Hloubení a čištění studní

Každý vlastník studny zcela jistě ocení její výhody. Vodu ze zahradní studny můžete využít nejen na zalévání zahrady, ale je možné ji napojit na vodovodní řád a používat ji například ke splachování, praní, apod., díky čemuž ušetříte peníze.

Hloubení studní profesionální firmou

Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází mimo jiné i k neustálému zdražování vody, je vlastní studna u domu hotovým pokladem. Taková studna přináší svým majitelům mnoho výhod, mezi které patří například nezávislost na obecním vodovodním řádu, je možné její vodu využívat na splachování, na zavlažování zahrady, apod. Pokud jste se rozhodli, že si takovou studnu necháte na své zahradě vyhloubit, je vhodné oslovit specializovanou firmu, která má odborné znalosti a zkušenosti. Taková firma je schopná vám** studnu** nejen vyhloubit, ale také najít potřebný pramen vody, případně poradit s právními normami a zákony. Častou službou specializovaných firem je i tzv. vytvoření studny na klíč, což mimo vyhloubení zahrnuje vyhledání zdroje vody, zajištění povolení, zpracování projektové dokumentace, dodání čerpadla a mnoho dalšího. Samotné hloubení studní se provádí ručním kopáním nebo vrtáním.

 

 

Možnosti vyhloubení studny - vrtání, kopání studny

Samotné hloubení studní se provádí buď vrtáním, pomocí techniky nebo ručním kopáním. Ruční kopání nachází v současné době své uplatnění především v místech, kde nelze vrtání z nějakého důvodu realizovat. Většinou se jedná o špatně dostupná místa, například ve svažitém terénu, nebo někde na zahradě za domem, kde není možný žádný příjezd. Může se jednat také o místa, kde by došlo k nežádoucímu poškození okolí těžkou technikou, například v okrasné zahradě, apod. Při ručním kopání je nutné dbát na bezpečnost prováděných prací. Vzhledem k tomu, že do ručně kopaných studní jsou vkládány betonové skruže, má taková studna poměrně široký průměr. Vrtaní studní se provádí pomocí vrtné soupravy v několika různých průměrech. Jedná se o poměrně rychlý a pohodlný způsob hloubení studní, při kterém je však nutné umožnit příjezd kolové technice.Hloubení studní

Co je potřeba k realizaci studny

Pokud jste se rozhodli pro realizaci vrtané či kopané studny na vaší zahradě, je třeba mít na paměti, že se jedná o stavební dílo, které podléhá schvalování stavebním a vodohospodářským úřadem. Před tím, než dojde k hloubení studny, je nutné nalézt vhodné místo a provést hydrogeologický průzkum, který mimo jiné zjistí úroveň znečištění horninového prostředí nebo znečištění podzemních vod. Pro stavební a jiné úřady je nutné mít zpracovanou potřebnou dokumentaci, jejíž součástí je zmíněný hydrogeologický posudek a také projekt studny. Jakmile máte zpracovanou veškerou dokumentaci, je možné získat od stavebního úřadu rozhodnutí o umístění stavby a následně i stavební povolení od odboru životního prostředí. Některé firmy, zabývající se hloubením studní, jsou schopné provést realizaci studny na klíč, včetně zajištění veškerých povolení.

Práce spojené s hloubením studny

Jestliže jste se rozhodli pro stavbu nového domu, či chaty, je vhodné si předem promyslet, zda budete chtít mít studnu či ne. Pokud ano, je nejlepší si nechat studnu vyhloubit před započetím stavby, kdy není pozemek nijak upraven a není problém s přístupem pro těžkou techniku. Vodu z vyhloubené studny je pak možné následně využít při samotné výstavbě domu. Je nutné počítat s tím, že po vyhloubení studny zůstane mnoho přebytečné hlíny a kamení, které je nutné odvést nebo zarovnat s pozemkem. O takový přebytečný materiál by se měla postarat firma, která vám studnu kope nebo vrtá. S hloubením studní také souvisí dovezení a osazení skruží, poklopu a také instalace vhodného čerpadla. Po vyhloubení studny musíte počítat s její pravidelnou údržbou a čištěním.

Péče o studnu a její kontrola

Aby byla voda ve studni kvalitní, čistá a nezávadná, je nutné ji věnovat náležitou pozornost. Pokud studnu několik let nebudete udržovat a čistit, můžete si být jisti, že se na jejím dně vytvoří nánosy sedimentů, které do ní pronikají společně s přitékající vodou. Těmito sedimenty jsou písek, bahno, jíl, prach a různé mikroskopické organismy. Vlivem těchto nečistot dochází nejen ke znehodnocování vody, ale také k omezení jímací schopnosti studny. Aby se těmto nežádoucím projevům předešlo, je vhodné minimálně 2x do roka, a to na jaře a na podzim, studnu kontrolovat. Při takové kontrole je důležité se zaměřit zejména na kvalitu vody, zkontrolovat její hladinu, zkontrolovat potrubí, čerpadlo a tlakovou nádobu. Je třeba sledovat případné vnější zdroje znečistění v blízkosti studny. Je třeba také věnovat pozornost netěsnosti poklopu studny a také jejímu uzamčení.

Čištění studny vysokotlakou technikouČištění studní

Samotné čištění studny se doporučuje přibližně jednou za 5 až 8 let, pokud je potřeba tak i častěji. Takové případy mohou nastat například po záplavách, apod. K čištění studny si vždy přivolejte specializovanou firmu, která zvolí dle druhu a stavu studny ideální technologický postup. Profesionální firmy disponují potřebným vybavením, speciální technikou a nářadím. Mezi takové vybavení patří například vysokotlaká technika, která zaručí dokonalé odstranění nánosů a usazenin na vnitřním plášti studny. K odstranění nánosů a k celkové desinfekci studní se mimo jiné používá i široké spektrum různých druhů chemických prostředků. Součástí čištění a celkové rekonstrukce studní bývá i oprava a výměna sacího potrubí, pump, zapravení netěsností, nadstavení studny a mnoho dalšího.

Hledání pramenů vody, vhodné umístění studny

Aby bylo možné studnu vůbec vyhloubit, je nutné určit její nejvhodnější umístění, které je závislé na požadovaném zavodnění, neboli vodním pramene. Jestliže oslovíte profesionála, můžete si být jisti vydatností daného místa. Před samotným vyhledáním místa je důležité provést hydrogeologické posouzení oblasti, zejména z hlediska pravděpodobnosti, intenzity a v neposlední řadě hloubky zavodnění. Dle výsledků hydrogeologického posouzení a také dle požadavků zákazníka se zvolí nejideálnější typ studny a technologie jejího vyhloubení. Při určení konkrétního místa a nalezení vydatného zdroje vody se v některých, jednodušších případech používá tradiční a známá virgule. Tento způsob hledání vody, který se odborně nazývá biodetekce či telestezie, se laicky označuje jako proutkaření. Proutkaření se využívá především při hloubení studní pro individuální potřebu u rodinných domů, chat či chalup. Pokud je nutné vyhledat opravdu vydatný zdroj podzemní vody na větším prostoru, je třeba geofyzikálního průzkumu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16223 (novesluzby.cz#24003)


Přidat komentář