u dospělých

U dospělých se inteligence měří v závislosti na úrovni inteligence konkrétního jedince v porovnání s průměrem populace.

Vliv věku na IQ

Lidská inteligence se v průběhu života mění. Ovlivňují ji vrozené možnosti vývoje, dále učení, a také podněty přijímané z okolí. Je třeba vědět, že v mladším školním věku se mnoho složek intelektu prudce rozvíjí, kupříkladu se jedná o vytvoření verbálního úsudku, který je možné účinně procvičovat tím, že se dítěte zeptáte na to, jak, či proč se některé věci dějí.

V dospělém i starším věku postupně dochází k úbytkům v některých složkách inteligence. Z toho důvodu je dobré veškeré tyto změny monitorovat. Je-li tento úbytek výrazný, může jít až o tzv. demenci, kdy v jejích počátečních stádiích lze úbytek schopností mírnit určitým tréninkem.

IQ hodnoty

  • IQ pod 80 – velmi podprůměrná inteligence.
  • IQ mezi 80 až 90 – slabě podprůměrná inteligence. Své uplatnění naleznete především v manuálních profesích.
  • IQ mezi 90 až 100 – průměrná inteligence. Svoje uplatnění naleznete v tzv. středních rolích.
  • IQ mezi 110 až 120 – lehce nadprůměrná inteligence. Při vysokém pracovním nasazení, můžete dosáhnout nemalého úspěchu.
  • IQ mezi 120 až 140 – vysoce inteligentní jedinci. Tato hodnota předurčuje, že budete velmi úspěšní v práci.
  • IQ nad 140 – jste v podstatě geniální. Vaše místo je v Mense. Co se týče tvůrčí činnosti, jste pro ni jak stvoření.

IQ test

Zjištění míry inteligence lze pomocí online testů na internetu, dále si můžete v knihkupectví zakoupit speciální knihy, které obsahují testy IQ, nebo je možné navštívit specializované psychology v poradnách.

Aktivní ženy & inteligentní dítě

Ovlivnit inteligenci dítěte je do určité míry možné již v těhotenství. Ženy, které jsou pohybově aktivní před i během těhotenství a dále ženy, které se vzdělávají v průběhu těhotenství, mohou pozitivně ovlivnit IQ svého nenarozeného dítěte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16650 (novesluzby.cz#21827)


Přidat komentář