Prodej a komplexní realizace hromosvodů Praha

Bezpečnou ochranu proti blesku zajistí profesionální firma, která nabízí montáž hromosvodů podle platných norem. Odborné firmy nabízí její provedení v podobě aktivních hromosvodů a komplexní přepěťové ochrany.

K bezproblémovému chodu jakéhokoliv domu nebo firemních prostor patří bezpochyby funkční a bezpečná elektroinstalace. Její realizaci, případně rekonstrukční práce na rozvodech elektřiny by měla provádět výhradně profesionální firma. Ta dokáže zajistit také ochranu elektroinstalace proti nebezpečně vysokému napětí, které se může v elektrické síti objevit v podobě výbojů po zásahu bleskem. Tyto práce vyžadují odborné znalosti a proto se sami zásahům do elektrických rozvodů raději vyhýbejte. Samozřejmostí je pak odborná montáž hromosvodů, a to jak klasických, tak aktivních. Opravy, rekonstrukce, montáže elektrických zařízení přenechte těm, kteří se elektřinou zabývají a mají kvalifikaci.

Prodej a komplexní realizace hromosvodů - Praha

Zajímáte se o problematiku ochrany budov proti úderu blesku a ochranu elektroinstalace proti nebezpečnému přepětí? Pak bychom Vám rádi představili firmu SELTEKO PLUS, s.r.o. Tato společnost je významným dodavatelem a specialistou v oblasti EMC (ochrana před nepříznivými účinky atmosférických výbojů, pulsního přepětí, elektromagnetického rušení před kolísáním a výpadky napájení). Nabízí Vám dodávky a instalace zdrojů nepřerušeného napájení, dodávky a montáž vnější ochrany před bleskem, klasické hromosvody i komplexní dodávky aktivních jímačů blesku, kompletní systémy přepěťových ochran pro napájecí, počítačové a telekomunikační sítě, systémy M&R, videorozvody, EZS a EPS. Pokud hledáte profesionály v oboru ochrany proti přepětí, elektromagnetickému rušení a výpadkům napájení, rozhodně se obraťte na společnost** Selteko plus**, která poskytuje také odborné konzultace a poradenství.

SELTEKO PLUS, s.r.o.

** U 5. baterie 3, Praha 6**

kaminova@selteko.cz

603 540 551

Navštivte webové stránky** http://www.selteko.cz**.

Instalace hromosvodu

Správné umístění hromosvodu na objektech je velmi důležité, neboť výboj blesku může ohrozit nejen majetek, ale i zdraví nebo životy osob. Odborná instalace hromosvodu zabrání způsobení poruchy a vyloučí hospodářské škody, které mohou dosahovat zejména v oblasti počítačové a telekomunikační sítě značných hodnot. Hromosvod má tři hlavní části, které musí být odborně namontovány – jímací vedení, svod a uzemnění. Hromosvod může být konstruován také jako aktivní, kdy se jedná o zařízení se včasnou emisí výboje. Hromosvody a přepěťové ochrany montuje výhradně odborná firma, která také zajišťuje revize hromosvodů.

Montáž, opravy a revize hromosvodů

Specializovaná firma, která zajišťuje odbornou montáž hromosvodůblesk vám může nabídnout komplexní služby při ochraně proti atmosférické elektřině. Může se jednat o montáž klasických hromosvodů nebo aktivních hromosvodů, které zajistí důkladnou ochranu budov. Tato firma vám následně zajistí kontroly a revize hromosvodů podle platných vyhlášek a nařízení. Služby v oblasti instalace hromosvodů mohou obsahovat: montáž hromosvodů a instalace systému aktivních hromosvodů, opravy stávajících hromosvodů nebo případné opravy uzemnění hromosvodu. Firma zajistí nejen běžné revize na hromosvody, ale také mimořádné revize hromosvodu po úderu blesku. Součástí služeb může být i posouzení možností a stavu ochrany před úderem blesku a odborné konzultace a poradenství v oblasti ochrany před nepříznivými účinky atmosférických výbojů, pulsního přepětí, elektromagnetického rušení a před kolísáním a výpadky napájení.

Aktivní a pasivní hromosvody

Hromosvody lze obecně rozdělit do dvou kategorií a to na klasické (Franklinův) hromosvody a aktivní hromosvody. Pasivní hromosvody zná každý z nás. Jedná se o čistě mechanické zařízení, které svede výboj blesku do země tak, aby se zamezily nebezpečné přeskoky na vodivé části v objektu. Jímací systém a svody klasického hromosvodu vyrovnávají potenciál vodivých stavebních částí a technologických zařízení objektu jejich připojením na společnou uzemňovací soustavu. Naopak aktivní hromosvod je jímač, který vysíláním pulsů vytváří preferenční cestu pro svedení případného blesku.

