Čistota vody v bazénu - dezinfekce, filtrace

Na vytvoření optimálních podmínek v bazénech se podílí několik činitelů, jako je kvalita vody, teplota vody, teplota vzduchu, relativní vlhkost, u bazénových hal rovněž akustika, osvětlení. Přiblížíme Vám, jak udržovat v bazénu vodu čistou a kvalitní.

Kvalita vody v bazénu je limitujícím faktorem pro využívání bazénu, musí vyhovovat hygienickým požadavkům a odpovídat jak fyzikálními, tak chemickými vlastnostmi.

Fyzikální vlastnosti vody v bazénu

 • teplota vody (která by se měla u venkovních bazénů pohybovat mezi 22-28 °C);
 • barva vody (měla by být čirá, bezbarvá a pod přípustnou hodnotou znečištění člověkem nebo anorganickými látkami do 5 mg lٓ¹;
 • PH vody mezi 6,8 a7,4.

Chemické vlastnosti vody v bazénu

 • množství železa ve vodě max. 0,3 mg.1ٓ ¹(je sice neškodné, ale způsobuje nepříjemné zabarvení a chuť vody);
 • množství manganu max. 0,1 mg.1ٓ¹;
 • množství dusičnanů do 20 mg.1ٓ¹ (způsobují růst řas);
 • amoniakálního dusíku 0,5 mg.1ٓ¹.

Většina bazénů ve městech nebo obcích je zásobována vodou z veřejného vodovodu. Tato voda je po stránce kvalitní vyhovující a není ji třeba dále upravovat. Při použití vlastních zdrojů např. podzemní vody ze studní, bývá zpravidla kvalita vody dobrá, jen v případě výskytu větších množství některých chemických sloučenin je třeba ji upravovat. Pokud se k plnění bazénů (hlavně letních venkovních) používá voda povrchová z vodních toků nebo nádrží, je třeba tuto vodu upravit tak, aby dosáhla požadovanou kvalitu. Výhodou této povrchové vody je v létě o mnoho větší teplota, než je teplota podzemní vody.

Druhy znečištění bazénových vod

Základním hlediskem třídění je jejich původ a fyzikální a chemická podstata. Pak lze tyto látky klasifikovat takto:

 • hrubé disperzní látky - vlasy, částečky pokožky, textilní vlákna, tráva, listí, písek, hlína,
 • disperzní koloidní látky a látky tvořící nepravé roztoky - oba druhy způsobují zákal a zabarvení vody,
 • látky rozpuštěné, tvořící pravé roztoky - způsobují hygienické a** ** zdravotní potíže; jedná se o zbytky mýdla, kosmetických prostředků, pot, moč, jde o chloridy, dusitany, dusičnany, sloučeniny fosforu amoniak, amonné soli,
 • bakteriologické a virové znečištění - bakterie viry,
 • biologické znečištění - parazitní červi, nálevníci, láčkovci apod.

Úprava bazénové vody

Základním fyzikálním prostředkem úpravy vody je mechanická úprava vody, která je rozdělena na dvě samostatné fáze.

 • Fáze - tzv. předfiltr (před cirkulačním čerpadlem) ve kterém se zachycují hrubé nečistoty např. vlasy, listí, drobní živočichové.
 • Fáze - filtrace - základní prvek mechanické úpravy bazénové vody.

Pro malé bazény se mohou použít kartušové, vakové nebo vakuové filtry.

