Hromosvody - montáže a instalace v okrese Hradec Králové

Správné umístění hromosvodu na objektech je velmi důležité, neboť výboj blesku může ohrozit nejen majetek, ale i zdraví nebo životy osob. Pro jistou ochranu proti bleskům si raději objednejte odbornou montáž hromosvodu.

Hromosvody jsou dobrou a dávno ověřenou ochranou proti blesku a pokud doufáte, že se zrovna vám blesk vyhne, doufáte možná marně. Pro jistou ochranu proti bleskům si raději včas objednejte montáž hromosvodu. Profesionální firma tuto ochranu zajistí nejen pro Váš dům, ale pro jakoukoliv jinou budovu.

Co je blesk a hrom

Blesk je ve své podstatě silný elektrostatický výboj, který vzniká samovolně jako přírodní živel o obrovské síle a to obvykle během letní bouřky. Bleskový elektrický výboj si vytvoří vodivé kanály mezi mrakem a zemí. Elektřina, která prochází těmito vodivými kanály, rychle zahřívá vzduch, který pod velikým tlakem expanduje do okolí. V tomto okamžiku vzniká charakteristický zvuk hromu, který blesk doprovází. Hrom vyvolává u mnoha lidí hrůzu, ale není nebezpečný. Nebezpečný je elektrický výboj blesku.

Hromosvod, ochrana budovy před důsledky úderu bleskem

Hromosvod neboli bleskosvod je zařízení, které slouží k ochraně budov, veškerých objektů, lidí či zvířat před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a následnému svedení výboje blesku do země. Hromosvody lze rozdělit na aktivní a pasivní hromosvody. Klasický (Franklinův) hromosvod je pasivní hromosvod a jako takový jej každý zná a jistě jej na střeše běžně viděl. Pasivní hromosvod je výhradně mechanické zařízení, které svede výboj blesku do země a tím se zamezí nebezpečným přeskokům na vodivé části v objektu. Jímací systém a svody klasického hromosvodu vyrovnávají potenciál vodivých stavebních částí a technologických zařízení objektu jejich připojením na společnou uzemňovací soustavu. Naopak aktivní hromosvod je jímač, který vysíláním pulsů vytváří preferenční cestu pro svedení případného blesku.

Z čeho se hromosvod skládá

Klasický, tedy pasivní hromosvod se skládá ze tří částí. První část se nazývá jímací zařízení, zachycující blesk, a tvoří jej vodiče, tyče nebo mříže. Druhá část jsou svody, které tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění, přičemž každý svod má být připojen k vlastnímu zemniči. Poslední část systému hromosvodu tvoří jeho uzemnění, zajišťující svod blesku, tedy výboje do země. Uzemnění je tvořeno zemniči různého tvaru. Může se jednat o desky, pásky nebo tyče, které jsou zapuštěny v zemi.

Jaké materiály jsou na hromosvody používány?

V naší zemi se na jímací vedení, svody a uzemnění používají obvykle materiály jako žárově zinkovaná ocel, což je sloučenina železa a zinku. Dále se může jednat o slitiny hliníku a nerezavějící oceli. Někdy můžeme spatřit, že jako materiál byl na hromosvod použita měď. Zde je nutné si uvědomit, že se jedná o materiál, který je finančně poměrně náročný a měděný hromosvod bychom měli mít jistým způsobem zabezpečený. Každý ví, že měď je materiál, který se v našich podmínkách velmi často krade.

Aktivní hromosvody

Aktivní hromosvod pracuje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí speciálního napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a opačnou polaritou, než je polarita mraku a energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů získává z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky. Tímto způsobem přímo ukazuje blesku sestupnou dráhu jeho úderu. Jedná se tedy o tzv. urychlené vyvolání vstřícného výboje. Aktivní hromosvody se používají například u objektů nad 60 metrů obvodu, tedy zejména u velkých objektů jako jsou výrobní haly, kancelářské objekty, nákupní centra apod. Profesionální firma, která je dodavatelem systémů hromosvodů, stávající klasické hromosvody dokáže nahradit moderními aktivními hromosvody.