Aktivní hromosvody

Aktivní hromosvod pracuje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí speciálního napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a opačnou polaritou, než je polarita mraku a energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů získává z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky.

Výhody a použití aktivních hromosvodů

Hlavní použití aktivních hromosvodů je například u objektů nad 60 metrů obvodu, kde by bylo nutné u klasických hromosvodů instalovat tři svody. Při použití aktivního hromosvodu stačí pouze jeden jímač a jeden svod. Využití aktivních hromosvodů je tedy zřejmé: výrobní haly, kancelářské objekty, nákupní centra apod., kde se také klasické hromosvody již nepoužívají. Pokud se obrátíte na specializovaného dodavatele systémů hromosvodů, stávající hromosvody dokáže zlikvidovat a nahradit je aktivními hromosvody.

Montáž a revize aktivních hromosvodů

Aktivní hromosvody může instalovat pouze oprávněná osoba a odborná firma, která zajistí také udržování systému v provozuschopném stavu. Tato profesionální firma zajistí současně pravidelné revize, které provádí výhradně licencovaný revizní technik. Aktivní hromosvody podléhají pravidelným revizím jednou za 3 roky, v případě rizikových budov pak jednou za 2 roky. Pokud je aktivní hromosvod instalován v prostředí s nebezpečím výbuchu, pak jeho revize probíhá jednou ročně. Specialisté, kteří zajišťují montáže a revize hromosvodů vám nabídnou současně řešení v oblasti ochrany proti přepětí a vf rušení.

Ochrana proti přepětí

U nových nebo rekonstruovaných objektů je vhodné hromosvod na domě zajistit ochranu nejen proti blesku, ale také ochranu proti atmosférickému i spínacímu přepětí. Při dnešní úrovni používání elektroniky a IT systémů se tato investice rychle vrátí. Specializovaná firma dokáže objekt ochránit komplexně, to znamená elektrické rozvody, telefonní přípojky, anténní svody, počítačové sítě nebo rozvody kabelové televize. Specializovaná firma do hlavního rozvaděče osadí 1. stupeň ochrany, svodič bleskových proudů. Pro objekty s vlastním hromosvodem se používají svodiče bleskových proudů, které omezí přepětí na cca 900 V. Do podružného rozvaděče pak osadí 2. stupeň ochrany, který omezí zbytkové přepětí a potlačí špičky, vznikající spínáním místních spotřebičů, jako jsou bojlery, mrazáky, čerpadla apod. Následuje instalace přepěťové ochrany 3. stupně, která se osazuje přímo ke spotřebičům, popřípadě do zásuvek. Přepěťové ochrany jsou ještě opatřeny filtry, které potlačují energetické pulsy i vysokofrekvenční rušení. Tyto ochrany jsou vhodné pro přístroje s procesorem např. ústřednu řízení vytápění, PC, ústřednu EZS a EPS.

Instalace záložních zdrojů

Pokud si myslíte, že elektrický proud bude ve vašich zásuvkách neustále, velmi se mýlíte a přesvědčilo se o tom již mnoho z nás. Výpadky elektrického proudu jsou k zlosti, ale je třeba s nimi počítat. Bohužel přicházejí obvykle ve chvíli, kdy máme v PC rozpracované dokumenty bez záloh. Ale proti této situaci se lze účinně bránit, například u počítačů se používají zálohovací zdroje napájení, známé pod zkratkou UPS (Uninterruptible Power Supplies). Horší situace by nastala u výpadku proudu v průmyslovém odvětí. Zde jsou na tuto situaci připraveni a mají od specializovaného dodavatele nainstalovány průmyslové jednotky UPS. Ty jsou využívány jako záložní zdroje ve výpočetní technice ve velkých datových centrech, v oblasti telekomunikace, ale používají se běžně v nových kancelářských budovách či v oblasti automatizace v průmyslu. Dnešní elektronika a technologická zařízení jsou totiž velmi citlivá také na mikrovýpadky energie či na spínací podpětí. Pokud chcete zabránit vysokým škodám, které dokáže způsobit výpadek elektrické energie, obraťte se na profesionální společnost, která záložní zdroje nabízí. Tato investice se vám bohatě vrátí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16410 (novesluzby.cz#23377)


Přidat komentář