Rizikové kácení stromů - Chomutov

Ne vždy může jít vše tak, jak si plánujeme. Například kácení stromů může proběhnout bez větších problémů, ale jsou-li stromy nebezpečně nakloněné, nachází se v husté zástavbě či v blízkosti elektrického vedení, pak je na místě opatrnost a zkušenost.

Každý strom, který vyžaduje „jít k zemi“, by měl být pod dohledem, kontrolou. Ostatně, není ani možné, abychom se sami jen tak pustili do kácení stromů se sekerou, pilkou. Důvodů je hned několik: chybějící patřičné povolení, zajištění bezpečnosti, kvalitní vybavení a v neposlední řadě znalost a zkušenost.

Kácení stromů, kde jsou ztížené podmínky

V jakých případech se jedná o rizikové kácení stromů? Kdy je na místě svěřit kácení stromů specializované firmě? Rizikové kácení stromů se týká kácení stromů, které jsou nebezpečně situované. Může jít o stromy, které jsou v těsné blízkosti elektrického vedení, stromy uprostřed zástavby, stromy v blízkosti budov, památkových objektů, hřbitova aj.

Stromy v blízkosti objektů Chomutov

rizikové kácení z lanaČastokráte je možné si některé pojmy vykládat různě. Kupříkladu jsme výše zmínili „blízkost“. Co si pod blízkostí představit, jak ji uchopit. Je to celkem jednoduché. Onou blízkostí je myšlena vzdálenost, kdy strom může svým pádem, ať už na jakoukoli světovou stranu, poškodit konkrétní objekt. Takže onou blízkostí je v podstatě brána konkrétní výška stromu.

Ztížené podmínky pro kácení stromů Chomutov

A pak je tu další pojem, a to ztížené podmínky. Jak definovat, co si představit pod ztíženými podmínkami? Ztížené podmínky mohou být ty, kdy strom není možné pokácet naráz celý, aniž by došlo k nějaké škodě. O ztížené podmínky by se nejednalo, kdyby pod stromem nebylo nic, co by mohl strom poničit. Ve ztížených podmínkách se povětšinou strom musí pokácet na několik částí, či se nejprve zbaví větví a následně dojde ke složení jeho torza.

Kácení stromů nejen ve ztížených podmínkách

Za rizikové kácení stromů se nepovažují jen dřeviny, které se vyloženě nachází ve ztížených podmínkách. Rizikové kácení se také týká stromů dutých a vyhnilých, stromů, které jsou vychýlené od požadovaného směru, suchých, dvojáků aj.

Postup při kácení stromů Chomutov

Při kácení stromů v obecném měřítku, je vždy nutné postupovat opatrně a obezřetně. O to více však, pokud by při** kácení** toho kterého stromu mohlo dojít k poničení majetku, nebo snad újmě na zdraví. U kácení stromů ve ztížených podmínkách, se můžete setkat s postupem, kdy firma neporáží, nekácí strom odzdola, ale naopak od vrcholu. Jednotlivé ořezané větve jsou pak spouštěné dolů, a to tím způsobem, aby se nepoškodil objekt, který se případně nachází v blízkosti stromu.

Kácení stromů za využití plošiny, jeřábu Chomutovkácení z plošiny

U rizikového kácení stromů se povětšinou setkáte s využitím horolezecké techniky. V některých případech je možné, či naopak nutné využít i jiné „pomocníky“, konkrétně se jedná o plošinu, jeřáb.

Bezpečnost při kácení stromů

Samotné postupné kácení stromů, kdy se postupuje větev po větvi, však není mnohdy dostačující. Vždy, před započetím kácení stromu, je na místě strom posoudit a vzít v potaz veškeré faktory a situace, ke kterým by mohlo při kácení dojít. Takový strom se může zlomit, vyvrátit apod. Aby nedošlo k poškození majetku, či újmě na zdraví, přistupuje firma k bezpečnostním opatřením.

Kroky při zajištění bezpečnosti u kácení stromů

Zajištění bezpečnosti stromů při jejich kácení, je možné hned několika způsoby. Strom tvoří kmen a koruna. A právě na tyto oblasti je třeba zaměřit pozornost. V případě kmenu je třeba pamatovat na to, že může dojít k jeho zlomení, nebo vyvrácení. Při posouzení jednotlivého stromu pak firma přistoupí ke kroku spočívajícího v zabezpečení kmene.

Zabezpečení koruny stromů

V případě koruny se zase mohou rozlomit a spadnout jednotlivé větve. Větší větev by mohla napáchat nemalou škodu, poničit střechu, auto, způsobit újmu na zdraví. Koruna stromu může být sepnuta statickou, nebo dynamickou vazbou. U statické vazby se využívají obruče, bezpečnostní popruhy aj. U vazby dynamické se přistupuje k využití pleteného polyesterového, či polyuretanového lana. Dynamická vazba korunu stromů zabezpečuje a zároveň ponechává dostatek prostoru k volnému pohybu. U dynamické vazby se tak spíše jedná o preventivní krok, záchytnou pojistku.

Pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené u kácení

Se stoprocentní jistotou to máte stejné, jako u jakékoli jiné služby. Můžete být sebešikovnější, sebezkušenější, přesto nemusíte vše podchytit. A zvláště, jedná-li se o vlivy, které dopředu nemůžete v plném měřítku podchytit, se může jistota v kvalitě, bezchybnosti provedení pohybovat v blízkosti 100%, ale jen stěží ji může dosáhnout. postupné kácení z lanaV takových případech je vhodné mít další záruku tzv. pro strýčka příhodu. Tuto záruku nabízí řada firem v podobě pojištění odpovědnosti za případně způsobené škody, ke kterým by mohlo při kácení stromů dojít. Pokud by tedy náhodou strom poničil Váš majetek, budete odškodněni. Pokud by byl strom na Vašem pozemku a poničil okolní majetek, pak nebudete škodu hradit Vy, ale daná firma. Je tedy vhodné se u Vámi vybrané firmy informovat, zda je na tuto skutečnost připravena.

Žádost o povolení ke kácení stromů

Již v úvodu jsme naznačili, že pokácení stromu není jen tak, a to z důvodu zkušeností, ale také nutného povolení. Kácením stromů se zabývá zákon č. 114/1992 Sb. Předtím, než je možné se pustit do pokácení stromů, je třeba mít vyřízenou, respektive schválenou žádost o povolení kácení. Firma, kterou oslovíte ve věci kácení stromu, se může postarat nejen o samotné pokácení, ale také o kompletní vyřízení patřičné žádosti. Firma Vám také zajistí zaměření stromu, terénní šetření, zpracuje odborný posudek, vše zakreslí, pořídí fotodokumentaci aj. Ujme-li se firma tohoto vyřízení, bude od Vás vyžadovat prakticky jen jediné, a to udělení plné moci.

Bez veškerých potřebných náležitostí a dokladů není možné strom pokácet. Jakmile však budete mít vše vyřízené a schválené příslušným úřadem, orgánem životního prostředí, může dojít na pokácení stromu, či stromů.

Nutnost povolení ke kácení stromů

Nabízí se také otázka, zda se nutnost povolení ke kácení stromů týká všech stromů, či jen některých. Nutnost mít „v ruce“ povolení ke kácení stromů se skutečně týká všech stromů. Ovšem stromů, které mají více jak 80 cm v obvodě. Tento průměr se měří ve výšce 130 cm nad zemí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16230 (novesluzby.cz#24172)


Přidat komentář