 • Kartušové filtry zachycují nečistoty na vyměnitelné papírové nebo textilní vložce, která se po zanesení nečistotami vymění za novou. Průliny těchto filtrů jsou velmi úzké a rychle se zanáší, proto je provoz tohoto typu filtrace poměrně drahý.
 • Vakové a molitanové filtry pracují na podobném principu, jejich výhodou** ** je opakované použití.
 • Vakuová filtrace je speciální způsob filtrace. Filtračním materiálem je speciální rozsivková zemina Diatomit. Filtr pracuje v podtlakovém režimu. Pro značné provozní náklady se tento způsob filtrace nenavrhuje a jako málo a nemá ani dostatečně zajištěný servis.
 • Písková filtrace - je nejrozšířenějším způsobem mechanické úpravy vody. Pro filtraci bazénové vody se používají pískové filtry různé konstrukce a filtrační vrstvy z různých materiálů. Podstatou pískové filtrace je průtok vody filtračním ložem, které bývá složeno z vrstev křemičitého písku různé zrnitosti 0,6 až 1,0 mm i více), může být doplněno vrstvou materiálu speciálních vlastností. Tlakové uzavřené rychlofiltry s pískovou náplní pro bazénové vody prodělaly svůj vývoj a jejich dnešní řešení od špičkových výrobců je téměř dokonalé včetně využití materiálů, dlouhodobě odolávajících agresivnímu prostředí. Praním vodou „protisměrně" (v opačném směru než probíhá normální filtrace) jsou filtry zbavovány zadržených nečistot. Důležitou výbavou tlakových uzavřených rychlofiltrů je šesti cestný ventil, kterým lze ručně nastavit příslušnou pracovní fázi (umožnit příslušnou provozní funkci, operaci):
 • normální filtrační provoz;
 • praní filtru;
 • zafiltrování (po určitou dobu po skončení praní, než filtrát odpovídá svou kvalitou);
 • přepojení na odtokové potrubí, které slouží například k vypouštění bazénu čerpáním (současně i pro případné vysávání nečistot ze dna bazénu);
 • přepojení na režim prosté cirkulace mimo filtr (lze použít například k odpovídajícímu vnesení aktivního chloru do bazénu i bez současné funkce koagulační filtrace, tj. dochází k redukci technologického účinku recirkulační úpravny vody jen na hygienické zabezpečení či případně na úpravu hodnoty pH bazénové vody);
 • uzavření výtlačného potrubí za čerpadlem (regulační poloha, pro případ složitějších situací, při složitějším uspořádání a vzájemném paralelním propojení dvou a více recirkulačních čerpadlech a filtrů).

Chemická úprava vody v bazénu

Chemická úprava vody je další fází úpravy vody v bazénu a skládá se z několika kroků:

 • koagulace (nemusí být použita vždy);
 • úprava hodnoty pH bazénové vody;
 • hygienické zabezpečení bazénové vody (dezinfekce vody);
 • zabezpečení bazénové vody proti růstu řas;
 • měření kvality bazénové vody.

Koagulant je látka, která po přidání do bazénové vody před filtr vytváří sraženiny hydroxidů kovů, které na filtrační vrstvě písku vytvoří filtrační film, a tím zvýší účinnost filtrace.

Hodnota pH je definována jako záporný logaritmus obsahu vodíkových iontů. Neutrální reakce vody je při pH = 7. Při nižší hodnotě je voda kyselá, při vyšší zásaditá. Pro úpravu bazénové vody by se měla hodnota pH pohybovat v rozmezí 7-7,3.

Dezinfekce vody je základním způsobem, jak zabránit rozvoji mikrobiálního rizika v bazénové vodě. Dezinfekční činidlo se obvykle přidává do filtrované vody za filtr. Dezinfekční činidla jsou látky, které mají extrémně silnou oxidační schopnost.

Vedle chemické dezinfekce se dá použít i dezinfekce pomocí UV záření.

Základní látky pro dezinfekci vody v bazénu

 • plynný chlor,
 • chlornan sodný,
 • chlordioxid,
 • organický chlor,
 • ozon,
 • brom,
 • jod,
 • preparáty na bázi iontů stříbra a mědi,
 • peroxidy.

Chlorování vody v bazénu

V rodinných bazénech je dezinfekce prováděna převážně pomocí okysličovadel, kde jsou na prvním místě chlorové preparáty. Převažuje použití tzv. organického chloru, nejčastěji na bázi kyseliny izokyanurové.