Montáž aktivních hromosvodů Hradec Králové

Ač se zdá na první pohled instalace aktivního hromosvodu výhodná, ne vždy tomu tak musí být. Pravda je, aktivní hromosvody chrání objekty a areály před bleskem a atmosférickou elektřinou efektivnějším mechanismem než klasické. Velmi ale záleží na konkrétním objektu, jeho rozměrech atd. Je lepší obrátit se na specializovaného dodavatele systémů hromosvodů a celou instalaci hromosvodu s ním nejprve prokonzultovat. Firma, která se montáží hromosvodů dlouhodobě zabývá a zajišťuje montáž a revize, posoudí tuto situaci a instaluje aktivní či pasivní hromosvod včetně projektu a montáže.

Revize hromosvodů okres Hradec Králové

Je jasné, že každý stavební objekt je potřeba účinně chránit před úderem blesku. Ale aby byla tato ochrana dlouhodobě účinná a hromosvod správně fungoval, je třeba provádět pravidelnou revizi hromosvodu. Revize hromosvodů se provádí ve lhůtách daných v revizní zprávě, což v rozmezí dvou až pěti let. Vlastní revize hromosvodu probíhá následovně: revizní technik začne vizuální prohlídkou soustavy hromosvodu a provede zkoušky spojů a úplnost celé soustavy. Následně rozpojí zkušební svorky a u zemniče proměří zemní odpor. Pokud zemní odpor hromosvodu vykazuje hodnoty vyšší než jsou předepsané (10 či 15 Ohmů), je nutné posílit příslušný zemnič. Pravidelná revize hromosvodu v předepsaných lhůtách vám dává jistotu funkčnosti celé soustavy a hromosvod bez revize může přinést potíže s pojišťovnou. Je pochopitelné, že pokud po zásahu bleskem nastane pojistná událost, bude likvidátor hledat všechny cesty k tomu, aby vám pojišťovna zkrátila plnění nebo aby nezaplatila pokud možno vůbec nic. Cena revize se odvíjí od velikosti a členitosti střechy, u rozsáhlých objektů se cena vypočítává smluvně.

Opravy hromosvodů okres Hradec Králové

Pokud byla při revizi hromosvodu nalezena jakákoliv závada, specializovaná firma, která zajišťuje odbornou montáž hromosvodů, vám nabídne jeho opravu. Je výhodnější obracet se na stejnou společnost, která nabízí komplexní služby při ochraně proti atmosférické elektřině. Kromě montáže klasických hromosvodů nebo aktivních hromosvodů, které zajistí důkladnou ochranu budov, tato firma zajistí kontroly a opravy hromosvodů podle platných vyhlášek a nařízení. Služby v oblasti montáže hromosvodů mohou obsahovat instalace systému aktivních hromosvodů, opravy stávajících hromosvodů nebo případné opravy uzemnění hromosvodu. Firma pak zajistí opakované revize na hromosvody, ale také mimořádné revize hromosvodu po úderu blesku.

Ochrana proti přepětí

U nových nebo rekonstruovaných objektů je společně s montáží hromosvodů vhodné zajistit ochranu proti atmosférickému a spínacímu přepětí. Specializovaná firma dokáže objekt ochránit komplexně, to znamená elektrické rozvody, telefonní přípojky, anténní svody, počítačové sítě nebo rozvody kabelové televize. Ochrana proti přepětí je prováděna pomocí tří stupňů ochrany. Prvním je svodič bleskových proudů, který omezí přepětí na cca 900 V. Druhý stupeň ochrany omezí zbytkové přepětí a potlačí špičky a pak následuje instalace přepěťové ochrany třetího stupně, která se instaluje přímo ke spotřebičům, popřípadě do zásuvek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16206 (novesluzby.cz#23403)


Přidat komentář