Septiky, biofiltry a žumpy - výroba a montáž Turnov

I v dnešní moderní době zdaleka není všude zavedená splašková kanalizace, a to zejména v rekreačních oblastech. Z toho důvodu se stále vyrábějí nové produkty, které slouží ke sběru odpadních vod a k jejich čištění.

Septiky, výroba a montáž Turnov

Biologický septik bývá používán pro čištění odpadních vod, které odtékají z rodinných domů, penzionů, hotelů, chat a odevšud, kde není kanalizace. Nádrž septiků bývá rozdělena přepážkami, a proto se z takové nádrže stává vícekomorový septik. Samotný septik však není sám o sobě dostatečně účinný a odpadní vody, které ze septiku odtékají, je nutné ještě dočistit a to biologicky. K tomu se používají filtry, které bývají přidávány k septikům a jedná se buď o biologické filtry nebo o filtry zemní.

Plastové septiky, odtokové nádrže

Plastové septiky jsou vhodným řešením do těch lokalit, kde není možný žádný přípoj na kanalizaci. Proto je stále jeho využití dosti frekventované na venkově, nebo v takových rekreačních místech, kde jsou chalupy nebo chaty. Septiky jsou odtokovými nádržemi, kdežto jímky odpady pouze zadržují. Septiky jsou využívány k mechanickému předčištění odpadních vod, z čehož vyplývá, že i plastové septiky jsou vevnitř opatřeny přepážkami, které rozdělují celý vnitřní prostor na dvě nebo tři komory a tyto komory slouží jako nádrž, ve které se usazuje kal. Septik takový kal a další nečistoty zachytí, bakterie, které jsou uvnitř septiku, tento kal rozkládají a voda poté, co je vyčištěna, odtéká do potoka, do řeky nebo do trativodu. Ne všechen kal je však rozložen, a proto se stává, že nějaký ten kal vždy v septiku zůstane a zde přichází na řadu jeho čištění, které se provádí zpravidla jednou za několik let.

Biofiltr k septikům, čištění odpadních vod

Biofiltr bývá považován za jakýsi druhý stupeň čištění odpadních vod malých zdrojů znečištění. Těmi jsou rodinné domky, chaty, chalupy a další rekreační objekty a menší provozovny. Tedy všude tam, kde mají majitelé a uživatelé těchto objektů v provozu tříkomorový septik. Díky kvalitně vyčištěné vodě je možné její vypuštění do vodotečí, do veřejných kanalizací a v určitých případech, to však po provedeném hydrogeologickém posudku, dokonce do vsakovacího zařízení.

Jaké jsou výhody biofiltrů

Biofiltry se jednoduše a rychle montují. Velkou výhodou těchto biofiltrů je, že je nemusíte obsluhovat a fungují bez jakéhokoliv zásahu. Navíc jejich funkce probíhá bez elektrické energie, vyznačují se dlouhou životností, biofiltrům také nevadí přerušovaný nebo sezónní provoz a jejich pořizovací náklady jsou poměrně nízké, a proto si je může dovolit každý.

Zemní filtr pískový

Plastové zemní filtry, které jsou pískové a které jsou navrženy podle normy ČSN 75 6402, bývají osazovány jako druhý stupeň čištění odpadních vod. Tyto bývají osazeny za čistírnu odpadních vod nebo za septik. Plastové zemní filtry bývají použity k dočištění odpadních splaškových vod malých zdrojů čištění, jako jsou chaty, rodinné domy, chalupy, aj.

Charakteristika zemního filtru

Zemní filtr je tvořen hranatou plastovou nádrží. Tato je od okolního prostředí oddělena a to dokonale, aby byla naprosto nepropustná**. Předčištěná voda** ze splašků nateče do septiku na zemní filtr rozvodným potrubím, které je uloženo ve štěrkovém obsypu. Z tohoto potrubí nateče voda na filtrační náplň písku a vyčištěná voda následně odteče sběrným potrubím, které je uloženo ve štěrkovém obsypu. Zemní filtr se umísťuje do jímky na betonovou podkladní desku nebo do písku. Základová deska by měla být vždy neustále nad hladinou spodní vody.

Žumpa (jímka), výroba a montáž Turnov

Žumpou se rozumí jímka, která však odpadní vodu nijak nečistí, pouze takovou vodu shromažďuje. Žumpa se tedy musí pravidelně vyvážet. Žumpa zachycuje a akumuluje odpadní vody z objektů, kterými jsou nejčastěji chalupy, chaty, rodinné domy, obchody, dílny, restaurace, zemědělské stavby. Žumpy bývají budovány hlavně tam, kde není žádná možnost a příležitost odvádět splaškové vody nebo vody, ve kterých jsou obsaženy škodlivé látky do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod nebo kde tyto splaškové vody není možné z ekologických důvodů čistit v čistírně odpadních vod. Žumpy můžeme charakterizovat jako vodotěsné nádrže, jako nádrže, které jsou bezodtokové a tyto žumpy nesmějí být opatřeny odtokem. Pokud jste se rozhodli pro žumpu, je potřeba zajistit její pravidelné kontrolování a vyprazdňování. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s normou ČSN 756081.

Vsakovací studny Turnov

Vsakovacími studnami se myslí vsakovací jímky dešťových vod. Tyto jímky jsou vhodné všude tam, kde opět není zavedena kanalizace pro srážkovou vodu nebo studna v místech, kde nemá kanalizace dostatečné parametry. Vsakovací jímky by se měly budovat v těch místech, kde jsou k tomu příznivé geologické podmínky. Tím, že budou srážkové vody odváděny do obecních kanalizací, dojde k výraznému úbytku podzemních vod v období, kdy je sucho. Pokud se obrátíte na odborníky, kteří se budováním vsakovacích studní zabývají a kteří je budují, poté vám jsou tito profesionálové schopni zajistit stanovisko a posudek hydrogeologa, které je nutným dokladem pro stavební povolení.

Čistírna odpadních vod Turnov

Čistírnou odpadních vod se rozumí takové zařízení, ve kterém dochází k procesu čištění odpadních vod. Čistírny odpadních vod bývají umístěny zpravidla u různých provozů, kde je potřeba čistit průmyslové vody, odpadní vody ze zemědělské výroby a také bývají čističky u měst nebo obcí, kde je potřeba čistit vody komunální a smíšené.  Čistírny odpadních vod jsou vyráběny různých typů. Čistírny se dělí zejména podle velikostí a podle typu procesu, kterým čištění probíhá. Nejčastěji jsou používány čistírny mechanicko-biologické, ale také existují čistírny radioaktivního odpadu. K velkým čistírnám patří mechanické, chemické a biochemické procesy. Hlavní úloha čistírny odpadních vod spočívá v předčištění a dočištění vody a děje se tak v recipientu, neboli v přirozeném vodním toku. Společně s čistírnou bývají zřizovány ještě další objekty, které jsou nutné k likvidaci vzniklých kalů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16201 (novesluzby.cz#23273)


Přidat komentář