Nejstarší metodou zajištění bazénové vody je použití roztoku chlornanu sodného (NaClO).

Bezchlorová úprava vody v bazénu

Není schopna zajistit dlouhodobý dezinfekční účinek a do vody se (zejména u veřejných koupališť) podle hygienických předpisů stejně musí dávat chlor.

Dezinfekce bazénové vody elektrolýzou kuchyňské soli (NaCl)

Elektrickým proudem, který prochází elektrodami vloženými do vody, lze chlorid sodný rozkládat na plynný chlor podle rovnice:

NaCL + H2O→ Cl2 + 2 NaOH

Pobyt v bazénu ošetřeném slanou vodou je poměrně příjemný.

Pozor! Sůl snižuje životnost čerpadel a všech kovových a betonových prvků.

Dezinfekce bazénové vody ozonem

Vysoce efektivním řešením je aplikace ozonu nebo jeho kombinace s UV zářením, případně kombinace s peroxidem vodíku. Schopnost ozonu usmrcovat mikroorganismy ve vodě je vysoká, na Bacterium coli a spory asi 300x vyšší než v porovnání s chlorem. Usmrtí běžně se vyskytující bakterie až 100 krát rychleji než chlor.

Dezinfekce bazénové vody použitím iontů těžkých kovů

Velmi stará metoda. Již v Mezopotámii a ve starém Egyptě věděli, že voda v měděných nebo stříbrných nádobách vydrží déle čerstvá než v nádobách z jiných materiálů.

Nevýhodou jsou problémy s vypouštěním odpadní vody, která obsahuje těžké kovy. Nehodí se na zalévání a bude ničit biologickou kulturu v čistírně odpadních vod.

Dezinfekce bazénové vody UV zářením

Jedná se o progresivní technologický způsob zabezpečení vody. Vzhledem k ceně se nepředpokládá použití této metody u sezónních zahradních bazénů.

Pro zabezpečení vody a bazénu proti růstu a bujení řas ve vodě se používají speciální chemické přípravky, které se nazývají** algicidy.** Předpokladem** ** správné účinnosti algicidu je dobře fungující cirkulace vody v bazénu.

Ohřívání vody v bazénu

Voda v bazénu se ochlazuje:

 • v závislosti na teplotě okolního vzduchu,
 • době oslunění hladiny bazénu,
 • rychlosti proudění vzduchu nad hladinou vody,
 • vlhkosti vzduchu,
 • přestupu tepla do okolních stěn a dna bazénu.

Princip ohřívání vody v bazénu

 • pomocí výměníku - topnou vodou ze soustavy ústředního vytápění i v kombinaci s tepelným čerpadlem,
 • přímým ohříváním bazénové vody solární energií,
 • elektrickým ohřívačem.

Sluneční korektory - v současné době se jako zdroj tepla pro venkovní bazény propagují sluneční korektory. Pro optimální zisk tepla pro ohřev vody v bazénu by plocha korektorů měla asi 60-80 % plochy bazénu.

Tepelné čerpadlo - je dalším alternativním zdrojem tepla, které se dá za určitých podmínek využít pro celoroční provoz.

Kogenerace (pro úsporu elektrické energie ze sítě) - jedná se o výrobu elektrické energie stacionárním plynovým motorem. Nevýhodou je hlučnost. Návratnost soustavy se pohybuje kolem pěti let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16256 (novesluzby.cz#20608)


Diskuze a zkušenosti

Romča | 30.06.2010 08:48
zelená voda Do bazénu jsme dali vodu ze studny.Má ,ale velký obsah dusíku a tudíž PH vysoké , které se beznadějně snažíme snížit. Zatím to ovšem jen vypadá tak, že pořád kupujeme PH mínus a nic se neděje voda zelená Ph vysoké 7,6.Poradíte někdo?


Přidat komentář