Hromosvody - montáž, revize a projekty

Před úderem blesku ochrání váš dům nejlépe a spolehlivě hromosvod. Ovšem pouze takový, který je odborně namontovaný, pravidelně revidovaný a v případě jeho poškození profesionálně opravený. Nepřeceňujte své síly a obraťte se na zkušené odborníky.

Blesk je elektrický výboj, při jehož působení dochází k vyrovnání záporného náboje ve spodní základně bouřkového mraku s kladným potenciálem země. Blesk má velkou energii, naštěstí se drtivá většina jeho síly bezprostředně po úderu neškodně vytratí. K výbojům blesku dochází převážně mezi mraky, zbytek výboje udeří do přírody. Přesto však může i malá část jeho energie způsobit nevídanou tragédii a napáchat velké škody na majetku, pokud zasáhne nechráněné lidské sídlo. Blesk je nebezpečný z několika pohledů. Způsobuje biologické účinky, pokud projde lidských tělem, způsobuje požáry, pokud zasáhne nechráněný objekt, poškozuje elektroinstalace, elektrospotřebiče a elektroniku a může dojít až k explozi, pokud např. blesk projde mokrým zdivem, čímž dojde k rychlému zahřátí vlhkosti, která se vypařuje a objekt exploduje.

Ochrana hromosvodem

Zájem o montáž hromosvodů neustále roste. Lidé chtějí chránit sebe a svůj majetek před následky elektrického výboje blesku. Navíc v České republice dochází často k bouřkám a pouze kvalitně namontovaný a revidovaný hromosvod vás může před zničujícími důsledky blesku ochránit. Montáží hromosvodů se zabývají profesionální firmy, viz výše, které provádí tyto práce s použitím horolezecké techniky. Díky horolezecké technice jsou pracovníci schopni se dostat i do míst, která jsou těžko přístupná a kde by nebylo možné se jinak dostat. Díky horolezecké technice je pracovníkům umožněno pracovat ve velmi vysokých výškách a můžou namontovat hromosvod na jakkoliv vysokou budovu.

Funkce hromosvoduhromosvod

Hromosvod namontovaný na střeše objektu funguje tak, že vytváří umělou vodivou cestu ke svedení bleskového výboje mezi mrakem a zemí. Hromosvod se skládá se třech částí a to z jímacího zařízení, kam patří tyče, mříže a vodiče, které zachytí blesk, další část tvoří svody a pak uzemnění, které zajišťuje svod blesku do země. V dnešní době se používá hřebenové vedení, které je spolehlivější než hromosvody vysoké mnoha metrů, které se používaly dříve. Hřebenové vedení je tvořeno větším počtem kratších tyčí. Hromosvody se vyrábějí z takových materiálů, které nepodléhají korozi, nejčastěji se používá pozinkovaná ocel, nerezová ocel, hliník, nebo měď. Materiál, ze kterého je hromosvod vyroben, má samozřejmě vliv na konečnou cenu hromosvodu. Každý si musí sám zvážit, zda chce hromosvod bezúdržbový s dlouhou životnosti nebo takový, o který se bude muset čas od času starat a jeho životnost bude i přesto omezena.

Závady hromosvodů

I u hromosvodů, stejně jako u jiných zařízení, dochází někdy k závadám, které je nutné odstranit, aby mohly dále plnit spolehlivě svoji funkci. Mezi ty nejfrekventovanější patří špatné uzemnění, což se dá zjistit pouze měřicími přístroji. Další závadou může být vytržení vodiče z měřicí svorky, což hrozí převážně po zimním období, kdy rozvody v důsledku působení mrazu a následného oteplení změní svoji délku, dalším problémem může být koroze měřící svorky, uvolněný ochranný trojúhelník, atd.

bleskosvody

Revize hromosvodu

Každý hromosvod je nutné nechat řádně zkontrolovat. Revize hromosvodů je oprávněn provádět pouze revizní technik, který po provedené revizi vystaví revizní zprávu. Revizní technik vás navštíví po předchozí dohodě s profesionální firmou, která v rámci svých služeb nabízí i provádění revizí. I pro revize hromosvodů platí určitá pravidla, stejně jako u revizí elektroinstalací a tyto musí probíhat v periodických obdobích. Oprávněný technik s pomocí přístrojů zjistí stav uzemnění a posoudí i celkový stav hromosvodové soustavy. Revize hromosvodu stojí přibližně tisíc korun, což je oproti shoření domu zanedbatelná položka.

Druhy revizí hromosvodu

Prvním druhem revize hromosvodu je výchozí revize, která se provádí po nové montáži hromosvodu. Výchozí revizí hromosvodu dochází ke zjištění, zda je hromosvod plně schopný bezpečného provozu. Revize hromosvodu se nejčastěji provádí ve lhůtách 4 let. Dalším druhem je periodická revize, která se provádí u většiny objektů po 4 letech a tato by neměla být v žádném případě podceňována. Periodickou revizí hromosvodu zjistíte, zda se náhodou stav vašeho hromosvodu nezhoršil, zda není nutné hromosvod znovu přizemnit a zda jsou naměřené hodnoty dostačující. Poslední druhem revize hromosvodu je mimořádná revize, která se provádí např. tehdy, když do objektu udeří blesk, nebo po demontáži hromosvodu v důsledku opravy střechy, zateplení střechy a následné montáže hromosvod zpátky. Touto revizí je zjišťováno, jak moc byl hromosvod úderem blesku poškozen.

Opravy hromosvodů

V případě, že dojde na hromosvodu k jakékoliv závadě a je ohrožen jeho bezporuchový a spolehlivý provoz, je potřeba neprodleně všechny překážky odstranit. Opravy hromosvodů může opět provádět pouze specialista, stejně jako montáž a revizi hromosvodu. Pokud vás napadá myšlenka, že raději ušetříte pár korun a zkusíte si hromosvod opravit sami, rozhodně vám toto jednání nedoporučujeme. U těchto podstatných věcí nehleďte na peníze, ale na bezpečnost vaší osoby a lidí bydlících s vámi pod jednou střechou a dopřejte sobě i jim pocit bezpečí. U oprav hromosvodu musí být dodrženo mnoho postupů a opravy se musí řídit nejedním nařízením a zákony. V případě, že byste tyto nařízení nedodrželi, těžko by vám mohl revizní technik provést revizi hromosvodu. V průběhu opravy hromosvodů je nezbytné kontrolovat stav jističů, zemničů a spojů. Po každém úderu blesku by měl být také kontrolován zemní odpor.

ukázka hromosvodu

Projekty hromosvodů

Bez projektování hromosvodů se často neobejdou specifické stavby, kterými jsou průmyslové objekty nebo některé jiné objekty či domy. Jsou také případy, kdy projekt na hromosvod vyžadují pojišťovny nebo poskytovatelé úvěrů. Situace, že nebudete mít na svůj hromosvod vypracovaný projekt, vám může znepříjemnit chvíle, kdy budete jednat s pojišťovnami nebo při kolaudaci objektu a můžete se tak dostat do problémů. Těmto můžete jednoduše předejít, a to vyhotovením projektu. Projekt hromosvodu zdaleka neslouží pouze úřadům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16470 (novesluzby.cz#23729)


Přidat komentář